Fungering i arbeid

Brukes til å kartlegge hvordan personer som opplever helseplager fungerer i arbeid

 • Måle hvordan personer opplever krav på arbeidsplassen knyttet til arbeidstid, produktivitet, fleksibilitet, fysisk funksjon og mental funksjon
 • Følge deltakere over tid, og slik få et bilde av hvordan de fungerer i arbeid før, under og etter arbeidsrettede tiltak

Skjemaet er under validering. Les mer om valideringen

Siden skjemaet ikke er ferdig validert, kan det komme endringer. Likevel er det ingenting i veien for at du kan bruke skjemaet i din klinikk, bare ta kontakt med:

Thomas Johansen

thomas.johansen@arbeidoghelse.no

ICF-basert spørreskjema

Brukes til å kartlegge funksjon etter dimensjonene kroppsstruktur, kroppsfunksjon, aktiviteter, deltakelse og miljøfaktorer.

 • Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF) er både et begrepsapparat og et kodeverk
 • Hovedvekten legges ikke på sykdom og diagnose, men på den enkeltes funksjonsevne relatert til deltakelse i arbeidsliv, sosiale aktiviteter og mestring av daglige gjøremål
 • ICF er et felles fagspråk som er egnet til å evaluere og kartlegge arbeidsrelatert funksjon i tverrfaglig individrettet rehabilitering og behandling

ISIVET

Et visuelt kommunikasjonsverktøy som brukes i kartleggingen når du ønsker en helhetlig tilnærming til et langvarig helseproblem og sykefravær.

ISIVET legger til rette for:

 • en biopsykososial tilnærming
 • systematisk kartlegging av pasientens arbeidssituasjon og helse/livskvalitet 
 • at pasientens behov blir identifisert
 • riktige tiltak og individuell tilpasning av rehabiliteringen 
 • systematisk oppfølging av rehabiliteringsmål 
 • bedre dialog med arbeidsgiver, NAV og andre aktører 
Kontakt Randi Brendbekken

randi.brendbekken@sykehuset-innlandet.no

Klar for arbeid

Måler hvor klare personer er til å komme tilbake i jobb, og hvor klare de er til å fortsette å jobbe

Klar for arbeid – ute av arbeid måler hvor klare sykmeldte/personer på AAP er for å komme tilbake i jobb, altså hvor nær friskmelding de er.

Spørreskjemaet antar at det finnes ulike stadier på veien til friskmelding:

 1. Overveier ikke friskmelding i det hele tatt
 2. Passiv overveielse
 3. Aktiv overveielse
 4. Handling, det vil si friskmelding

Gjennom arbeidsrettet rehabilitering bør deltakeren bevege seg i retning av aktiv overveielse og kanskje handling.

Klar for arbeid – i arbeid måler motivasjon og mestring etter at personen er tilbake i jobb, altså stadiene etter friskmeldingen.

Spørreskjemaet antar at det finnes ulike stadier etter friskmeldingen:

 1. Usikkerhet
 2. Sikkerhet, tro på egen mestring

Instrumentet er basert på generelle teorier om atferdsendringer.

Validering
Beskrivelse av skåring er ikke ferdig validert i en norsk sammenheng.
Se originalversjon for beskrivelse av teoretisk forankring og validering i canadisk sammenheng.

Helse og arbeid

Kartlegging av helse og arbeid

Etter omleggingen av Raskere tilbake-ordningen er den nye ordningen «Helse og arbeid» innført innen behandling og rehabilitering av muskel-skjelett lidelser og psykisk helse.

Kartlegging og oppfølging av resultater krever fokus på både helse og arbeidsdimensjonen i verktøy som anvendes. En arbeidsgruppe med representanter fra flere helseforetak anbefaler bruk av et felles skjema i kartlegging av arbeidsforhold og arbeidsevne. Dessuten anbefales bruk av EQ5D-5L til måling av helserelatert livskvalitet.

Ved kartlegging av status og behov vil det være nødvendig å foreta en bredere kartlegging enn det som spørreskjemaet legger opp til. Hensikten med det felles skjema er kun å sikre en ensartet standard for basisopplysninger, som må med i kartleggingen.

Ønsker du spørreskjema til kartlegging av helse og arbeid?
Kontakt Chris Jensen

chris.jensen@arbeidoghelse.no

Meny