Chris Jensen

ANSVARSOMRÅDER OG BAKGRUNN
Chris er leder for kompetansesenteret, har en cand.scient og PhD i arbeidsfysiologi og har jobbet hos oss siden 2012.

Han har siden 1992 drevet med forskning innen arbeidsmiljø, muskel- og skjelettplager, sykefravær og arbeidsrettet rehabilitering. Mest erfaring med spørreskjema- og registerbaserte undersøkelser.

Randi Brendbekken

ANSVARSOMRÅDER OG BAKGRUNN
Randi er forsker og kliniker med spesialitet i fysikalsk medisin og rehabilitering og i arbeidsmedisin. Hun har jobbet hos oss siden 2019. De siste årene har Randi forsket på en ny tverrfaglig tilnærming til pasienter som er langtidssykemeldte og har muskelskjelett smertetilstander. Gjennom dette arbeidet har hun utviklet kommunikasjons-, kartleggings- og læringsverktøyet ISIVET.  I prosjektet  HelseSamArbeid videreutvikler hun ISIVET sammen med fastlegene og kommunene.

Til daglig er hun seksjonsoverlege for Seksjon helse og arbeid muskelskjelett og Seksjon smerter og CFS/ME ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet. Der jobber hun for tiden på Smertepoliklinikken med tverrfaglige utredninger av langvarige smertetilstander, pasient og pårørende undervisning og faglig ledelse i seksjonen forøvrig. Randi har sittet i styret for Norsk Smerteforening (NOSF) siden 2018.

Stefan Brunvatne

ANSVARSOMRÅDER OG BAKGRUNN
Stefan er seniorrådgiver, og har vært ansatt hos oss siden 2020. Han har blant annet hatt ansvar for revisjon av fagveilederen for arbeidsrettet rehabilitering, utviklet og ledet digitale nettverksmøter og webinarer, og hatt redaktøransvar for fagboka «Arbeidsrettet rehabilitering – en vei mot deltakelse», som utkom på Fagbokforlaget i 2023.

Stefan har klinisk erfaring som arbeidskonsulent og teamkoordinator ved Rehabiliteringssenteret AiR i Rauland. Han er utdannet journalist og filolog fra Høgskulen i Volda og Universitetet i Oslo, samt utdannet coach fra Coachutbildning AB i Sverige.

KONTAKT FOR
Forskning på arbeid og helse
Effekt av arbeidsrettet rehabilitering
STAiR-prosjektet

Monica Eftedal

ANSVARSOMRÅDER OG BAKGRUNN
Monica jobber som seniorrådgiver. Hun er utdannet fysioterapeut og sosiolog med en dr.polit. grad innen arbeids- og organisasjonssosiologi, og har jobbet hos oss siden 2009. Før det 25 års erfaring fra bedriftshelsetjeneste.

Hovedinteresser er samspillet mellom arbeid og helse, effekt av arbeidsrettet rehabilitering, betydningen av tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom sentrale aktører i rehabiliteringsprosessen.

Olav Hahn

ANSVARSOMRÅDER OG BAKGRUNN
Olav er pedagog og har en mastergrad med fordypning i nettbasert utdanning. Han er kursansvarlig for nettbaserte kurs hos oss, og har tidligere vært prosjektleder for nettbaserte utviklingsgrupper.

Olav har lang erfaring med arbeidsrettede tiltak som gruppeleder i attføringsbedrift og som kurstilrettelegger for arbeidsmarkedstiltak i regi av Nav. Han er tidligere utdannet lydtekniker, og har også jobbet som systemadministrator.

KONTAKT FOR
Verktøy og metode
Arbeidsfokusert kognitiv tilnærming
ICF-basert spørreskjema
Fungering i arbeid – spørreskjema

Thomas Johansen

ANSVARSOMRÅDER OG BAKGRUNN
Thomas er seniorrådgiver, og jobber som FoU-koordinator for Virke. Han har en PhD i psykologi og har jobbet hos oss siden 2011.

Han har forsket på hvordan vi kan bruke kognitiv tilnærming for å oppnå bedre kognitiv fungering, slik at deltakerne kommer raskere tilbake i arbeid etter arbeidsrettet rehabilitering.

KONTAKT FOR
Fagfeltet arbeid og helse
arbeidoghelse.no
Nyhetsbrevet

Guro Lien

ANSVARSOMRÅDER OG BAKGRUNN
Guro er seniorrådgiver i kommunikasjon og nettredaktør for arbeidoghelse.no. Hun har også ansvar for nyhetsbrevet og sosiale medier.

Hun er opptatt av arbeid og helse-feltet, å gjøre kunnskap tilgjengelig og praksisnær og å finne gode tverrfaglige løsninger. Hun har en bachelor i naturbasert reiseliv, og har kompetanse på kommunikasjon, brukervennlighet, fasilitering og prosjektledelse. Guro har jobbet hos oss siden 2016.

KONTAKT FOR
Ungt utenforskap

Lill-Katrin Nyhus

ANSVARSOMRÅDER OG BAKGRUNN
Lill-Katrin er seniorrådgiver og jobber med ungt utenforskap hos oss. Hun har mange års erfaring med å hjelpe personer som står utenfor arbeidslivet tilbake i arbeid eller utdanning. Unge har vært en prioritert målgruppe, og Lill-Katrin er opptatt av hvordan ulike etater kan samhandle best mulig for å hjelpe den enkelte.

Hun har bakgrunn som idrettspedagog og har en mastergrad i idrettsvitenskap, fysisk aktivitet og helse. Hun har tidligere erfaring med undervisning, veiledning og forskning innen dette feltet. Tilleggsutdannelse i praktisk pedagogikk og opplæring av grunnleggende ferdigheter.  Lill-Katrin er glødende engasjert i å kople teori og praksis og finne gode løsninger for praksisfeltet.

KONTAKT FOR
Digital utvikling
Utanforskap
Innovasjon og utvikling
Strategi

Solveig Svardal

ANSVARSOMRÅDER OG BAKGRUNN
Solveig er spesialrådgiver med ansvar for strategi og utvikling, og hun jobber hos oss og ved Rehabiliteringssenteret AiR.

Hun har lang erfaring med prosjektutvikling, endringsprosesser og ledelse fra både kunnskapsmiljøer og organisasjoner, og hadde blant annet i oppdrag å lede den siste utviklingsprosessen ved Rehabiliteringssenteret AiR.

Utdanningen sin har hun fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), med en dr.scient.-grad i landbruksvitenskap.