Fungering i arbeid

Brukes til å kartlegge hvordan personer som opplever helseplager fungerer i arbeid

 • Måle hvordan personer opplever krav på arbeidsplassen knyttet til arbeidstid, produktivitet, fleksibilitet, fysisk funksjon og mental funksjon
 • Følge deltakere over tid, og slik få et bilde av hvordan de fungerer i arbeid før, under og etter arbeidsrettede tiltak

FRI BRUK
Den norske utgaven av skjemaet er gratis, og kan brukes fritt. Men siden skjemaet ikke er ferdig validert kan det komme endringer. Likevel kan du bruke skjemaet i din klinikk.

Kontakt Thomas Johansen

thomas.johansen@arbeidoghelse.no

ICF-basert
spørreskjema

Brukes til å kartlegge funksjon etter dimensjonene kroppsstruktur, kroppsfunksjon, aktiviteter, deltakelse og miljøfaktorer.

 • Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF) er både et begrepsapparat og et kodeverk
 • Hovedvekten legges ikke på sykdom og diagnose, men på den enkeltes funksjonsevne relatert til deltakelse i arbeidsliv, sosiale aktiviteter og mestring av daglige gjøremål
 • ICF er et felles fagspråk som er egnet til å evaluere og kartlegge arbeidsrelatert funksjon i tverrfaglig individrettet rehabilitering og behandling

FRI BRUK
Den norske utgaven av skjemaet er gratis, og kan brukes fritt. Men siden skjemaet ikke er ferdig validert kan det komme endringer. Likevel kan du bruke skjemaet i din klinikk.

Kontakt Thomas Johansen

thomas.johansen@arbeidoghelse.no

ISIVET

Et visuelt kommunikasjonsverktøy som brukes i kartleggingen når du ønsker en helhetlig tilnærming til et langvarig helseproblem og sykefravær.

ISIVET legger til rette for:

 • en biopsykososial tilnærming
 • systematisk kartlegging av pasientens arbeidssituasjon og helse/livskvalitet 
 • at pasientens behov blir identifisert
 • riktige tiltak og individuell tilpasning av rehabiliteringen 
 • systematisk oppfølging av rehabiliteringsmål 
 • bedre dialog med arbeidsgiver, NAV og andre aktører 

FRI BRUK
ISIVET er gratis og kan brukes fritt ved å kontakte Randi Brendbekken.

Kontakt Randi Brendbekken

randi.brendbekken@sykehuset-innlandet.no

Jobbrelatert mestringstro ved
muskel- og skjelettplager

Kartlegger pasientens tro på å mestre arbeidsoppgaver og å fungere i jobb ved muskel- og skjelettplager

Skjemaet måler hvor sikker pasienten/arbeidstakeren er på at hun eller han:

 • er i stand til å møte kravene på jobb når det gjelder plikter og ansvar, oppgaver, tempo, krav til produksjon med mer
 • kan kommunisere egne behov for hjelp og støtte til overordnede og kolleger
 • kan diskutere plager med nærmeste leder
 • kan tilpasse arbeidsoppgaver for å redusere plager

FRI BRUK
Den validerte, norske utgaven av skjemaet er gratis, og kan brukes fritt.

Jobbrelatert mestringstro ved angst og depresjon

Kartlegger pasienters tro på å mestre arbeidsoppgaver og å fungere i jobb ved angst og depresjon

Skjemaet måler hvor sikker pasienten/arbeidstakeren er på at hun eller han er i stand til følgende på jobben:

 • fullføre arbeidsoppgaver
 • sette grenser
 • håndtere emosjonelt krevende situasjoner
 • ha energi igjen til noe annet
 • konsentrere seg
 • mestre arbeidspress
 • motivere seg selv
 • mestre fysiske krav

FRI BRUK
Den validerte, norske utgaven av skjemaet er gratis og kan brukes fritt ved å kontakte Thomas Johansen/Ragne Gjengedal.

Kontakt Thomas Johansen

thomas.johansen@arbeidoghelse.no

Kontakt Ragne Gjengedal

Ragne.Gjengedal@diakonsyk.no

Helse og arbeid

Kartlegging av helse og arbeid

Etter omleggingen av Raskere tilbake-ordningen er den nye ordningen «Helse og arbeid» innført innen behandling og rehabilitering av muskel-skjelett lidelser og psykisk helse.

Kartlegging og oppfølging av resultater krever fokus på både helse og arbeidsdimensjonen i verktøy som anvendes. En arbeidsgruppe med representanter fra flere helseforetak anbefaler bruk av et felles skjema i kartlegging av arbeidsforhold og arbeidsevne. Dessuten anbefales bruk av EQ5D-5L til måling av helserelatert livskvalitet.

Ved kartlegging av status og behov vil det være nødvendig å foreta en bredere kartlegging enn det som spørreskjemaet legger opp til. Hensikten med det felles skjema er kun å sikre en ensartet standard for basisopplysninger, som må med i kartleggingen.

FRI BRUK
Spørreskjemaet er gratis, kan brukes fritt og kan fås ved å kontakte Chris Jensen.

Kontakt Chris Jensen

chris.jensen@arbeidoghelse.no