Virksomheter som deltar i kvalitetsregisteret får mulighet til å følge med på egne resultater og kan sammenligne seg med snittet i fagfeltet. Dere får også tall på hvor mange som får ytelser fra Nav etter arbeidsrettet rehabilitering.

Kvalitetsregisteret skal bidra til utvikling innen arbeidsrettet rehabilitering og til å heve kvaliteten på de leverte tjenestene i hele utrednings- og behandlingsforløpet.
Mål for kvalitetsregisteret for arbeidsrettet rehabililitering

Registeret samler og dokumenterer resultater på endring i arbeidsdeltagelse og selvvurdert arbeidsevne fra deltakere som har fått arbeidsrettet rehabilitering ved virksomhetene som er med i registeret.

Svarene fra spørreskjemaene som deltakerne svarer på, kobles mot data fra Nav, slik at vi kan følge endringene i arbeidsdeltakelse og økonomiske stønadsordninger i 12 måneder etter arbeidsrettet rehabilitering.

Med data fra kvalitetsregisteret og Nav kan vi finne ut hvor mange som får ytelser fra Nav etter arbeidsrettet rehabilitering.

Når du deltar i kvalitetsregisteret får du

 • grunnlag til utviklings- og kvalitetsarbeidet i din virksomhet
 • mulighet til å følge med på utvikling av egne resultater
 • mulighet til å sammenligne egne resultater med gjennomsnittet for de andre virksomhetene i registeret

Skal arbeidsrettet rehabilitering kunne sikre kvalitet og utvikle seg med behov i samfunnet må vi vite hvor vi står. Derfor er det viktig å følge med på resultatene som oppnås hos tilbyderne av arbeidsrettet rehabilitering.

Vi mener at denne typen dokumentasjon kan være med til å forbedre eksisterende tilbud og vise omverdenen hva arbeidsrettet rehabilitering kan.

Alle virksomheter som har tilbud om arbeidsrettet rehabilitering via spesialisthelsetjenesten eller via Nav kan delta i registeret.

Alle voksne personer som får arbeidsrettet rehabilitering på en av institusjonene som er med i kvalitetsregisteret, kan delta ved å fylle ut spørreskjema før og etter rehabiliteringen.

Invitasjon til deltakelse, utlevering av spørreskjema og innhenting av data skjer i regi av hver enkelt virksomhet.

De deltakerne som får arbeidsrettet rehabilitering og som samtykker i å delta, svarer på spørreskjema  med mellom 2 og 15 spørsmål ved hvert av de fire registreringspunktene:

 1. rett før rehabilitering
 2. rett etter rehabilitering
 3. ved 6 måneder etter rehabilitering
 4. ved 12 måneder etter  rehabilitering

Spørsmålene kan legges inn i spørreskjemaene dere bruker fra før.

Dette er de fire spørreskjemaene:

Opplysninger om personer som gjennomfører arbeidsrettet rehabilitering i institusjonen
 • forhold ved arbeid
 • arbeidsevne
 • behandling
 • diagnose
 • sykmeldingsstatus
Bakgrunnsinformasjon om virksomhetene som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering

Registreres én gang per år og når det skjer signifikante endringer i disse opplysningene:

 • antall pasienter per aktuelt år
 • snittalder pasienter
 • ventetid
 • type rehabilitering som institusjonen tilbyr
 • varighet på rehabiliteringen som institusjonen tilbyr

Informasjon fra Nav

 • trygdeytelser
 • arbeidsforhold

Samtykke

Det er frivillig for deltakerne, pasientene eller brukerne som får arbeidsrettet rehabilitering å delta i registeret. Alle som deltar, må gi sitt samtykke.

Samtykkeerklæring kan hentes her:

Samtykkeerklæring

Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering er behandlingsansvarlig for kvalitetsregisteret.

Data fra kvalitetsregisteret overføres til Tjeneste for Sensitive Data (TSD) ved Universitetet i Oslo, som sikrer trygg oppbevaring av personfølsomme data.

Kompetansesenteret fikk i 2017 konsesjon fra Datatilsynet  til å drive registret.