Arbeidsrettet rehabilitering: Nytt og bedre verktøy for kvalitets- og forbedringsarbeid

Resultatene fra kvalitetsregisteret for arbeidsrettet rehabilitering visualiseres i ny interaktiv portal. Bildet viser fagpersonene som står bak portalen.
Leder for Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, Chris Jensen, er glad for lanseringen av ny interaktiv portal og håper at flere virksomheter som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering vil delta i kvalitetsregisteret framover. Ruby Del Risco Kollerud har ledet arbeidet og Olav Hahn har bidratt med pedagogisk og teknisk ekspertise. Fra venstre: Seniorforsker Ruby Del Risco Kollerud, pedagog og rådgiver Olav Hahn og leder Chris Jensen. Foto: Privat.

Kompetansetjenesten har lansert en ny interaktiv portal som kan være til stor hjelp i kvalitets- og forbedringsarbeidet. Portalen visualiserer resultatene av arbeidsrettet rehabilitering og gjør det enklere å fange opp viktige endringer og trender.

Av Ruby Del Risco Kollerud, Olav Hahn og Chris Jensen
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Den nye portalen gjør det mulig å se resultater fra kvalitetsregisteret for hver enkelt virksomhet og samlet for alle virksomheter som deltar. Resultatene er koblet opp mot bruk av ytelser fra Nav, slik at man kan se hvor mange som får ytelser fra Nav etter arbeidsrettet rehabilitering.

Gjennom nyutviklingen ønsker kompetansetjenesten å tilby et godt verktøy for kvalitets- og forbedringsarbeid. Alle virksomheter som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering via spesialisthelsetjenesten eller Nav kan delta i registeret.

Få oversikt over forbedringspunkter

Nettportalen er utviklet som et verktøy for kvalitets- og forbedringsarbeid. Målgruppen er ledere og personer som jobber med kvalitets- og forbedringsarbeid i virksomheter som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering.

Det er mulig å fremheve områder med lav, moderat og høy måloppnåelse i hver enkelt virksomhet, for å få oversikt over områder hvor det er behov for oppfølging og kvalitetsforbedring. Denne informasjonen gjør at virksomhetene selv kan igangsette kvalitetsforbedringsprosjekter på områder der man registrerer lav måloppnåelse.

Man kan også bruke portalen til å følge utviklingen generelt for å se på effekten av arbeidsrettede rehabiliteringstilbud for ulike grupper over tid.

Enklere å oppdage endringer og trender

Den nye portalen er bygget for å øke tilgjengeligheten og gjøre det enklere å visualisere resultater fra kvalitetsregisteret. Resultatene blir vist i diagrammer som gir et visuelt, helhetlig inntrykk. Dette gjør det lettere å raskt oppfatte for eksempel hovedtendenser i bruken av Nav-ytelser etter arbeidsrettet rehabilitering, forskjeller mellom aldersgrupper eller sammenhenger mellom ulike variabler. Nettportalen er basert på Microsoft Power BI. Formålet med arbeidet har vært å sørge for at innholdet oppleves som nyttig og er av god kvalitet, samt at portalen skal bli mer brukervennlig.

Figuren viser endringer i arbeidsevne på starten og slutten av et rehabiliteringsopphold samlet for alle virksomhetene som har levert data til kvalitetsregisteret. Dataene er basert på spørreskjemaer deltakere fyller ved ankomst og avreise. Nesten 45 % av deltakerne oppgir at de har høyere arbeidsevne ved avreise enn ved ankomst. Nærmere 17 % opplever arbeidsevnen som lavere enn ved ankomst. Klikk på bildet for å se tallene bedre. Kilde: Kvalitetsregisteret for arbeidsrettet rehabilitering.

Hva innebærer det å delta i registeret?

For å kunne levere data til kvalitetsregisteret må hver enkelt virksomhet etablere rutiner og ansvar rundt utsending av invitasjoner, innhenting av samtykke og utlevering og innsamling av spørreskjema til deltakere som får arbeidsrettet rehabilitering. Det trengs også rutiner for å overføre data fra de innsamlede spørreskjemaene til kvalitetsregisteret.

Deltakerne som samtykker til å delta, svarer på spørreskjema med mellom 2 og 15 spørsmål ved fire registreringspunkter:

  • rett før rehabilitering
  • rett etter rehabilitering
  • 6 måneder etter rehabilitering
  • 12 måneder etter rehabilitering

Fakta om kvalitetsregisteret

  • Registeret samler og dokumenterer resultater på endring i arbeidsdeltagelse og selvvurdert arbeidsevne fra deltakere som har fått arbeidsrettet rehabilitering i virksomhetene som er med i registeret.
  • Svarene fra spørreskjemaene som deltakerne svarer på, kobles mot data fra Nav, slik at vi kan følge endringene i arbeidsdeltakelse og økonomiske stønadsordninger i 12 måneder etter arbeidsrettet rehabilitering.

Vil du vite mer?

Finn ut mer på nettsiden for kvalitetsregisteret eller ta kontakt med oss på kvalitetsregister@arbeidoghelse.no