STAiR-prosjektet: Effekt av arbeidsrettet rehabilitering – en randomisert klinisk studie (RCT)

Vi ønsker å finne ut hva  som hjelper folk tilbake i arbeid og hva som  er effektive og gode tilbud for ulike grupper personer. STAiR-prosjektet er en randomisert klinisk studie med en pragmatisk strategi, der vi sammenligner effekten av et etablert 4-ukers døgnbasert rehabiliteringstilbud med et poliklinisk rehabiliteringstilbud.

Har du blitt spurt om å delta?

Finn ut om du kan og vil →

Henvise til STAiR-prosjektet

Se målgruppe, kriterier og adresser →

Ett døgnbasert og ett poliklinisk tilbud

De to programmene vi sammenligner er begge tverrfaglige, komplekse arbeidsrettede tilbud i spesialisthelsetjenesten. Målgruppen er personer med langvarige, sammensatte og uspesifikke muskel- og skjelettplager, og/eller lettere psykiske plager.

Presentasjon fra STAiR-kickoff 12. juni 2014 (PDF-fil)

Døgnbasert tilbud

Det døgnbaserte tilbudet ved Rehabiliteringssenteret AiR-klinikk har et tverrfaglig team som består av lege, spesialsykepleier, fysioterapeut, idrettspedagog, arbeidskonsulent, psykolog og en person med kostholdskompetanse.

Intervensjon

Intervensjonen ved AiR klinikk omfatter blant annet undervisning, samtaler, fysisk aktivitet og bistand til utvikling av en individuell plan for tilbakeføring til arbeid, involvering av arbeidsplass og/eller Nav ved behov.

Poliklinisk tilbud

Det arbeidsrettede polikliniske tilbudet er et nyopprettet tilbud i 2012 ved Sykehuset Telemark (ARR-poliklinikken). Klinikken er bemannet med et tverrfaglig team bestående av lege, fysioterapeut, psykolog, arbeidskonsulent og en koordinator med fysioterapibakgrunn.

Intervensjon

Intervensjonen ved poliklinikken består av individuelle samtaler, undervisning og gruppetilbud ved behov. Dersom det finnes tilbud om intervensjoner som personen trenger i dennes lokalmiljø, vil poliklinikken samarbeide med kommunale tilbydere. Personer som deltar i programmet blir fulgt opp av en fast koordinator fra ARR-poliklinikken over en 3 måneders periode. Dialog med arbeidsgiver inngår som standard. Målet er å få til en mer helhetlig oppfølging og koordinering av tiltak i prosessen tilbake til jobb for den sykemeldte.

Forskjeller og likheter i tilbudene

Begge institusjonene gjennomfører individuelle kartleggingssamtaler og samarbeider med den enkelte deltaker/pasient om utvikling av en individuell plan for tilbakegang til arbeid. Sammenlignet med det døgnbaserte tilbudet har poliklinikken en sterkere individuell tilpassing av intervensjonen, tettere samarbeid med lokale tilbud og kontakt med arbeidsgiver og Nav. Døgntilbudet har på sin side en sterkere vektlegging av gruppeaktiviteter og fysisk aktivitet, i tillegg til at intervensjonen generelt er mer intensiv enn det polikliniske tilbudet.

Geografisk er det polikliniske tilbudet lokalisert i et byområde, mens døgntilbudet er lokalisert i ei fjellbygd.

Mål for prosjektet

Et overordnet mål for prosjektet er å bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for dem som henviser til arbeidsrettet rehabilitering, slik at de med større sikkerhet kan velge den eller de intervensjonen(e) som vil være mest effektiv(e) og kostnadseffektiv(e) for ulike grupper av personer.  Hovedutfallsmål i studien er arbeidsdeltakelse målt som andel med stabil arbeidsdeltakelse (dvs. min. 4 uker i arbeid) ved planlagte oppfølgingstidspunkt og forløp inn og ut av arbeid i løpet av 2 år før intervensjon til 5 år etter oppstart intervensjon (registerdata).

Vi vil også undersøke om det er noen undergrupper av personer som har bedre effekt av det ene eller det andre tilbudet (f.eks. kjønn, alder, sosioøkonomisk status). Sekundære utfallsmål er kostnadseffektivitet, livskvalitet, opplevd helse og arbeidsevne. Prosjektet vil også utforske deltakernes opplevelse av prosessen tilbake i jobb med hensyn på hva som fremmer og hemmer denne.

Kontrollgruppe

Siden begge intervensjonene som tilbys er tverrfaglige og komplekse, får vi ikke kunnskap om den reelle effekten av intervensjonene sammenlignet med de tilbudene som normalt gis til denne pasientgruppen. For å få en indikasjon på om resultatene for klinikkene avviker fra hva som kan forventes ved et vanlig forløp, eller ”treatment as usual”, vil vi i denne studien også sammenligne andelen som kommer tilbake i jobb med resultatene for en kontrollgruppe trukket fra Nav sitt register

Inklusjonskriterier

 1. Muskel/skjelettplager eller vanlige psykiske plager som stress, angst og depresjon,  eventuelt en kombinasjon av disse. Personen kan ha andre plager i tillegg når disse er sekundære (f.eks. diabetes, hjerte/kar, mild/moderat KOLS m.m)
 2. Trenger et tilbud ut over det som det lokale hjelpeapparat kan gi
 3. Er i alderen 18-55 år
 4. Har vært sykemeldt minst 6 uker siste 12 måneder relatert til aktuelle helseplager
 5. Har gode norskkunnskaper, og er i stand til å fylle ut et spørreskjema på norsk

Eksklusjonskriterier

 1. Personer med alvorlige psykiske lidelser (f.eks. schizofreni og andre psykotiske lidelser, bipolar lidelse eller personlighetsforstyrrelser
 2. Personer med en progressiv lidelse som med stor sannsynlighet innebærer en rask reduksjon i arbeidsevne
 3. Tilstander hvor det er medisinsk kontraindikasjon for fysisk aktivitet
 4. Graviditet
 5. Rusavhengighet
 6. Personer som har full uførepensjon
 7. Personer som aldri har hatt et arbeidsforhold

Tidsplan

Prosjektet starter opp januar 2013. Første inklusjon av deltakere var i april 2014. Inklusjonsperiode er 2 år, eller inntil rekruttering av tilstrekkelig antall deltakere. Målet er å rekruttere 200 personer til hver av intervensjonene. Data fra spørreskjemaer og intervjuer vil innhentes på ulike tidspunkter, og vil strekke seg over 2 år etter inklusjon i prosjektet. Registerdata fra FD-trygd med mer vil innhentes inntil 5 år etter at siste deltaker er inkludert.

Samarbeidspartnere

Prosjektet er initiert av Rehabiliteringssenteret AiR AS, og gjennomføres i et samarbeid mellom Rehabiliteringssenteret AiR (Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering og AiR-klinikk), Sykehuset Telemark HF, Uni Research Helse og Uni Research Rokkansenteret.

Prosjektorganisering

Prosjekteier

Svein Kostveit, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Styringsgruppe

Svein Kostveit, Rehabiliteringssenteret AiR AS, Chris Jensen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, Irene Øyeflaten, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering; Gro Karsten Skarholt, AiR-klinikk; Per Urdahl, Sykehuset Telemark HF; Gro Elisabeth Aasland, Sykehuset Telemark; Søren Brage, Nav Arbeids- og velferdsdirektoratet; Torill Helene Tveito, Uni Research Helse, Bergen

Prosjektansvarlig

Chris Jensen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Prosjektleder

Monica Eftedal, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsgruppe

Monica Eftedal, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, Chris Jensen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, Astrid Kvaal, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, Kamrul Islam, Uni Research Rokkansenteret, Gro Elisabeth Aasland, Sykehuset Telemark HF, Caroline Torskog, Sykehuset Telemark HF, Alf Jul Jakobsen, Air-klinikk, post.doc. stipendiat, Ulrik Gensby, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

Andre prosjektmedarbeidere: Synne Aasland, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, Line Fornebo, Sykehuset Telemark HF, Nina Konglevoll, Uni Research Helse, Olav Hahn, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

Referansegruppe

Tomm Bernklev, Sykehuset Telemark HF, Merete Labriola, Marselisborgcenteret region midtjylland, Danmark, Ola Vea Gustavsen, brukerrepresentant AiR-klinikk, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Finansiering

Prosjektet er delfinansiert av Helse Sør-Øst og KLP.