Hva kreves for å lede samskapt offentlig innovasjon?

FORSKNINGSPROSJEKT

Satsingen på nye koblinger mellom arbeid og helse innebærer mye samskapt, offentlig innovasjon. Mer kunnskap om hvordan slike innovasjonsprosesser ledes er av stor betydning for om vi faktisk lykkes med å skape noe nytt på tvers av de to feltene. Prosjektet har som mål å avdekke hvordan ledelsespraksis hemmer eller fremmer en offentlig innovasjonsprosess.

Det er en utbredt oppfatning blant forskere innen offentlig innovasjon at både ledelse og samskaping er viktig for å lykkes med innovasjon i en offentlig sammenheng. Det er også et allment syn at offentlig innovasjon krever en særlig type ledelse, selv om ulike aspekter ved et slikt lederskap vektlegges. Denne studien har som mål å avdekke hvordan ledelsespraksis hemmer eller fremmer en offentlig innovasjonsprosess gjennom ulike stadier av en konkret innovasjonsprosess.

Satsingen på nye koblinger mellom arbeid og helse innebærer mye samskapt, offentlig innovasjon. Mer kunnskap om og forståelse for hvordan slike innovasjonsprosesser ledes er av stor betydning for om vi faktisk lykkes med å skape noe nytt på tvers av de to feltene.

Offentlig innovasjon har blitt en norsk gå-til løsning, fordi offentlig sektor strever med å fornye seg. Kravene om fornyelse kommer i kjølvannet av reduserte offentlige inntekter, mer krevende innbyggere, kombinert med et bredt spekter av gjenstridige problem. Nasjonalt peker en rekke stortingsmeldinger på at det offentlige må fornyes gjennom innovasjon.

I 2021 rapportert 91% av 670 offentlige enheter at de jobber med innovasjon og at innovasjonsarbeidet er forankret i en strategi (Forskningsrådet, 2021). I 2020 tildelte eksempelvis Forskningsrådet til sammen 210 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Det betyr at mye tid, ressurser og personell i norsk offentlig sektor brukes til å nyskape, endre og utvikle offentlig sektor. Samtidig pekes det på at behovet for innovasjonskompetanse både på leder- og ansattnivå er stort.

I studien følger vi et innovasjonsprosjekt i en utvalgt kommune, fra oppstarten i januar 2019 til prosjektets planlagte avslutning i juni 2023. Det skal gjennomføres enkeltintervju og fokusgruppeintervju i tre runder, gjennom ulike faser i prosessen. Det er først og fremst disse dataene som skal avdekke den faktiske ledelsespraksisen. Parallelt innhentes også data fra dokumenter og deltakende observasjon av prosjektmøter, arbeidsverksteder og nettverkssamlinger som arrangeres i regi av prosjektet. Disse dataene brukes for å kunne supplere, justere eller korrigere data fra intervjuene.

Når dataene blir analysert brukes teori til å belyse eller danne et rammeverk som gjør det mulig å trekke ut funn eller til å besvare spørsmålene vi stiller. De praktiske funnene kan på sin side bidra til å klargjøre begreper eller utvikle teoriene videre.

Hovedmålet med prosjektet er å styrke kompetansetjenestens satsing på innovasjon innen arbeid og helse og at arbeidet bringer oss nærmere et svar på hva som kreves når samskapende offentlig innovasjon skal ledes.

Prosjektet skal skaffe tilveie oversikt over kunnskap om sektorovergripende ledelse av innovasjon. Prosjektet skal også frembringe ny kunnskap om de prosessene som skal til for å få til implementert nyutviklede tjenester i kommunene.

Resultatene fra arbeidet skal legge grunnlaget for forskningsbasert innovasjon av nye kunnskapstjenester Nasjonal kompetansetjeneste for arbeid og helse skal levere til de kommunale helse- og velferdstjenestene. Slik søker kompetansetjenesten å være i front og kunne tilby en virkningsfull innovasjonsstøtte i den offentlige helse- og velferdsutviklingen.

Hovedproblemstillingen er:

  • Hvordan fremmer eller hemmer ledelse, samskapende offentlig innovasjon?

Med følgende delproblemstillinger:

  • På hvilke måter utspiller ulike former for ledelse seg i samskapt offentlig innovasjon?
  • Hvordan skjer overgangen fra  innovasjons ide til praksis og med hvilke ledelsesutfordringer?
  • Hvilken rolle spiller ledelsespraksisen i å fremme eller hemme implementering av en samskapt innovasjonside i den offentlige administrasjonen?

Ph.d.-prosjektet er lokalisert ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, med Chris Jensen som oppnevnt bi-veilder.

Høyskolen Innlandet (HINN) er gradsgivende institusjon, og kandidaten er tatt opp ved Ph.d-utdanningen ‘Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat(INTOP). Hovedveileder er Marit Engen, førsteamanuensis ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap – Institutt for organisasjon, ledelse, styring. Bi-veileder er Eva Sørensen, MSc (Political Science), PhD & DSc (Public Administration) Professor, Department of Social Sciences and Business og Roskilde School of Governance . Som en del av INTOP er kandidaten en del av forskergruppen tilknyttet Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI).

Caset er en del av et større forskningsprosjekt, HelseSamArbeid – Helsefremmande samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking og samarbeider i deler av arbeidet med forskerne som er involvert i dette prosjektet.

Prosjektet er en offentlig ph.d. finansiert av Forskningsrådet og Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

Totalrammen for prosjektet er NOK: 5.900 000,- hvor Forskningsrådets bevilgning utgjør 1.800 000,-.

15.08.2019 – 01.10.2023

Chris Jensen, leder, Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering