Arbeidsfokus i rehabilitering for team

Opplever dere ulik forståelse av sentrale begrep innen arbeid og helse? Formidler dere samme budskap til pasienten? Hva legger kollegene dine i begreper som arbeidsevne, biopsykososial forståelse og sykdomsidentitet?

I dette kurset jobber dere med sentrale nøkkelbegreper innen arbeid og helse. Dere får tid til å reflektere rundt begrepene og forståelsen av de. Vi vil også drøfte hvordan alle på teamet kan bidra med sin kunnskap slik at pasienten kan jobbe med oppgaver som fremmer både arbeid og helse – samtidig.

Felles forståelse på tvers av fag

Hensikten med kurset er å bidra til felles forståelse av sentrale nøkkelbegreper innen arbeid og helse i tverrfaglige team.

I løpet av kurset vil dere få tid til å diskutere hvordan det ser ut når alle på teamet har fokus på arbeid som delmål i arbeidet med pasienten – slik at dere sammen kan bidra til at flere mennesker kommer i jobb. Tilbakemeldinger fra deltakende team har så langt vært gode. De forteller blant annet at ikke bare den felles forståelsen har blitt styrket, kurset har også gitt teamet en trygghet på at de har et godt faglig tilbud. For noen har kurset bidratt til endring av intern samhandling og praksis.

Gjennomføring: Nettkurs + fem digitale samlinger
Kurset består av en metodemodul og fem fagmoduler. Hver modul tas individuelt, som nettkurs. Etter at alle på teamet har tatt metodemodulen og første fagmodul, fasiliterer vi det første av fem digitale møter med hele teamet der dere får mulighet til å diskutere begrepene og hva de har å si for praksis hos dere. Det blir en digital samling etter hver fagmodul. Hver samling varer i 1 time. Møtene gjennomføres på Teams.

Når og hvor ofte er de digitale samlingene?
Datoer for samlingene finner vi sammen med dere. Dere velger selv hvor fort dere ønsker å gå fram, og hvor ofte dere vil ha samlinger. Etter at dere er påmeldt, tar vi kontakt innen kort tid slik at vi sammen kan avtale datoer og lage en framdriftsplan som passer både for dere og oss.

Viktig at hele teamet deltar
Siden målet er å få en felles forståelse for sentrale begreper, er det viktig at hele det tverrfaglige teamet deltar – alle profesjonene, både nyutdannede og erfarne. Men for å få til en god diskusjon der alle får delta, anbefaler vi maks 10 deltakere.

Innhold i kurset

 • Hva er tverrfaglig når arbeid skal være et mål?
 • Hvordan kan vi jobbe tverrfaglig?
 • Fordeler og ulemper ved tverrfaglig teamarbeid
 • Hva sier forskning om arbeid og helse?
 • Kan arbeid være helsefremmende?
 • Sykdomsidentitet
 • Hvorfor er arbeidsevne viktig i rehabilitering?
 • Spesifikk versus generell arbeidsevne
 • Internasjonal klassifisering av funksjon (ICF) med arbeidsfokus
 • Hvem har ansvar for hva i sykepengeåret?
 • Arbeidsavklaringspenger (AAP)
 • Samhandlingsreformen
 • Hvilke kartleggingsverktøy finnes?
 • Tverrfaglig kartlegging
 • Hva bør kartlegges ved oppstart?
 • Gjennomgang av tenkt rehabiliteringsforløp med eksempler der arbeidsfokus blir ivaretatt fra innsøkning til oppfølging i etterkant.

MÅLGRUPPE
Kurset passer for tverrfaglige team som

 • jobber med helse, og som ønsker økt fokus på arbeid som delmål
 • samarbeider med arbeidstakere og arbeidsgivere, og som trenger innsikt i hva arbeid kan bety for helsa

Kurset gir en felles forståelse av sentrale begrep innen arbeid og helse. En slik felles forståelse er et premiss når man jobber i et tverrfaglig team.

PRIS
Kurset er gratis.

GODKJENNINGER
Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund og gir totalt 5 tellende timer.

KONTAKT
Lurer du på noe? Ta kontakt med Olav Hahn