Work Role Functioning Questionnaire (WRFQ)

Måler i hvilken grad personer fungerer i arbeid, gitt fysisk helse og emosjonell tilstand

  • Evaluering av arbeidsrettede intervensjoner som har som mål å bedre personers fungering i arbeid og produktivitet på arbeidsplassen
  • Å følge over tid hvordan personer fungerer i arbeid etter å ha gjennomført arbeidsrettede tiltak, på arbeidsplassen eller i spesialisthelsetjenesten

ICF-basert spørreskjema

Til å beskrive funksjoner etter dimensjonene kroppsstruktur, kroppsfunksjon, aktiviteter, deltakelse og miljøfaktorer.

Hovedvekten legges ikke på sykdom og diagnose, men på den enkeltes funksjonsevne relatert til deltakelse i arbeidsliv, sosiale aktiviteter og mestring av daglige gjøremål.

  • ICF er et felles fagspråk som er egnet i tverrfaglig individrettet arbeid, tverretatlig og internasjonal virksomhet
  • Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF) er både et begrepsapparat og et kodeverk, og utfyller diagnoseklassifikasjonen ICD-10
Kontakt Thomas Johansen

thomas.johansen@arbeidoghelse.no

Klar for arbeid

Måler hvor klare personer er til å komme tilbake i jobb, og hvor klare de er til å fortsette å jobbe

Klar for arbeid – ute av arbeid måler hvor klare sykmeldte/personer på AAP er for å komme tilbake i jobb, altså hvor nær friskmelding de er.

Spørreskjemaet antar at det finnes ulike stadier på veien til friskmelding:

  1. Overveier ikke friskmelding i det hele tatt
  2. Passiv overveielse
  3. Aktiv overveielse
  4. Handling, det vil si friskmelding

Gjennom arbeidsrettet rehabilitering bør deltakeren bevege seg i retning av aktiv overveielse og kanskje handling.

Klar for arbeid – i arbeid måler motivasjon og mestring etter at personen er tilbake i jobb, altså stadiene etter friskmeldingen.

Spørreskjemaet antar at det finnes ulike stadier etter friskmeldingen:

  1. Usikkerhet
  2. Sikkerhet, tro på egen mestring

Instrumentet er basert på generelle teorier om atferdsendringer.

Validering
Beskrivelse av skåring er ikke ferdig validert i en norsk sammenheng.
Se originalversjon for beskrivelse av teoretisk forankring og validering i canadisk sammenheng.

Helse og arbeid

Kartlegging av helse og arbeid

Etter omleggingen av Raskere tilbake-ordningen er den nye ordningen «Helse og arbeid» innført innen behandling og rehabilitering av muskel-skjelett lidelser og psykisk helse.

Kartlegging og oppfølging av resultater krever fokus på både helse og arbeidsdimensjonen i verktøy som anvendes. En arbeidsgruppe med representanter fra flere helseforetak anbefaler bruk av et felles skjema i kartlegging av arbeidsforhold og arbeidsevne. Dessuten anbefales bruk av EQ5D-5L til måling av helserelatert livskvalitet.

Ved kartlegging av status og behov vil det være nødvendig å foreta en bredere kartlegging enn det som spørreskjemaet legger opp til. Hensikten med det felles skjema er kun å sikre en ensartet standard for basisopplysninger, som må med i kartleggingen.

Ønsker du spørreskjema til kartlegging av arbeid?
Kontakt Chris Jensen

chris.jensen@arbeidoghelse.no

Meny