Chris Jensen

ANSVARSOMRÅDER OG BAKGRUNN
Chris er leder for kompetansetjenesten, har en cand.scient og PhD i arbeidsfysiologi og har jobbet hos oss siden 2012.

Han har siden 1992 drevet med forskning innen arbeidsmiljø, muskel- og skjelettplager, sykefravær og arbeidsrettet rehabilitering. Mest erfaring med spørreskjema- og registerbaserte undersøkelser.

KONTAKT FOR
Åpen Arena

Toril Dale

ANSVARSOMRÅDER OG BAKGRUNN
Toril er nestleder for kompetansetjenesten, og leder for innovasjonsvirksomheten ved kompetansetjenesten. Hun har lang erfaring fra arbeid innen samfunnsinnovasjon, innovasjonsledelse og samskaping.

Toril startet medio 2019 på en ph.d. innen ledelse og innovasjon i offentlig sektor, ved INTOP på Høgskolen i Innlandet. Av bakgrunn er hun cand.polit, og har i tillegg en master i «Ledelse og Innovasjon» fra Universitet i Århus.

Randi Brendbekken

ANSVARSOMRÅDER OG BAKGRUNN
Randi er forsker og kliniker med spesialitet i fysikalsk medisin og rehabilitering og i arbeidsmedisin. Hun har jobbet hos oss siden 2019. De siste årene har Randi forsket på en ny tverrfaglig tilnærming til pasienter som er langtidssykemeldte og har muskelskjelett smertetilstander. Gjennom dette arbeidet har hun utviklet kommunikasjons-, kartleggings- og læringsverktøyet ISIVET.  I prosjektet  HelseSamArbeid videreutvikler hun ISIVET sammen med fastlegene og kommunene.

Til daglig er hun seksjonsoverlege for Seksjon helse og arbeid muskelskjelett og Seksjon smerter og CFS/ME ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet. Der jobber hun med tverrfaglige utredninger, pasient og pårørende undervisning og faglig ledelse i seksjonene.

Stefan Brunvatne

ANSVARSOMRÅDER OG BAKGRUNN
Stefan er seniorrådgiver, for tiden med redaktøransvar for en lærebok i arbeidsrettet rehabilitering som kompetansetjenesten i samarbeid med Fagbokforlaget utgir i 2023. Han har de senere år også hatt ansvar for digitale nettverksmøter – kalt «dybdemøter» – der målet har vært styrking av praksis gjennom kunnskapsformidling, refleksjon og diskusjon.

Stefan har flere års klinisk erfaring fra Rehabiliteringssenteret AiR i Rauland, hvor han har jobbet med ulike pasientgrupper innen arbeidsrettet rehabilitering. I tillegg har han erfaring fra utviklingsarbeid på fagfeltet. Han er utdannet journalist og filolog fra Høgskulen i Volda og Universitetet i Oslo, samt utdannet coach fra Coachutbildning AB i Sverige.

KONTAKT FOR
Verktøy og metode
Effekt av arbeidsrettet rehabilitering
STAiR-prosjektet

Monica Eftedal

ANSVARSOMRÅDER OG BAKGRUNN
Monica er seniorforsker og har jobbet hos oss siden 2009. Hun har en dr.polit. i arbeids- og organisasjonssosiologi og 25 års erfaring som fysioterapeut og sosiolog fra en bedriftshelsetjeneste.

Hun forsker på effekten av arbeidsrettet rehabilitering, innhold i ARR-program, hva som fremmer og hemmer prosessen tilbake i jobb for deltakerne, og betydningen av samhandling mellom sentrale aktører. Erfaring med kvantitative og kvalitative metoder og kombinasjonen av dem.

Olav Hahn

ANSVARSOMRÅDER OG BAKGRUNN
Olav er pedagog og har en mastergrad med fordypning i nettbasert utdanning. Han er kursansvarlig for nettbaserte kurs hos oss, og har tidligere vært prosjektleder for nettbaserte utviklingsgrupper.

Olav har lang erfaring med arbeidsrettede tiltak som gruppeleder i attføringsbedrift og som kurstilrettelegger for arbeidsmarkedstiltak i regi av Nav. Han er tidligere utdannet lydtekniker, og har også jobbet som systemadministrator.

Thomas Johansen

ANSVARSOMRÅDER OG BAKGRUNN
Thomas er seniorforsker, har en PhD i psykologi og har jobbet hos oss siden 2011.

Han forsker på hvordan vi kan bruke kognitiv tilnærming for å oppnå bedre kognitiv fungering, slik at deltakerne kommer raskere tilbake i arbeid etter arbeidsrettet rehabilitering.

Ruby Del Risco Kollerud

ANSVARSOMRÅDER OG BAKGRUNN
Ruby er seniorforsker med en ph.d. i epidemiologi. De siste årene har hun forsket på kreft, arbeid og register epidemiologi. Hun har ansvar for å lage årsrapporter og analyser basert på data fra kvalitetsregisteret for arbeidsrettet rehabilitering.

Ruby har vært forsker hos oss siden 2016. Hun har ekspertise på bruk og analyse av registerdata og kvantitative metoder. Hun har over 10 års erfaring med helseovervåking og folkehelsearbeid i Oslo kommune.

Bjørn Kvaal

ANSVARSOMRÅDER OG BAKGRUNN
Bjørn har 25 års erfaring som journalist og redaktør, og har en cand.mag-grad. Siden 2016 har han skrevet nyhetssaker og kronikker for oss. Han jobber med forskningskommunikasjon og som kommunikasjonsrådgiver.

Guro Lien

ANSVARSOMRÅDER OG BAKGRUNN
Guro er seniorrådgiver i kommunikasjon og nettredaktør for arbeidoghelse.no. Hun har også ansvar for nyhetsbrevet og sosiale medier.

Hun er opptatt å gjøre kunnskap tilgjengelig og praksisnær, og å finne gode tverrfaglige løsninger. Hun har en bachelor i naturbasert reiseliv, og har kompetanse på kommunikasjon, brukervennlighet, prosjektledelse og fasilitering. Guro har jobbet hos oss siden 2016.

KONTAKT FOR
Ungt utenforskap

Lill-Katrin Nyhus

ANSVARSOMRÅDER OG BAKGRUNN
Lill-Katrin er seniorrådgiver og jobber med ungt utenforskap hos oss. Hun har mange års erfaring med å hjelpe personer som står utenfor arbeidslivet tilbake i arbeid eller utdanning. Unge har vært en prioritert målgruppe, og Lill-Katrin er opptatt av hvordan ulike etater kan samhandle best mulig for å hjelpe den enkelte.

Hun har bakgrunn som idrettspedagog og har en mastergrad i idrettsvitenskap, fysisk aktivitet og helse. Hun har tidligere erfaring med undervisning, veiledning og forskning innen dette feltet. Tilleggsutdannelse i praktisk pedagogikk og opplæring av grunnleggende ferdigheter.  Lill-Katrin er glødende engasjert i å kople teori og praksis og finne gode løsninger for praksisfeltet.

KONTAKT FOR
Digital utvikling
Utanforskap
Innovasjon og utvikling
Strategi

Solveig Svardal

ANSVARSOMRÅDER OG BAKGRUNN
Solveig er spesialrådgiver med ansvar for strategi og utvikling, og hun jobber hos oss og ved Rehabiliteringssenteret AiR.

Hun har lang erfaring med prosjektutvikling, endringsprosesser og ledelse fra både kunnskapsmiljøer og organisasjoner, og hadde blant annet i oppdrag å lede den siste utviklingsprosessen ved Rehabiliteringssenteret AiR.

Utdanningen sin har hun fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), med en dr.scient.-grad i landbruksvitenskap.