Introduksjon til arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering skal bidra til at personer med helseproblemer kommer tilbake til arbeid. Deltakerne bidrar aktivt i en kombinasjon av tiltak rettet mot både helse og arbeid.

For folk som strever med å jobbe

Folk i målgruppa kjennetegnes ved at de har sammensatte og diffuse plager, som lettere psykiske plager som angst og depresjon, og muskel- og skjelettplager. Arbeidsrettet rehabilitering gjør ikke folk friske, men kan hjelpe folk å finne en måte å håndtere plagene og livssituasjonen sin på, slik at det likevel blir mulig for dem å jobbe. For å kunne ha et reelt fokus på muligheter og barrierer med tanke på jobb, skal personer som søker om arbeidsrettet rehabilitering være ferdig medisinsk utredet.

Jobbfokus

Arbeidsrettet rehabilitering skal hjelpe personer som strever med å jobbe, ved å redusere fokus på sykdom og øke fokus på hva som faktisk er mulig for personen å få til.

Gjennom kartlegging, samtaler, ulike aktiviteter og målarbeid sammen med fagpersoner i et tverrfaglig team, jobber personen seg fram til hva som skal til for å komme tilbake i jobb.

Tverrfaglige team med kognitiv tilnærming

Sammensetningen av det tverrfaglige teamet er litt ulik fra institusjon til institusjon, avhengig av hva de legger vekt på i sitt tilbud, men kan typisk være:

  • Fysioterapeut/ergoterapeut
  • Lege/legespesialist
  • Arbeidskonsulent, sosionom eller attføringskonsulent
  • Idrettspedagog
  • Psykolog, spesialsykepleier eller psykiater er med i teamet eller er tilgjengelige ved behov

Andre fagroller kan være

  • Arbeidsinstruktør
  • Veileder i friluftsliv, ridning, kultur + fritid
  • Ernæringsveileder
  • Treningsinstruktør

For å stimulere til endring i personens tanker, følelser og adferd, er kognitiv tilnærming en kjernekomponent i arbeidsrettet rehabilitering.

Meny