Måned: juni 2016

Trenger du en psykemelding?

Stadig flere av oss sliter psykisk. Psykiske problemer har langt på vei blitt den største helseutfordringen i det norske samfunnet. Psyken er den største årsaken til at vi blir uføretrygdet, og en av de største årsakene til sykefravær. Vi skjermes fra arbeid for å bli bedre, men hjelper det?

Arbeid og helse i Norge

Ved utgangen av 2014 var det til sammen 578.100 personer som mottok helserelatert ytelse fra Nav. Her er en oversikt over hvilke ordninger og tiltak disse personene får for å komme tilbake til arbeid. Arbeidsavklaringspenger (AAP) som helserelatert ytelse og arbeidsrettet rehabilitering (ARR) som arbeidsrettet tiltak står sentralt i vårt arbeid ved kompetansesenteret.

Tjen mer – betal mindre – få det bedre

Skrevet av Håvard Jakobsen OfteNasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabiliteringTidligere publisert på Virk Velferdssamfunnet vil om kort tid ikke være bærekraftig lengre. I følge prognoser kan vi ikke fortsette velferdsutviklingen samtidig som vi vil leve lenger og jobbe mindre. Det finnes likevel en løsning hvor vi som samfunn kan bruke mindre, tjene mer og likevel få…

Arbeid og helse – en av nøklene til fremtidas velferd

Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering vil de neste månedene rette et ekstra søkelys mot koblingen mellom arbeid og helse. Det er nå 10 år siden kompetansesenteret ble etablert, og behovet for en slik kobling har aldri vært større. En framtidig, bærekraftig velferdsstat vil kreve en stadig styrking av den viktige koblingen mellom arbeid og helse. For å oppnå reelle resultater kreves det tid og langsiktig satsing.

Arbeidsavklaringspenger – hvordan fungerer ordningen?

Ved inngangen til 2015 mottok ca. 5 prosent av Norges befolkning i arbeidsfør alder arbeidsavklaringspenger (AAP). Ordningen utgjør med dette ca. 10 prosent av Norges utgifter til folketrygdytelser eller 35 milliarder kroner årlig. Ved innføring skulle ytelsen legge til rette for en tidligere og tettere oppfølging fra NAV-kontorene. Den skulle videre bidra til å styrke fokuset på brukernes muligheter og hva som kreves for å bringe dem nærmere arbeidslivet. Har det fungert?

Meny