Unge uden job og uddannelse – hvor mange, hvorfra, hvorhen og hvorfor? – En kortlægning af de udsatte unge i NEET-gruppen

Dansk rapport viser at kommunene bør ha fokus på tidlig innsats i tenårene, og forbedre samarbeidet mellom ulike institusjoner og forvaltninger. 

Utsatte unge, som har problemer med å finne jobb og utdannelse utgjør en spesiell gruppe av unge. Disse er kjent i kommunen, og man jobber på tvers av ulike forvaltninger med denne gruppen. Mange kan identifiseres i grunnskolen, hvor både fravær og dårlige resultater er viktige indikatorer, også psykiske problemer er en markant risikofaktor.

Ungdommenes egen risikoatferd i tenårene er utslagsgivende for senere i livet å ende i den utsatte målgruppen.

Rapporten fra Danmark viser at kommunene bør ha fokus på tidlig innsats i tenårene, og forbedre samarbeidet mellom ulike institusjoner og forvaltninger.

Undersøkelsen tar for seg hvor mange, hvor og hvorfor unge er utenfor jobb og utdanning.

Rapporten er bygget rundt tre delanalyser:

 1. en litteraturstudie, som belyser hvilke barrierer og utfordringer eksisterende forskning peker på i forhold til å få unge i arbeid eller utdannelse, samt hvilke nasjonale innsatser som har vært utprøvd overfor målgruppen.
 2. en kvantitativ analyse, som på bakgrunn av data fra Danmarks Statistikk konsentrerer målgruppen av utsatte unge, deres risikofaktorer i løpet av barne- og ungdomstiden og deres geografiske plassering og flyttemønstre.
 3. en kvalitativ analyse basert på intervjudata innhentet i seks forskjellige danske kommuner, som retter fokus på barrierene, som kommunene opplever i forhold til å hjelpe denne gruppen av utsatte unge i utdannelse eller arbeid.

Hvor mange, hvorfra og hvor?

 • 10,5% av alle unge mellom 16 og 24 år utgjør den brede NEET-gruppen (Unge utenfor arbeid, opplæring og utdanning). ref. Danmarks Statistik.
 • 3% av alle unge mellom 18 og 24 år utgjør utsatt NEET eller ca. 14.000 unge (målt i 2017).
 • Antallet unge i den utsatte NEET-gruppen er størst i og omkring de større byene
 • De utsatte unge flytter i langt mindre grad på tvers av kommuner enn øvrige unge
 • Alle intervjuede kommuner opplever problemer med tilflyttere, som omtales som en særlig utsatt gruppe av vandrende unge, som kan være vanskelige å nå.
 • For de fleste kommuner vil en tidlig innsats i grunnskolen blant egne barn/unge kunne spille en sentral rolle i å redusere antallet av utsatte unge, som senere vil utgjøre en utfordring i kommunens jobbsenter.

Basert på erfaringene i danske kommuner som er med i undersøkelsen, anbefales følgende tiltak og grep for å hjelpe de unge:

 • Strukturelle faktorer omkring de utsatte unge er medvirkende årsak til de unges vanskeligheter med å komme videre.
 • Parallelle innsatser igangsettes or å få de unge i utdannelse eller arbeid.
 • En helhetsorientert innsats over tid, hvor man forsøker å støtte de unge fra grunn-skolen til gjennomførelse av en ungdomsutdannelse.
 • Iverksette motivasjon som helt sentralt i fremtidige innsatser som f.eks. i systematisk motivasjonsarbeid.
 • Senkning av ytelsesnivået for de som er utdanningsklare.
 • Kommunenebevissthet knyttet til behovet for en integrert og forankret innsats overfor de mest utsatte unge.

Unge uden job og uddannelse – hvor mange, hvorfra, hvorhen og hvorfor? – En kortlægning af de udsatte unge i NEET-gruppen. VIVE – Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (2019), Iben Bolvig, Tine Jeppesen, Helle Bendix Kleif og Jeanette Østergaard (VIVE), Ane Iversen, Nichlas Broch-Lips, Niels Lykke Jensen og Jonas Thodsen (Pluss).

Rapporten er finansiert av Beskæftigelsesrådet under Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats, og utført i et samarbeid mellom VIVE og Pluss Leadership A/S.

Les hele rapporten:

Unge uden job og uddannelse – hvor mange, hvorfra, hvorhen og hvorfor? – En kortlægning af de udsatte unge i NEET-gruppen