Prosjekt

Forskning og utvikling innen arbeidsrettet rehabilitering

HelseSamArbeid – Helsefremmande samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking

Innovasjons- og forskingsprosjekt
Personar med samansette helseutfordringar knytt til muskel- og skjelettplagar og lettare psykiske lidingar er den største pasientgruppa hjå fastlegen. Pasientgruppa utgjer om lag 60% av dei med langvarig sjukefråver og som er uføre i Noreg. Dette inneber store kostnadar for individet og samfunnet. Innovasjonsidéen i prosjektet er å utvikle eit saumlaust tenestetilbod for å hindre fråfall og utanforskap.

Regionale forskjeller i utenforskap

Forskningsprosjekt
Store regionale forskjeller i utenforskap: Å forstå forskjellene i utenforskap, og bidra til læring av de gode eksemplene, vil være nøkkelen til å kunne redusere utenforskap og sikre bærekraftige velferdstjenester i framtiden.

STAiR-prosjektet: Effekt av arbeidsrettet rehabilitering

Forskningsprosjekt
Med STAiR-prosjektet ønsker vi å finne ut hvilket type tilbud som passer best for hvem, slik at de som trenger arbeidsrettet rehabilitering kan få rask og god hjelp til å finne riktig tilbud.

Validering av spørreskjemaet «Fungering i arbeid»

Forskningsprosjekt
Vi trenger mer presise spørreskjemaer som kartlegger hvordan personer fungerer i arbeid. Spørreskjemaet «Fungering i arbeid»  kan gjøre denne jobben, men før det kan brukes i klinisk praksis, må vi validere det – altså undersøke om skjemaet faktisk måler det det skal måle.

Meny