Programteori

Å sette ord på taus kunnskap og klinisk praksis kan være vanskelig. Programteori er et verktøy som kan hjelpe deg å beskrive hvordan de ulike elementene i rehabiliteringsprogrammet bidrar til å nå ønskede mål.

Alle rehabiliteringsprogrammer har en programteori – en logisk tanke bak programmet.

Programteori

 • er en logisk beskrivelse av et rehabiliteringsprogram
 • lages av de som leverer rehabiliteringsprogrammet, og beskriver sammenhengen mellom innsatsfaktorer, resultater og måloppnåelse
 • beskriver i detalj hva rehabiliteringsprogrammet består av
 • sier noe om hva du ønsker å oppnå med de ulike elementene i rehabiliteringen – isolert og i sammenheng

Programteori kan brukes på et helt rehabiliteringsprogram, eller på enkeltelementer i programmet.

Programteori kan hjelpe deg med å

 • planlegge, utvikle og gjennomføre et rehabiliteringsprogram
 • analysere og forstå sammenhengen mellom ressursinnsatsen, tiltaket eller virkemiddelet og de resultatene og effektene dette tiltaket gir.
 • beskrive antagelser om hva som virker, for hvem, hvorfor og hvordan
 • danne et grunnlag for å utvikle et transparent evalueringsopplegg som ikke bare fokuserer på effekt, men også på de mekanismene som avgjør om tiltakene faktisk gir resultater. Slike evalueringer kalles gjerne «realistiske evalueringer» (realistic evaluation).

En programteoretisk evaluering er prosessen med å etablere en programteori.

Med bakgrunn i forskning kan den programteoretiske evalueringen deles opp i seks steg.

I hvert steg gjennomfører man systematiske samtaler med klinikerne. Samtalene dokumenteres.

Stegene er avhengige av hverandre og må derfor utføres i kronologisk rekkefølge:

 1. Hvilke varige virkninger skal programmet gi? Finn de varige virkningene programmet skal gi og prioriter disse. Eksempel på varig virkning: Varig arbeidsdeltakelse.
 2. Hvilken effekt skal programmet ha? Finn hvilken effekt programmet skal ha for deltakere på kort og lang sikt. Effektene sorteres med tanke på relevans i forhold til de varige virkningene.
 3. Oversikt over elementer og resultater. Lag en oversikt over alle elementer programmet består av, og hvilke umiddelbare resultater de fører til for deltakerne.
 4. Kartlegg innsats: Kartlegg hvilken innsats de ulike aktivitetene krever. Kartlegge både type innsats og mengde.
 5. Gjennomgå hele programteorien: Gjennomgå hele programteorien fra aktivitetenes umiddelbare effekt til varige virkning. Vurder den logiske sammenhengen.

Programteorien kan gjerne konkretiseres og visualiseres ved hjelp av en grafisk modell.

Chris Jensen, Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering