Chris Jensen

BAKGRUNN OG ERFARING
Chris er leder for kompetansetjenesten, har en cand.scient og PhD i arbeidsfysiologi og har jobbet hos oss siden 2012.

Han har siden 1992 drevet med forskning innen arbeidsmiljø, muskelskjelettplager, sykefravær og arbeidsrettet rehabilitering. Mest erfaring med spørreskjema- og registerbaserte undersøkelser.

KONTAKT FOR
Åpen Arena >

Toril Dale

BAKGRUNN OG ERFARING
Toril startet medio 2019 på en ph.d. innen ledelse og innovasjon i offentlig sektor, ved INTOP på Høgskolen i Innlandet. Av bakgrunn er hun cand.polit, og har i tillegg en master i «Ledelse og Innovasjon» fra Universitet i Århus.

Toril er nestleder for kompetansetjenesten, og leder for innovasjonsvirksomheten ved kompetansetjenesten. Hun har lang erfaring fra arbeid innen samfunnsinnovasjon, innovasjonsledelse og samskaping.

KONTAKT FOR
Fasiliteringskurs >
Region Nord

Anders Bergkvist

BAKGRUNN OG ERFARING
Anders er fil.cand. idrettspedagog fra Umeå universitet og har tilleggsutdanning innen veiledning og kompetanseutvikling, prosessledelse og fasilitering. Pågående masterutdanning i kunnskapsledelse ved Nord universitet.

Han er ansatt som seniorrådgiver på kompetansetjenesten, og har oppgaver innen innovasjon og nettverk, utvikling og gjennomføring av kurs. Særlig ansvar for nettverksbygging og kompetansespredning i Region Nord.

Anders har lang erfaring med arbeidsrettet rehabilitering og fra ledende og utviklingsrettede stillinger i frivillig-, privat- og offentlig sektor.

Randi Brendbekken

BAKGRUNN OG ERFARING
Randi er forsker og kliniker med spesialitet i fysikalsk medisin og rehabilitering og i arbeidsmedisin. Hun har jobbet hos oss siden 2019. De siste årene har Randi forsket på en ny tverrfaglig tilnærming til pasienter som er langtidssykemeldte og har muskelskjelett smertetilstander. Gjennom dette arbeidet har hun utviklet kommunikasjons-, kartleggings- og læringsverktøyet ISIVET.  I prosjektet  HelseSamArbeid videreutvikler hun ISIVET sammen med fastlegene og kommunene.

Til daglig er hun seksjonsoverlege for Seksjon helse og arbeid muskelskjelett og Seksjon smerter og CFS/ME ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet. Der jobber hun med tverrfaglige utredninger, pasient og pårørende undervisning og faglig ledelse i seksjonene.

Stefan Brunvatne

BAKGRUNN OG ERFARING
Stefan startet som rådgiver hos oss i 2020. Han har nylig klinisk erfaring fra Rehabiliteringssenteret AiR i Rauland, hvor han jobbet med ulike pasientgrupper innen arbeidsrettet rehabilitering. Han har i tillegg erfaring fra utviklingsarbeid på fagfeltet. Stefan er utdannet journalist og filolog. Hos oss er ansvarsområdene utvikling av veileder for arbeidsrettet rehabilitering og kurs.

KONTAKT FOR
Verktøy og metode
Effekt av arbeidsrettet rehabilitering
STAiR-prosjektet >

Monica Eftedal

BAKGRUNN OG ERFARING
Monica er forsker II og har jobbet hos oss siden 2009. Hun har en dr.polit. i arbeids- og organisasjonssosiologi og 25 års erfaring som fysioterapeut og sosiolog fra en bedriftshelsetjeneste.

Hun forsker på effekten av arbeidsrettet rehabilitering, innhold i ARR-program, hva som fremmer og hemmer prosessen tilbake i jobb for deltakerne, og betydningen av samhandling mellom sentrale aktører. Erfaring med kvantitative og kvalitative metoder og kombinasjonen av dem.

Olav Hahn

BAKGRUNN OG ERFARING
Olav er pedagog og har en mastergrad med fordypning i nettbasert utdanning. Han er kursansvarlig for nettbaserte kurs hos oss, og har tidligere vært prosjektleder for nettbaserte utviklingsgrupper.

Olav har lang erfaring med arbeidsrettede tiltak som gruppeleder i attføringsbedrift og som kurstilrettelegger for arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV. Han er tidligere utdannet lydtekniker, og har også jobbet som systemadministrator.

Thomas Johansen

BAKGRUNN OG ERFARING
Thomas er forsker II, har en PhD i kognitiv psykologi og har jobbet hos oss siden 2011.

Han forsker på hvordan vi kan bruke kognitiv tilnærming for å oppnå bedre kognitiv fungering, slik at deltakerne kommer raskere tilbake i arbeid etter arbeidsrettet rehabilitering.

Ruby Del Risco Kollerud

BAKGRUNN OG ERFARING
Ruby har en Phd i epidemiologi og har vært forsker hos oss siden 2016. De siste årene har hun forsket på kreft, arbeid og register epidemiologi.

Bjørn Kvaal

BAKGRUNN OG ERFARING
Bjørn har 25 års erfaring som journalist og redaktør, og har en cand.mag-grad. Siden 2016 har han skrevet nyhetssaker og kronikker for oss. Han jobber med forskningskommunikasjon og som kommunikasjonsrådgiver.

Guro Lien

BAKGRUNN OG ERFARING
Guro er koordinator og webredaktør og har jobbet hos oss siden 2016. Hun har ansvar for nyhetsbrevet, oppdaterer nettsidene og koordinerer arrangement.

Hun er opptatt å gjøre kunnskap tilgjengelig og praksisnær, og å finne gode tverrfaglige løsninger. Hun har en bachelor i naturbasert reiseliv, og har kompetanse på prosjektledelse, kommunikasjon og brukervennlighet.

Marianne Sempler

BAKGRUNN OG ERFARING
Marianne har jobbet som utviklingspedagogisk seniorrådgiver i hos oss siden 2009. I 25 år har hun jobbet med innovasjon og læring i arbeidslivet. Hun har en master i voksenpedagogikk med fokus på individuell og kollektiv læring på arbeidsplassen og i læringsnettverk.

Solveig Svardal

BAKGRUNN OG ERFARING
Solveig er spesialrådgiver med ansvar for strategi og utvikling, og hun jobber 50% hos oss og 50% ved Rehabiliteringssenteret AiR.

Hun har lang erfaring med prosjektutvikling, endringsprosesser og ledelse fra både kunnskapsmiljøer og organisasjoner, og hadde blant annet i oppdrag å lede den siste utviklingsprosessen ved Rehabiliteringssenteret AiR.

Utdanningen sin har hun fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), med en dr.scient.-grad i landbruksvitenskap.

KONTAKT FOR
HelseSamArbeid >

Irene Øyeflaten

BAKGRUNN OG ERFARING
Irene er fysioterapeut med mellomfag i sosiologi og har en PhD i arbeidsrettet rehabilitering. Hun har jobbet som forsker hos oss siden 2005 og tidligere i AiR-klinikk siden 1990.

Interesser: Kjennetegn ved arbeidstakere/sykmeldte som står i fare for å falle ut av arbeid og samhandling/tilpasset arbeidsrettet oppfølging i hele samhandlingskjeden.

Meny