NYHETER

Ressursgruppa som står bak Åpen arena 2020

Klart for Åpen arena 2020: Nå kobler vi arbeid og helse

Samarbeidet blant de som skal legge til rette for arbeidsdeltagelse og det å kunne være i jobb tross helseutfordringer skal styrkes. Strategien «Arbeid og helse – et tettere samvirke» skal videreutvikles. To direktorat har bedt om innspill til dette arbeidet.

Mari Klokkerud, leder av regional kompetansetjeneste for rehabilitering

– Mange skal bistå pasienten. Da må vi snakke om forventninger og roller.

– Pasienter sendes i dag til arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten «fordi Nav krever det» uten at verken pasient eller fastlege har tro på opplegget. Åpen arena kan bli en god anledning til å snakke sammen omkring roller og kompetanse som omgir pasientene, mener Mari Klokkerud.

Kurs for legar: Fysikalskmedisin og rehabilitering

Telemark Legeforening inviterer til klinisk emnekurs i fysikalskmedisin og rehabilitering for fastlegar og allmennpraktiserande legar i spesialist- og etterutdanning. Eitt av læringsmåla er å auka legane sin kunnskap om arbeidsretta rehabilitering.

Bildet viser logoen til verdenskongressen i rehabilitering 2020

Verdenskongress skal styrke rehabilitering

Opptil 2500 deltakere møtes i Århus under den internasjonale kongressen for rehabilitering i 2020. Målet er å styrke og videreutvikle samfunn slik at det blir best mulig å leve for alle borgere.

Har du helseplager som gjør det vanskelig å være i arbeid?

Arbeidsrettet rehabilitering skal hjelpe folk med helseproblemer tilbake i arbeid

Meny