Deltar klinikken din i kvalitetsregisteret, får du som kliniker mulighet til å følge med på egne resultater og sammenligne deg med andre institusjoner. Og viktigst: Du hjelper oss å finne ut hvor mange som kommer i jobb etter arbeidsrettet rehabilitering.
Kvalitetsregisteret skal bidra til utvikling innen arbeidsrettet rehabilitering og til å heve kvaliteten på de leverte tjenestene i hele utrednings- og behandlingsforløpet.
Mål for kvalitetsregisteret for arbeidsrettet rehabililitering

Med data fra kvalitetsregisteret og NAV kan vi finne ut hvor mange som kommer i jobb etter arbeidsrettet rehabilitering (ARR).

Registeret samler og dokumenterer resultater på endring i arbeidsdeltagelse og selvvurdert arbeidsevne fra ARR-deltakere på rehabiliteringsinstitusjonene som er med i registeret.

Svarene fra spørreskjemaene som deltakerne svarer på, kobles mot data fra Nav, slik at vi kan følge endringene i arbeidsdeltakelse og økonomiske stønadsordninger i 12 måneder etter arbeidsrettet rehabilitering.

Når du deltar i kvalitetsregisteret får du

 • grunnlag til utviklings- og kvalitetsarbeidet i din institusjon
 • mulighet til å følge med på utvikling av egne resultater
 • mulighet til å sammenligne egne resultater med gjennomsnittet for de andre institusjonene i registeret

Skal arbeidsrettet rehabilitering kunne sikre kvalitet og utvikle seg med behov i samfunnet må vi vite hvor vi står. Derfor er det viktig å følge med på de resultater som oppnås ute på institusjonene.

Vi mener at denne typen dokumentasjon kan være med til å forbedre eksisterende tilbud og vise omverdenen hva arbeidsrettet rehabilitering kan.

Alle institusjoner som har tilbud om arbeidsrettet rehabilitering via spesialisthelsetjenesten eller via NAV kan delta i registeret.

Alle voksne personer som får arbeidsrettet rehabilitering på en av institusjonene som er med i kvalitetsregisteret, kan delta ved å fylle ut spørreskjema før og etter rehabiliteringen.

Invitasjon til deltakelse, utlevering av spørreskjema og innhenting av data skjer på hver enkelt institusjon.

De deltakerne som får arbeidsrettet rehabilitering og som samtykker i å delta, svarer på spørreskjema  med mellom 2 og 15 spørsmål ved hvert av de fire registreringspunktene:

 1. rett før rehabilitering
 2. rett etter rehabilitering
 3. ved 6 måneder etter rehabilitering
 4. ved 12 måneder etter  rehabilitering

Spørsmålene kan legges inn i spørreskjemaene dere bruker fra før.

Dette er de fire spørreskjemaene:

Opplysninger om personer som gjennomfører arbeidsrettet rehabilitering i institusjonen
 • forhold ved arbeid
 • arbeidsevne
 • behandling
 • diagnose
 • sykmeldingsstatus
Bakgrunnsinformasjon om institusjonene som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering

Registreres én gang per år og når det skjer signifikante endringer i disse opplysningene:

 • antall pasienter per aktuelt år
 • snittalder pasienter
 • ventetid
 • type rehabilitering som institusjonen tilbyr
 • varighet på rehabiliteringen som institusjonen tilbyr

Informasjon fra NAV

 • trygdeytelser
 • arbeidsforhold

Samtykke

Det er frivillig for deltakerne, pasientene eller brukerne som får arbeidsrettet rehabilitering å delta i registeret. Alle som deltar, må gi sitt samtykke.

Samtykkeerklæring kan hentes her:

Samtykkeerklæring

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK-ARR) er behandlingsansvarlig for kvalitetsregisteret.

Data fra kvalitetsregisteret overføres til Tjeneste for Sensitive Data (TSD) ved Universitetet i Oslo, som sikrer trygg oppbevaring av personfølsomme data.

NK-ARR fikk i 2017 konsesjon fra Datatilsynet  til å drive registret.

Leder
Chris Jensen,  Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering