Trenger du en psykemelding?

10 år med arbeid og helse

Skrevet av Håvard Jakobsen Ofte
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Tidligere publisert på Virk

Stadig flere av oss sliter psykisk. Psykiske problemer har langt på vei blitt den største helseutfordringen i det norske samfunnet. Psyken er den største årsaken til at vi blir uføretrygdet, og en av de største årsakene til sykefravær. Vi skjermes fra arbeid for å bli bedre, men hjelper det?

I følge tall fra NAV er psykiske helseproblem en av de største årsakene til fravær og frafall i det norske arbeidslivet. Av alle uføretrygdede i Norge er gruppen med psykiske helseproblem den største (32,4%). De som blir uføretrygdet på grunn av psykiske helseproblem er også yngre enn andre grupper. Når det gjelder sykemeldinger utgjør psykiske helseproblemer en mindre prosentandel, men vi har kunnskap om at psykiske årsaker til sykefravær ofte blir underrapportert.

Hva er så disse psykiske helseproblemene? Begrepet dekker tilstander fra alvorlige psykiske lidelser som schizofreni til lettere symptomer som forbigående depresjon. Kriteriet er at problemet med psyken er slik at det hindrer normal funksjon på arbeid og i dagliglivet. Siden psykiske helseproblem defineres så bredt, er det kanskje ikke så rart at det gjelder så mange av oss? De fleste har på ett eller annet tidspunkt opplevd at psykiske ting har gjort det utfordrende for oss å jobbe.

At vi opplever psykiske utfordringer gjennom livet er naturlig. At slike utfordringer også vises i statistikk over sykefravær og uføretrygd, er en følge av det. Spørsmålet som stilles for sjelden er om det hjelper å sykemelde seg? Har du tenkt over hva som er best for deg hvis du sliter psykisk? Hvis du går til legen med slike problem er det lett å lande på at man tar en pause fra arbeid, men blir du bedre av det?

Forskningen på psykiske helseproblemer og arbeid viser at full sykemelding ofte kan være helt feil medisin. For en god del av psykiske lidelser er nemlig isolasjon og mangel på sosial omgang noe som bidrar til å forverre situasjonen. Å være borte fra jobb vil for mange bety å være isolert fra deres normale sosiale omgang på dagtid. Det er ikke alltid det er lurt. Det bør i alle fall ikke gjøres uten at man har vurdert at det er hensiktsmessig.

Utfordringen med økende psykiske helseproblem gjelder ikke bare i Norge. OECD har de senere årene gått inn for å vurdere hvordan man på beste måte kan møte denne samfunnsutfordringen. I sin rapport fra 2012 konkluderer de med at det er ca. 20% av oss som til enhver tid har psykiske utfordringer som fyller kriteriene for å være kliniske helseproblem. Personer som er i arbeid har gjennomsnittlig mindre symptomer og lavere forbruk av helsetjenester. Det å ha et arbeid har for de fleste en positiv innvirkning på deres mentale helse. Likevel mangler vi enda mye kunnskap om disse sammenhengene.

OECD er derimot helt klare på at det er for mange med mentale problemer som ikke får tilstrekkelig behandling. Dette gjelder først og fremst de med middels og lettere psykiske plager (Common mental disorders). Det viser seg nemlig at dersom man ikke får tilstrekkelig behandling, kan problemene forverres og bli langvarige.

OECD anbefaler i sin analyse av psykisk helse og arbeid i Norge, at man bør begrense lengde og størrelse på sykemeldinger for personer med «vanlige» psykiske problemer. Disse personene bør samtidig raskt få tilstrekkelig behandling, og komme i dialog med arbeidsgiver om evt. tilpasninger på arbeidsplassen.

Det er dessverre ofte slik at psykiske helseproblemer ikke blir snakket om. I arbeidssammenheng er dette svært negativt. Dersom man som ansatt begynner å slite, og så blir fullt sykemeldt i en lengre periode, kan det være vanskelig å snakke med arbeidsgiveren om utfordringen. Arbeidsgiveren kan også bli usikker på om man tåler å arbeide i det hele tatt. Dersom man heller følger OECD sitt råd, kan man tidlig komme i dialog med arbeidsgiver om hva man mestrer. Dette vil skape tillit begge veier, og vil videre kunne føre til bedring av problemet. Dersom en slik løsning videre støttes av tilstrekkelig behandling, ligger mye til rette for at man vil mestre de psykiske utfordringene man har.

Kanskje er det ikke en psykemelding du trenger når du sliter psykisk. Kanskje er det bedre å få hjelp til å mestre problemet samtidig som man får den forståelsen man trenger på arbeid?

Referanser

  • Mykletun, Arnstein, Ann Kristin Knudsen, and Kristin Schjelderup Mathiesen. Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2009.
  • Organisation for Economic Co-operation and Development. Sick on the job?: myths and realities about mental health and work. OECD Publishing, 2012.
  • Organisation for Economic Co-operation and Development. Mental Health and Work: Norway, Mental Health and Work, OECD Publishing, 2013