Ungt utanforskap – kva veit vi?

Utfordringane knytt til unge som står utanfor arbeid og utdanning er større enn nokon gong. Kva veit vi eigentleg om dei? Kor mange er dei, kven er dei, kva kjenneteiknar dei, kvifor står dei utanfor, korleis opplever dei møtet med hjelpeapparatet, og har vi hjelp som verkar?

På denne sida finn du lenker til viktig bakgrunnsstoff som kan hjelpe med svar på desse spørsmåla.

Oversikten vil bli oppdatert så snart vi fangar opp ein ny, relevant publikasjon.

2022

Aktivitet og samhandling – hvilken oppfølging får unge som kommer til NAV? Kalstø, Å. M. Nav.
Les rapporten

Disability pension dynamics in early adulthood: A two-decade longitudinal study of educational, work and welfare-state trajectories in Norway. Wittlund, S., Mykletun, A. og Lorentzen, T. IPSNOR.
Les rapporten

Evaluering av FACT Ung-piloter. Nord-Baade, S., Johansen, M., Stuen, Hanne K., Jensen, C. B., Landheim, A. Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet.
Les rapporten

Evaluering av Los-ordningen for ungdom. Gundersen, T., Tveito, S., Dokken, T. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met. Nr 3 2021.
Les rapporten

Inkludering av unge i skole, arbeid og samfunn – en sammenstilling av kunnskap fra nordisk forskning. Frøyland, K., Alecu, A. I., Ballo, J. G.,  Leseth, A., Sadeghi, T. i samarbeid med flere. Oslo Met, Arbeidsforskningsinstituttet AFI. AFI-Rapport 2022:02.
Les rapporten

Mottak av ytelser og veier til arbeid og utdanning for unge som søker arbeidsrettet bistand. Nossen, Jon P. og Gjerde, A., Arbeid og velferd 2/2022.
Les vår omtale / Les rapporten

Negative livshendelser – hvem rammes mest? Barstad, A. SSB analyser 2022/6.
Les rapporten

Ungdata 2022. Nasjonale resultater. NOVA Rapport 5/22. Oslo: NOVA, OsloMet. Bakken, A. (2022).
Les vår omtale / Les rapporten

Ungt utenforskap i Stavanger – andre delrapport fra kommunens utenforskapskommisjon. Angell-Olsen, M. L., Braut, G. S, Ellingsen, I.T.,  Haaland, V. F., Livastøl, F., Molland, B.,  Mæstad, I. T, (leder), Mujezinovic, A.,  Pettersen, C. U., Kahlbom, A., Hoff, T., (sekretariatsleder), Sunde, J. K. og Sjursen, K. Stavanger kommune.
Les rapporten

2021

Folkehelsen etter covid-19. Pandemiens konsekvenser i ulike grupper i befolkningen. Nes, R. B., Røysamb, E., Eilertsen, M. G., Hansen, T. og Nilsen, T. S. Folkehelseinstituttet.
Les vår omtale / Les rapporten 

The age profile of European welfare states. A source of intergenerational conflict? Bay, A. H. og Pedersen, A. W.  Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. s. 38-58. Routledge.  OsloMet Institutt for samfunnsforskning.
Les rapporten

Unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning (NEET). En analyse av unge i NEET-kategorien. Fyhn, T., Radlick, R. L. og Sveinsdottir, V. Rapport 2-2021, NORCE Helse.
Les vår omtale / Les rapporten

Ungdom i endring. Eriksen, I. M. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Nr.3, 2021.
Les rapporten

Unge i Flyt. Om et livsmestringsprogram for ungdom på 10. trinn. Rogstad, J., Bjørnset, M. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Nr.4, 2021.
Les rapporten

Veien videre. Råd fra 215 unge 18-25 år hvordan Nav-ansatte kan gi nyttig hjelp. Sanner, M. Forandringsfabrikken kunnskapssenter. 
Les vår omtale / Les rapporten

Velferdsordninger til unge. Strand, A. H., Svalund, J.  Fafo.
Les rapporten

2020 OG TIDLEGARE

Dropping out of school  – a systematic and integrative research review on risk factors and interventions. Johansson, B. og Uhnoo, D. (2019). Ørebro universitet.
Les rapporten

Psykisk helse og uførhet blant unge. Sten-Gahmberg, S., Bråten, R. H., Sæther, E. M., Røgeberg, O., Markussen, S. og Røed, K. (2020). Oslo Economics og Frischsenteret. Rapport 2020-43. Rapport utarbeidet for Arbeids- og sosialdepartementet.
Les vår omtale / Les rapporten

Unge uden job og uddannelse – hvor mange, hvorfra, hvorhen og hvorfor? – En kortlægning af de udsatte unge i NEET-gruppen. VIVE – Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (2019), Iben Bolvig, Tine Jeppesen, Helle Bendix Kleif og Jeanette Østergaard (VIVE), Ane Iversen, Nichlas Broch-Lips, Niels Lykke Jensen og Jonas Thodsen (Pluss).

Les vår omtale /Les rapporten her

Partnerskap for radikal innovasjon har ungt utanforskap som eitt av to hovudsatsingsområde
Kommunesektorens interesseorganisasjon, KS
Les vår omtale / Les meir om prosjektet

Regionale forskjeller i utenforskap
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
Les meir om prosjektet

Utsatte unge, utenforskap og inkludering – en kunnskapssammenstilling
KAI / OsloMet
Les meir om prosjektet

Ingen utenfor
er regjeringa Solberg si melding til Stortinget som omhandlar ein politikk for å inkludere fleire i samfunns- og arbeidsliv. Meldinga omtalar årsakar til utanforskap, og moglege tiltak for å motvirke dette. Nødvendigheita av samhandling på tvers av sektorar (helse, arbeid og utdanning) er særleg understreka.
Les stortingsmeldinga

Perspektivmeldinga 2021
Perspektvmeldinga blir kvart fjerde år lagt fram frå Regjeringa til Stortinget. Den set lys på viktige utfordringar for norsk økonomi, for offentleg finans og dei norske velferdsordningane i eit langsiktig perspektiv. Perspektivmeldinga for 2021 rettar eit særleg søkelys på utfordringane knytt til den auka forsørgarbyrda vi ser framover og den aukande utanforskapen.
Les perspektivmeldinga 2021

Kjenner du til ein publikasjon, eit overordna offentleg dokument eller eit prosjekt som bør vere med?
Kontakt oss

ARTIKLAR