Prosjekt

Forskning og utvikling innen arbeidsrettet rehabilitering

HelseSamArbeid – Helsefremmande samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking

Innovasjons- og forskingsprosjekt
Personar med samansette helseutfordringar knytt til muskel- og skjelettplagar og lettare psykiske lidingar er den største pasientgruppa hjå fastlegen. Pasientgruppa utgjer om lag 60% av dei med langvarig sjukefråver og som er uføre i Noreg. Dette inneber store kostnadar for individet og samfunnet. Innovasjonsidéen i prosjektet er å utvikle eit saumlaust tenestetilbod for å hindre fråfall og utanforskap.

STAiR-prosjektet: Effekt av arbeidsrettet rehabilitering

Forskningsprosjekt
Med STAiR-prosjektet ønsker vi å finne ut hvilket type tilbud som passer best for hvem, slik at de som trenger arbeidsrettet rehabilitering kan få rask og god hjelp til å finne riktig tilbud.

Meny