Digital læringssirkel for bærekraftige møteplasser

VELKOMMEN TIL

Digital læringssirkel for bærekraftige møteplasser

En læringsarena for inspirasjon, erfaringsdeling og utvikling for deg som verdsetter mangfold og ulike perspektiv. Læringssirkelen har fokus på møteplasser på nett og digital kompetanse. 

Mai-oktober 2021

Digitalt, på Zoom

Gratis

Læringssirkelen passer for deg som ønsker å:

 • Øke din digitale kompetanse
 • Forbedre samhandling og samskaping på tvers av mange forskjellige aktører og perspektiver
 • Utvikle bærekraftige møteplasser

En læringssirkel er et nettverk der vi møtes med jevne mellomrom for å dele erfaringer.

Læringssirkelen skal være til støtte for deg, de andre deltakerne og organisasjonene dere jobber i slik at dere kan skape gode, interaktive møteplasser på nett. Kanskje kan du også ta læringen med deg for å forbedre fysiske møteplasser?

Denne læringssirkelen er:

 • Et sted der du får se hvordan digitale verktøy kan brukes
 • Et verksted der du selv får prøve ut digitale verktøy og reflektere over hvordan du kan bruke de  
 • En arena for å dele erfaringer 
 • Einspirasjonskilde der dine egne og de andre deltakernes erfaringer utdypes med teoriinnspill og eksempler 
 • En møteplass der alle deltakerne blir sett på som viktige bidragsytere og der mangfold og ulike perspektiv blir verdsatt 

Vi møttes første gang 11.mai.

Vi planlegger å møtes to timer hver måned, primært 2. tirsdag i måneden fra kl. 09.15-11.30. Læringssirkelen gjennomføres ut 2021.

Datoer og fokusområder:

 • 11.5 – Læringssirkel og læringsnettverk
 • 8.6 – Om bærekraftige møteplasser
 • 24.8 – Nytt landskap for online-konferanser: Spatial Chat
 • 14.9 – Ulike varianter av digitale møter – hvordan gjøre dem bærekraftige?
 • Datoer og fokusområde for påfølgende møter og setter vi i samråd med deg og de andre som deltar i læringssirkelen.

Alle som melder seg på regnes som «faste deltakere» som planlegger å delta på alle møtene i læringssirkelen.

Nye deltakere er velkomne underveis og deltar fra påfølgende møte.

Møtene legges opp slik:

 • Innspill til dagens fokusområde. Refleksjon: Hva i dagens fokusområde er relevant for meg i min jobb?
 • Erfaringsdeling/verksted for digitale verktøy
 • Refleksjon: Hva har jeg behov for å lære nå?
 • Fokusområde til neste møte

Læringssirkelen tilrettelegges av Anders Bergkvist og Marianne Sempler som fasiliterer møtene.

I løpet av vårt arbeid med digitale møteplasser, har vi blitt opptatt av «Hva er egentlig en bærekraftig møteplass»?

Vi vil gjerne utforske begrepet «bærekraftig møteplass» nærmere sammen med dere. 

Hvordan kan vi bruke ressursene våre på en bærekraftig måte når vi planlegger møteplasser? 

 • Hva er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig? 
 • Hva er hensiktsmessig? Både for mestring, kognitive ressurser og belastning på klima
 • En bærekraftig møteplass – er den  fysisk eller digital?  

Mange snakker om digitalisering av møter i erstattende termer: Vi har digitale møter istedenfor å møtes, vi sier at digitale møter ikke er det samme som et vanlig møte. Det vanlige fysiske møtet har blitt oppgradert til «det ideelle møtet».

Men skal det digitale møtet være en dårlig imitasjon av det fysiske møtet? Skal det i det hele tatt være en imitasjon?  

Når vi får tilbake en valgmulighet kan vi bli tydeligere på: 

 • Når er det mest hensiktsmessig med et fysisk møte?  
 • Når er det mest hensiktsmessig med et digitalt møte? 

Læringssirkel som tiltak er forankret i det som forventes å bli to av bærebjelkene i ny nasjonal strategi for arbeid og helse. Disse bærebjelkene er:

 • Samvirke mellom alle involverte parter
 • Muligheter i digitale verktøy
ARTIKLER