Prosjekt

Forskning og utvikling innen arbeid og helse

Digital arbeidsrettet rehabilitering

Innovasjons- og forskningsprosjekt
Innovasjon av rehabilitering med digitale løsninger, særlig VR teknologi, som evalueres med følgeforskning på fem private rehabiliteringsinstitusjoner. Vi bruker både kvantitative og kvalitative metoder basert på data fra spørreskjema, intervju og NAV-registre.

HelseSamArbeid – Helsefremmande samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking

Innovasjons- og forskingsprosjekt
Personar med samansette helseutfordringar knytt til muskel- og skjelettplagar og lettare psykiske lidingar er den største pasientgruppa hjå fastlegen. Pasientgruppa utgjer om lag 60% av dei med langvarig sjukefråver og som er uføre i Noreg. Dette inneber store kostnadar for individet og samfunnet. Innovasjonsidéen i prosjektet er å utvikle eit saumlaust tenestetilbod for å hindre fråfall og utanforskap.

Regionale forskjeller i utenforskap

Forskningsprosjekt
Store regionale forskjeller i utenforskap: Å forstå forskjellene i utenforskap, og bidra til læring av de gode eksemplene, vil være nøkkelen til å kunne redusere utenforskap og sikre bærekraftige velferdstjenester i framtiden.

STAiR-prosjektet: Effekt av arbeidsrettet rehabilitering

Forskningsprosjekt
Med STAiR-prosjektet ønsker vi å finne ut hvilket type tilbud som passer best for hvem, slik at de som trenger arbeidsrettet rehabilitering kan få rask og god hjelp til å finne riktig tilbud.

Validering av spørreskjemaet «Fungering i arbeid»

Forskningsprosjekt
Vi trenger mer presise spørreskjemaer som kartlegger hvordan personer fungerer i arbeid. Spørreskjemaet «Fungering i arbeid»  kan gjøre denne jobben, men før det kan brukes i klinisk praksis, må vi validere det – altså undersøke om skjemaet faktisk måler det det skal måle.