Ny Ph.d. om innovasjonsledelse innen arbeid og helse

Nå starter en ny og spennende del av arbeidslivet mitt. I fire år framover skal jeg forske på innovasjon og ledelse i offentlig sektor. Arbeidet handler om å forstå mer av hvordan ledelse påvirker innføring av nye tjenester, og hvordan vi kan lede på en måte som skaper rom for det nye.

Av Toril Dale, leder for innovasjonsvirkshomheten ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Når det nye vi skal skape, både er organisasjonsoverskridende og skal løse gjenstridige problemer, er det en hard nøtt å knekke hvem som leder og hvordan.

I prosjektet skal jeg:

  • Undersøke hvordan de tre kommunene Vinje, Bamble, og Norddal leder en innovasjonsprosess for å utvikle nye tjenester innen arbeid og helse.
  • Utvikle og prøve ut en samskapende ledelsesmodell for implementering av nye tjenester innen arbeid og helse.
  • Gjøre en kunnskaps-sammenstilling om lederskap i komplekse system og ved organisasjonsoverskridende utfordringer.

Resultatene fra arbeidet ønsker vi å bruke til å utvikle et ledelsesprogram for ledere og fagpersoner som jobber med å innovere arbeidsrettet rehabilitering (ARR) i spesialisthelsetjenesten og arbeidsrettede tiltak lokalt (kommunene, Nav og lokale leverandører av ARR tjenester). Prosjektet er det som kalles en offentlig sektor-ph.d, og er et spleiselag mellom Forskningsrådet og Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.