Kurs og arrangement

– Få faglig påfyll og inspirasjon!

NETTKURS

I dette kurset lærer du hva arbeid kan bety for helsa. Kurset passer for deg som jobber med helse, og som ønsker mer fokus på arbeid som delmål.

Gratis

Dette kurset gir deg innsikt i arbeidsrettet rehabilitering. Arbeidsrettet rehabilitering skiller seg fra annen rehabilitering ved at hovedmålet for de som deltar er å komme tilbake i jobb til tross for helseplager.

Gratis

I dette kurset lærer du hvordan du med mobilen kan lage filmer som kan inngå som en del av rehabiliteringsprogrammet.

Gratis

Alle våre nettkurs er samlet i en kursportal. Registrer deg som bruker for å få tilgang.

TIDLIGERE ARRANGEMENT – PRESENTASJONER, OPPTAK OG RAPPORTER

2023

Vi markerte utgivelsen av fagboka «Arbeidsrettet rehabilitering – en vei mot deltakelse i Oslo. Dette er den første norske boka som gir en samlet beskrivelse av arbeidsrettet rehabilitering som fagfelt.

Å komme tilbake i jobb til tross for helseplager: Kan tunge og kostbare tiltak som individuell jobbstøtte (IPS) og arbeidsrettet rehabilitering være samfunnsøkonomisk lønnsomme? Hjelper de folk tilbake i jobb? Hva virker – for hvem? Det var tema for dette webinaret.

Utenforskap er blant samfunnets største utfordringer, og helseplager er en vanlig årsak. Hvordan kan vi få flere i arbeid tross helseplager? Det var temaet for et kveldsmøte / webinar på Legenes hus i Oslo.

Har vi råd til den omfattande utanforskapen? Er det på tide å lære av oljefondet, og etterspørje meir aktiv forvalting av humankapitalen vår? Vi inviterte til samtale under Arendalsveka.

Vil du vite mer om resultatene av arbeidsrettet rehabilitering hos dere? Da kan det lønne seg å bli med i vårt kvalitetsregister. I dette webinaret lærer du mer om registeret, og hvordan dere kan ta det i bruk.

2022

I disse dybdemøtene for team og organisasjoner tok vi opp to temaer: Tverrfaglig teamarbeid og kognitiv fungering. Først presenterte en av forskerne våre relevant forskning, så la vi opp til en diskusjon innad i teamet/virksomheten om hvordan forskningen kan brukes i praksis.

Stadig nye aktører, økt digitalisering, mange unge utenfor jobb og utdanning og krav om kortere og mer intensive tilbud. Hvordan møter vi disse endringene? Det var temaet for Møteplassen 2022.

110.000 unge mellom 20 og 29 år er utanfor arbeid og utdanning. Kvifor er det slik? Er systemet til hjelp? Måndag 15. august – den første dagen i Arendalsveka, inviterte me til debatt.

I disse dybdemøtene for team og organisasjoner tok vi opp aktuelle temaer innen praksis, teamarbeid og utvikling av nye tilbud. Først presenterte en av forskerne våre relevant forskning, så la vi opp til en diskusjon innad i teamet/virksomheten om hvordan forskningen kan brukes i praksis.

I dette webinaret er spørsmålet korleis vi kan bruke to ulike tiltak, individuell jobbstøtte (IPS) og arbeidsretta rehabilitering, for å førebyggje ungt utanforskap. Kva seier forskinga om effekten av tiltaka? Kvar i samhandlingskjeden høyrer dei to tiltaka heime? Hjelper IPS og arbeidsretta rehabilitering dei same målgruppene?

I dette webinaret er det store spørsmålet korleis vi kan få alle dei gode hjelparane med alle sine ulike verktøy til å jobbe saman, på ein slik måte at det faktisk verkar mot utanforskap og dei unge føler at dei blir sett, høyrt og forstått; at dei får møte «eit menneske», ikkje «eit system».

Talet på unge utanfor utdanning og arbeid er større enn nokon gong. I dette webinaret gav statistikksjefen i Nav, Ulf Andersen, eit bilete av korleis vi kan forstå tala, og kva konsekvensane for velferdssamfunnet kan vera.

2021

I forskningsdybdemøtene presenterte og diskuterte vi forskning knyttet til arbeidsevne, dialog med arbeidsgiver, forventninger og mestringstro og en FHI-rapport om arbeidsrettet rehabilitering. I praksisdybdemøtene diskuterte vi praksis innen arbeidsrettet rehabilitering, først regionvis på tvers av team, så innad i team på ulike institusjoner.

En læringsarena for inspirasjon, erfaringsdeling og utvikling for deg som verdsetter mangfold og ulike perspektiv. I denne læringssirkelen hadde vi fokus på møteplasser på nett og digital kompetanse. 

Hensikten med workshopen var å samle innsikt og kompetanse om bruk av digitale møteplasser i koronatid. Denne kunnskapen vil gi et grunnlag for å utvikle bærekraftige møteplasser.

2020 og tidligere

For deg som jobber på team i arbeidsrettet rehabilitering. Her får du møte andre som jobber med arbeidsrettet rehabilitering, og dele erfaringer med dem.

For deg som jobber på team eller driver utviklingsarbeid i arbeidsrettet rehabilitering.

Har som mål å samle aktørene innen arbeid og helse og sørge for at de får mulighet til å ha samtaler om de temaene de er opptatt av som går på tvers av arbeid og helse, og å få belyst temaene fra mange og ofte uventede perspektiver.

Forskningskonferanse innen sykefravær, arbeid og helse. Konferansen har fokus på intervensjoner og tiltak som har arbeidsdeltakelse som hovedmål.

Nordisk forskningskonferanse innen arbeid og rehabilitering.