Å bygge nettverk og koblinger mellom arbeid og helse har helt siden oppstarten vært en viktig oppgave for kompetansesenteret. Det har resultert i følgende nettverk:

Arbeid og helse – nettverket

Arbeid og helse Åpen arena har siden 2009 vært en årlig arena for å skape koblinger og nettverk mellom arbeid og helse. På hver arena har det deltatt mellom 150 og 250 personer som jobber i skjæringsfeltet mellom arbeid og helse.

På arenaene har et bredt spekter av aktører innen arbeid og helse vært til stede:

  • Myndigheter: Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Nav sentralt.
  • Praktikere og klinikere fra Nav regionalt og lokalt, kommunale arbeid- og helsetjenester, poliklinikker med arbeid som mål og institusjoner som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering.
  • Forskningsmiljøer: Norce, OsloMet/INKO, NTNU, UNN – HelseIArbeid og Diakonhjemmet Sykehus.
  • Arbeidsgivere
  • Brukerrepresentanter

Nordisk nettverk «work & rehabilitation»

Siden 2010 har kompetansesenteret i samarbeid med våre nordiske samarbeidspartnere arrangert «Nordic conference in work & rehabilitation«. Dette er en forskningskonferanse med fokus på arbeid og rehabilitering. Gjennom arbeidet med konferansen er bygd opp et nordisk nettverk innenfor feltet arbeid og rehabilitering.

Disse miljøene har samarbeidet om å arrangere konferansen:

  • National Centre for Work & Rehabilitation, Linköping University, Sweden
  • DEFAKTUM Social & Health Services and Labour Market, Central Region, Denmark
  • Finnish Insitute of Occupational Health, Finland
  • Icelandic Rehabilitation Fund Virk, Iceland
  • Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering, Norge

Kjernenettverket

Kjernenettverket består av institusjoner med program innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR), dag- eller døgntilbud i spesialisthelsetjenesten.

En mindre gruppe av institusjoner i kjernenettverket, – ofte omtalt som «kjernegruppa«, har som overordnet oppgave å styrke fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering blant gjennom fagutvikling, forskning og kompetansespredning. Kompetansesenteret leder samarbeidet, som i fellesskap definerer og avtaler samarbeidsprosjekter.

Institusjonene i kjernegruppa

Arbeid og helse – ressursgruppa

Kompetansesenteret har hele veien vært en rådgivende instans og samarbeidspartner for Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet. For å skape koblinger mellom arbeid og helse har vi siden 2009 arrangert den årlige arenaen Åpen arena i samarbeid med disse to direktoratene.

I denne perioden ble det etablert en ressursgruppe. Gruppen bestod av Helsedirektoratet, Nav, Helse Sør-Øst, KS, FFO, Unge Funksjonshemmede og Fagrådet for arbeidsrettet rehabilitering. Gjensidig læringseffekt, samordning og informasjon på tvers stod i fokus i ressursgruppa.