Ungt utanforskap – kva veit vi?

Utfordringane knytt til unge som står utanfor arbeid og utdanning er større enn nokon gong. Kva veit vi eigentleg om dei? Kor mange er dei, kven er dei, kva kjenneteiknar dei, kvifor står dei utanfor, korleis opplever dei møtet med hjelpeapparatet, og har vi hjelp som verkar?

På denne sida finn du lenker til viktig bakgrunnsstoff som kan hjelpe med svar på desse spørsmåla.

Oversikten vil bli oppdatert så snart vi fangar opp ein ny, relevant publikasjon.

2024

Evaluering av IPS ung
Malmberg-Heimonen, I. Bråthen, M., Frøyland, K., Spjelkavik, Ø. & Tøge, AG.
Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet – storbyuniversitetet
Les rapporten

NEETs in Norway: A Scoping Review
Øydgard, G., Tørrisplass A-T. & Breimo, J.P.
Politics and Governance, 12(7477)
Les rapporten

2023

Associations between type of childhood adversities and labour market participation and employment conditions in young adults. deVries, T. R., Arends, I., Oldehinkel, A. J., Bültmann, U.
Journal of Epidemiology & Community Health.
Les rapporten

Fravær som vekker bekymring.
Skoleeieres og skolelederes inntrykk og forståelse av fraværssituasjonen i Skole-Norge

Bergene, A.C., Vika, K.S., Lynnebakke, B., Vonen, M.N., Lyckander R.H. & Samuelsen, Ø.A.
Nifu, 2023(14)
Les rapporten

Economic composition and income volatility of Norwegian low-income families – a mixed method study of its implications.
Mølland, E., Lundberg, K.G., Haraldstad, K., Vigsnes, K.L., Bøe, T., Danielsen, H., Ask, T.A., Wilson, P. & Abildsnes, E.
Nordic Journal of Social Research
Les rapporten

Hvorfor så sterk uførevekst blant unge i årene 2014 – 2019? Lande, S.
Arbeid og velferd nr 1 2023
Les rapporten

Kunnskapsstatus om bekymringsfullt fravær i skolen
Kjeøy & Lysvik
Fafo-rapport 2023:13
Les rapporten

Mental Health of Transgender and Gender Diverse Youth
Wittlin, N.M., Kuper, L.E. & Olson, K.R.
Annual Review of Clinical Psychology
Les rapporten

NAV-kontorets rolle i å motvirke ungt utenforskap – proaktive og reaktive tilnærminger. Thøgersen, M.
Tidsskrift for velferdsforskning 26(2)
Les vår omtale / Les rapporten

Predictors of satisfaction with digital follow-up in Norwegian Labor and Welfare Administration: A sequential mixed-methods study
Finne, J., Sadeghi, T., Løberg, I.B., Bakkeli, V., Sehic, B. & Thørrisen, M.M.
Social Policy & Administration, Wiley.com
Les rapporten

Secular trends in mental health problems among young people in Norway: A review and meta-analysis. Potrebny, T., Nilsen, S.A., Bakken, A., van.Soest, T., Kvaløy, K., Samdal, O., Sivertsen, B., Aase, H. & Bang, L, U.
European Child & Adolescent Psychiatry (researchsquare.com)
Les rapporten

Snakk om skolefravær. En rapport om fravær i grunnskolen
Kirkens Bymisjon, i samarbeid med Respons Analyse
Les rapporten

Ung i Oslo 2023. Ungdomskolen og videregående skole. Bakken, A.
NOVA Rapport 6/23. Oslo: NOVA, OsloMet
Les rapporten

Unge i Nav: Fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd, Bragstad, T.
Arbeid og velferd nr 2 2023
Les rapporten

Unge med oppfølgingsbehov: Opplevelser av samhandling med NAV.  Talieh, S., Egeland, C., Landsverk Hagen, A. AFI rapport 2023:06. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).
Les vår omtale / Les rapporten

UT AV UFØRET -Oppfølging av unge uføre som ønsker å jobbe, Ekelund, R.
Arbeid og velferd nr 3 2023
Les rapporten

2022

Accumulation of health complaints is associated with persistent musculoskeletal pain two years later in adolescents: The Fit Futures study. Smedbråten K, Grotle M, Jahre H, Richardsen KR, Côté P, Steingrímsdóttir ÓA, Storheim K, Nielsen CS, Øiestad BE. PLoS One.
Les rapporten

Aktivitet og samhandling – hvilken oppfølging får unge som kommer til NAV? Kalstø, Å. M. Nav.
Les rapporten

Disability pension dynamics in early adulthood: A two-decade longitudinal study of educational, work and welfare-state trajectories in Norway. Wittlund, S., Mykletun, A. og Lorentzen, T. IPSNOR.
Les rapporten

Evaluering av FACT Ung-piloter. Nord-Baade, S., Johansen, M., Stuen, Hanne K., Jensen, C. B., Landheim, A. Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet.
Les rapporten

Evaluering av Los-ordningen for ungdom. Gundersen, T., Tveito, S., Dokken, T. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met. Nr 3 2021.
Les rapporten

Inkludering av unge i skole, arbeid og samfunn – en sammenstilling av kunnskap fra nordisk forskning. Frøyland, K., Alecu, A. I., Ballo, J. G.,  Leseth, A., Sadeghi, T. i samarbeid med flere. Oslo Met, Arbeidsforskningsinstituttet AFI. AFI-Rapport 2022:02.
Les rapporten

Kan «raskere avklaringer» bli for raske? Veilederes dilemmaer når unge står på terskelen til uføretrygd. Ekelund, R. Nav kunnskap, Arbeid og velferd nr. 3 2022.
Les vår omtaleLes rapporten

Low social acceptance among peers increases the risk of persistent musculoskeletal pain in adolescents. Prospective data from the Fit Futures Study. Jahre H, Grotle M, Smedbråten K, Richardsen KR, Côté P, Steingrímsdóttir ÓA, Nielsen C, Storheim K, Småstuen M, Stensland SØ, Øiestad BE. BMC Musculoskelet Disord.
Les rapporten

Mottak av ytelser og veier til arbeid og utdanning for unge som søker arbeidsrettet bistand. Nossen, Jon P. og Gjerde, A., Arbeid og velferd 2/2022.
Les vår omtale / Les rapporten

Negative livshendelser – hvem rammes mest? Barstad, A. SSB analyser 2022/6.
Les rapporten

Store fylkesvise forskjeller i unge uføre. Kalstø, Å. M. og Danielsen, M. Nav kunnskap. Arbeid og velferd nr 3 2022.
Les rapporten

Ungdata 2022. Nasjonale resultater. NOVA Rapport 5/22. Oslo: NOVA, OsloMet. Bakken, A. (2022).
Les vår omtale / Les rapporten

Unge uføre og veien til uføretrygd.
Bråten, R.H. & Sten-Gahmberg, S.
Søkelys på arbeidslivet, 2022(39:1)
Les rapporten

Ungt utenforskap i Stavanger – andre delrapport fra kommunens utenforskapskommisjon. Angell-Olsen, M. L., Braut, G. S, Ellingsen, I.T.,  Haaland, V. F., Livastøl, F., Molland, B.,  Mæstad, I. T, (leder), Mujezinovic, A.,  Pettersen, C. U., Kahlbom, A., Hoff, T., (sekretariatsleder), Sunde, J. K. og Sjursen, K. Stavanger kommune.
Les rapporten

2021

Folkehelsen etter covid-19. Pandemiens konsekvenser i ulike grupper i befolkningen. Nes, R. B., Røysamb, E., Eilertsen, M. G., Hansen, T. og Nilsen, T. S. Folkehelseinstituttet.
Les vår omtale / Les rapporten 

Kartlegging og evaluering av forsøksprosjektet #syktbrajobb
Boysen, K.R., Brastad, B., Elgersma, I.H., Fyhn, T. & Sveinsdottir, V.  Oxford Research og NORCE
Les rapporten

The age profile of European welfare states. A source of intergenerational conflict? Bay, A. H. og Pedersen, A. W.  Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. s. 38-58. Routledge.  OsloMet Institutt for samfunnsforskning.
Les rapporten

Unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning (NEET). En analyse av unge i NEET-kategorien. Fyhn, T., Radlick, R. L. og Sveinsdottir, V. Rapport 2-2021, NORCE Helse.
Les vår omtale / Les rapporten

Ungdom i endring. Eriksen, I. M. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Nr.3, 2021.
Les rapporten

Unge i Flyt. Om et livsmestringsprogram for ungdom på 10. trinn. Rogstad, J., Bjørnset, M. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Nr.4, 2021.
Les rapporten

Veien videre. Råd fra 215 unge 18-25 år hvordan Nav-ansatte kan gi nyttig hjelp. Sanner, M. Forandringsfabrikken kunnskapssenter. 
Les vår omtale / Les rapporten

Velferdsordninger til unge. Strand, A. H., Svalund, J.  Fafo.
Les rapporten

2020 OG TIDLEGARE

Are we failing young people not in employment, education or training (NEETs)? A systematic review and meta-analysis of re-engagement interventions. Mawn L, Oliver EJ, Akhter N, Bambra CL, Torgerson C, Bridle C & Stain HJ. Syst. Rev. 2017.
Les rapporten

Bidrar medikalisering av ungdom til utstøtning fra skole og arbeidsliv?
Markussen, S. & Røed, K. (2020).
Universitetsforlaget
Les rapporten

Får barn født sent på året oftere ytelser fra NAV?
Lima, I. & Helde, I. (2019). Arbeid og velferd 2/2019.
Les rapporten

Dropping out of school  – a systematic and integrative research review on risk factors and interventions. Johansson, B. og Uhnoo, D. (2019). Ørebro universitet.
Les rapporten

Investigating young adults’ mental health and early working life trajectories from a life course perspective: the role of transitions.
Bültmann, U., Arends,I., Veldman,K., McLeod, C.B., van Zon,S.K.R. &
Amick, B.C. (2020)
J Epidemiol Community Health
Les rapporten

Psykisk helse og uførhet blant unge. Sten-Gahmberg, S., Bråten, R. H., Sæther, E. M., Røgeberg, O., Markussen, S. og Røed, K. (2020). Oslo Economics og Frischsenteret. Rapport 2020-43. Rapport utarbeidet for Arbeids- og sosialdepartementet.
Les vår omtale / Les rapporten

Sluttrapport: JobbResept – Virker det?
Hegelstad, W. (2017). Stavanger Universitetssykehus.
Les rapporten

Sluttrapport: SkoleResept – forebygging av skolefrafall gjennom metoden Individual Placement and Support (IPS) for unge med alvorlige psykiske lidelser. Heitmann, L. & Hegelstad, W. (2017). Stavanger Universitetssykehus.
Les rapporten

Unge uden job og uddannelse – hvor mange, hvorfra, hvorhen og hvorfor? – En kortlægning af de udsatte unge i NEET-gruppen. VIVE – Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (2019), Iben Bolvig, Tine Jeppesen, Helle Bendix Kleif og Jeanette Østergaard (VIVE), Ane Iversen, Nichlas Broch-Lips, Niels Lykke Jensen og Jonas Thodsen (Pluss).
Les vår omtale /Les rapporten her

Arbeidsrettet bistand til unge utenfor arbeidslivet – Riksrevisjonen
Les meir om prosjektet

DigiUng –Helsedirektoratet, Bufdir og Direktoratet for e-helse 
Les meir om prosjektet

Effektevaluering av individuell jobbstøtte for unge (IPS-ung) – OsloMet/Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Les meir om prosjektet

Forsterket innsats og samarbeid om inkludering – Vestfold og Telemark fylkeskommune
Les meir om prosjektet

HelseIArbeid Ung – HelseIArbeid senteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge i samarbeid med NAV Troms og Finnmark og Troms og Finnmark Fylkeskommune.
Les meir om prosjektet

HEYoung intervensjonsstudie – OsloMet
Les meir om prosjektet

Nye mønstre – Norce
Les meir om prosjektet

Partnerskap for radikal innovasjon har ungt utanforskap som eitt av to hovudsatsingsområde
Kommunesektorens interesseorganisasjon, KS
Les vår omtale / Les meir om prosjektet

Sykt lyst på jobb – Ung kreft
Les meir om prosjektet

Ungdata pluss –Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Les meir om prosjektet

UngSA – Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Les meir om prosjektet

Utsatte unge, utenforskap og inkludering – en kunnskapssammenstilling
KAI / OsloMet
Les meir om prosjektet

Kjenner du til ein publikasjon, eit overordna offentleg dokument eller eit prosjekt som bør vere med?
Kontakt oss

ARTIKLAR