Vi er et nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering. Det betyr at vi skal synliggjøre, tydeliggjøre og videreutvikle fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering. I tillegg leverer vi tjenesten Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

Mandatet til kompetansesenteret er å utvikle kunnskap om:

 • Optimal samhandling med øvrige aktører i samhandlingskjeden
 • Bidra til kompetanseutvikling i behandlingskjeden
 • Effekter av arbeidsrettet rehabilitering
 • Hvem som er de rette brukerne av arbeidsrettet rehabilitering
 • Hva som er best mulig innhold i metodikk arbeidsrettet rehabilitering

Hensikten med kompetansesenteret

Med økt satsing på arbeidsrettet rehabilitering/rehabilitering med arbeid som mål i spesialisthelsetjenesten og stort behov for forskning og fagutvikling innen dette fagfeltet er hensikten å etablere et praksisnært, nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering basert på en nettverksmodell.

Formål

Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering skal stimulere og bidra til nasjonal faglig utvikling innen arbeidsrettet rehabilitering

Målet er å utvikle kunnskap om:

 • Hvem som er de rette brukerne av arbeidsrettet rehabilitering.
 • Hva som er best mulig innhold i metodikk arbeidsrettet rehabilitering.
 • Effekter av arbeidsrettet rehabilitering.
 • Optimal samhandling med øvrige aktører i samhandlingskjeden.
 • Bidra til kompetanseutvikling i behandlingskjeden

Aktivitetsområder

 • Forskning
 • Dokumentasjon og kvalitetsutvikling
 • Formidling og deltakelse i eksterne regionale/nasjonale prosesser
 • Innovasjon og læringssystem

Oppgaver

Vi skal bidra til

 • og delta i, forsking innen feltet
 • å bygge og drive et nasjonalt lærende nettverk
 • arbeid med dokumentasjon og kvalitetsutvikling
 • drifte hjemmeside med oppdatert nyhetsside, litteraturdatabase, erfaringsdatabase, lenkebibliotek m.v.
 • være en kompetansekatalysator for praksisfeltet
 • arrangere kurs/konferanser og skape læringsarenaer
 • bidra til kompetanseutvikling i behandlingskjeden
 • være rådgivende instans for styresmakter

Mandatet for Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering er gitt av Stortinget

Mandatet er gitt av Stortinget (Post 72 Tilskudd til Helse Sør RHF, S. nr. 11 (2005-2006) i 2005, og inneholder formål, utviklingsmål, aktivitetsområder, oppgaver, målgrupper, retningslinjer for rapportering og organisering for Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering.

Utfordringene knyttet til utviklingen av langtidsfravær og uførepensjonering var Stortingets utgangspunkt for etablering av et nasjonalt kompetansesenter i arbeidsretta rehabilitering. NOU 200:27 Sykefravær og uførepensjonering – et inkluderende arbeidsliv vurderte spørsmålet på et bredt grunnlag. Utvalget understreket m.a. at;

– generelt har det medisinske rehabiliteringstilbudet vært lite innrettet mot å lette overgangen mellom medisinsk behandling/rehabilitering til attføring og arbeid. Manglende relevante rehabiliteringstilbud kan bidra til å forklare det høye sykefraværs- og uførenivået. Utvalget sier videre at – mange langtidssykemeldte mangler i dag et tverrfaglig utrednings- og rehabiliteringstilbud som kan avklare den medisinske tilstanden og funksjonsnivå, og bidra til opptrening av funksjonsevnen.

Stortingets helse- og sosialkomite ga ved merknader til statsbudsjett, sin støtte til planene om videreutvikling av Attføringssenteret i Rauland AS som et nasjonalt kompetanse- og utviklingssenter innenfor feltet arbeidsrettet rehabilitering.

Planene omhandlet en styrking av tilbudet i dette feltet nasjonalt, både kapasitetsmessig og faglig, der AiR skulle ha en sentral rolle med sitt erfaringsgrunnlag.

Et samlet Storting bevilget midler til en slik satsing under behandling av Revidert nasjonalbudsjett 17.juni 2005. Helse- og omsorgskomiteen fulgte opp saken under behandling av statsbudsjettet 2006:

Komiteen viser til flertallsmerknaden i B.inst.S.nr.11 (2004-2005) der det fremkommer at flertallet er kjent med at departementet i brev til Attføringssenteret i Rauland har gitt uttrykk for at en tar sikte på at senteret blir et kompetansemiljø for arbeidsrettet rehabilitering. Attføringssenteret i Rauland hadde ifølge flertallsmerknaden, gjort rede for behov forøkte driftsmidler for en slik etablering.

Komiteen ber departementet sørge for at Helse Sør avsetter midler innenfor overført ramme i 2006 slik at Attføringssenteret i Rauland kan bli et nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering i tråd med Stortingets tidligere vedtak.

 Oppfølgingen av dette skjedde i forhandlinger mellom Helse Sør og AiR. I desember 2005 ble grunnlag for videreutvikling og oppbygging av funksjonen som nasjonalt kompetansesenter lagt. Nåværende mandat og vedtak er knyttet til innstillingen fra helse-og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2007 – S.nr.11 (2006-2007) der heter det at:

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, viser til Budsjett-innst. S. nr. 11 (2005-2006) hvor komiteen ber departementet sørge for at Helse Sør avsetter midler innenfor overført ramme i 2006 slik at Attføringssentret i Rauland kan bli et nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering i tråd med Stortingets tidligere vedtak. Flertallet viser til at Attføringssenteret i Rauland er å betrakte som en del av Helse Sør sitt ansvarsområde.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ber om at 10 mill. kroner av bevilgningene til Helse Sør RHF avsettes til å etablere og drive dette nasjonale kompetansesenteret.

AiR Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering ble i stortingsvedtaket underlagt Helse Sør sitt ansvarsområde og kravspesifikasjonen basert på grunnlagsdokument (jfr. Dokument  ”AiR – et nasjonalt kompetansesenter innen arbeidsrettet rehabilitering – en nettverksmodell, juli 2005, senere presisert i dokumentet ”AiR – et nasjonalt kompetansesenter innen arbeidsrettet rehabilitering – en nettverksmodell, november 2006)- Dette utgjør rammene og påfølgende rapporteringsområder.

Forskriften for Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Forskriften er satt av Helse- og omsorgsdepartementet, og beskriver oppgavene vi har som nasjonal kompetansetjeneste.

>  Forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

>  Veileder til forskriften (pdf)

Kompetansetjenestens målgrupper

 1. Arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten
 2. Aktører i samhandlingskjeden i pasientforløp
 3. Forskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt
 4. Utdanningsinstitusjoner

Kravspesifikasjonen

Helse Sørøst RHF legger til grunn at Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering i hovedtrekk følger tilsvarende krav som nasjonale medisinske kompetansesentra.

”Nasjonale kompetansesentra for høyspesialisert medisin skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor sitt spesifiserte fagområde. Kompetansesentre skal ikke selv drive pasientbehandling, men det vil i enkelte tilfeller være hensiktsmessig at pasientbehandling er knyttet til virksomheten.

Viktige oppgaver er:

 • Bidra til samt drive forskning og fagutvikling innen fagfeltet.

Dette innebærer både å drive forskning i egen regi, samt bidra til forskning- og fagutvikling i andre fagmiljøer for å bygge opp nasjonal kompetanse. Kompetansesenteret forutsettes å følge internasjonal fagutvikling, samt ved behov bidra til etablering og kvalitetssikring av nasjonale faglige retningslinjer og nasjonale medisinske kvalitetsregistre innenfor fagområdet.

 • Undervisning innenfor eget fagområde i grunn-, videre- og etterutdanninger
 • Veiledning og rådgivning på nasjonalt nivå innenfor eget fagområde, dvs. sikre spredning av kompetanse til landet for øvrig.
 • Bidra til å gjøre informasjon tilgjengelig på eget fagområde.”

I- 19/2003  HOD, 05.01.2004

Rapportering

Kompetansetjenesten rapporterer til Helsedirektoratet en gang i året. Kompetansetjenestens referansegruppe, som består av minst en representant fra hvert regionalt helseforetak (RHF), går gjennom rapporten og gir tilbakemeldinger på den før rapporten sendes til Helsedirektoratet.

Se årsrapporter til Helsedirektoratet >

Se årsmelding 2022 >

Referansegruppens mandat

Referansegruppen skal:

 • Sikre forankring og lik tilgang til kompetanse i alle helseregioner
 • Bidra til at det etableres behandlingskjeder som dekker hele sykdomsforløpet
 • Bidra til at tjenesten drives i tråd med vedtatte målsetninger, resultatmål og krav stilt i forskrift

Kompetansetjenesten rapporterer også til styret i Rehabiliteringssenteret AiR fire ganger i året.

Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering er en del av Rehabiliteringssenteret AiR AS, og har samme styre. Rehabiliteringssenteret AiR AS er en privat ideell organisasjon (non-profit).

Se oversikt over styrets medlemmer

Organisasjonskart
(Klikk på bildet for å se en større versjon)

Organisasjonskart AiR