Arbeid og helse – en av nøklene til fremtidas velferd

10 år med arbeid og helse

Skrevet av Toril Dale
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering vil de neste månedene rette et ekstra søkelys mot koblingen mellom arbeid og helse. Det er nå 10 år siden kompetansesenteret ble etablert, og behovet for en slik kobling har aldri vært større. En framtidig, bærekraftig velferdsstat vil kreve en stadig styrking av den viktige koblingen mellom arbeid og helse. For å oppnå reelle resultater kreves det tid og langsiktig satsing.

Det pågår for tiden mange diskusjoner rundt velferdsstatens videre utvikling. Det råder liten tvil om at vår evne til å nyttiggjøre oss framtidig arbeidskraft er avgjørende. Vi har ikke råd til å la redusert arbeidsevne bli ensbetydende med varig fravær fra arbeidsliv. Vi må nyttiggjøre oss den arbeidskraften som finnes. Arbeid må være bærekraftig både for den enkelte arbeidstaker, for virksomhetene og for samfunnet.

Arbeidsrettet rehabilitering skal bidra til at folk kommer tilbake til arbeid og bort fra varige ytelser, og ligger derfor midt mellom arbeid og helse. For å lykkes med morgendagens arbeidsliv og helsetjenester må vi utvikle en fungerende kobling mellom arbeid og helse. Siden 2005 har det vært satset på strukturer, tiltak og grep som styrker en tettere kobling mellom disse. Mye positivt har skjedd på grunn av dette. På myndighetsnivå samhandler direktoratene innen arbeid og helse mer enn de noen gang har gjort. Raskere tilbake-satsingen har ført til at mange aktører i større grad tar inn over seg både helse og arbeidslivsdimensjonen. Regjeringsplattformen til sittende regjering nevner arbeidsrettet rehabilitering som ett av sine satsningsområder. Signaler fra de store helseforetakene tyder på at arbeid innføres som mål i all rehabilitering for folk i arbeidsfør alder. 10 års forskning på arbeidsrettet rehabilitering begynner å gi oss kunnskap om hva som virker. Alle disse faktorene gjør at vi får et stadig bedre grunnlag for å utvikle tjenester som fører til at flere kommer varig tilbake i arbeid.

Men vi er på ingen måte i mål. Disse satsingene foregår parallelt med en rekke andre store samfunnsreformer, der arbeid og helse med fordel kunne vært koblet, men ikke er det. I samhandlingsreformen er arbeidsperspektivet så å si fraværende, det samme gjelder kommunereformen. Den kommende opptrappingsplanen for rehabilitering har så langt ikke fokus på arbeidsperspektivet. Helsevesenet er diagnosebasert, og skal i de fleste tilfeller fortsatt også være det. Men for svært mange av de som står i fare for å falle ut av arbeidslivet er helsetilstanden ofte sammensatt, og i liten grad mulig å behandle bort. Så vi har en jobb å gjøre. Vi må sørge for at arbeid og helse-koblingen blir en del av de nye samfunnsstrukturene og de framtidige tjenestene.

Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering drifter et stort nettverk av aktører i skjæringsfeltet mellom arbeid og helse. Dette omfatter selvsagt alle som jobber med arbeidsrettet rehabilitering. Vårt utvidede nettverk består også av myndigheter, Nav, tiltakstilbydere, kommuner, forskningsmiljøer, og en rekke brukerorganisasjoner. Hvert år møtes nettverket på Arbeid og Helse – Åpen arena. Denne arenaen har ført til nye løsninger, spennende koblinger og økt bevissthet om hverandres roller, oppgaver og utfordringer. Noe av denne samskapingen har blitt til innovative løsninger ute i de ulike virksomhetene. Å få til slik endring er ingen enkel sak. Dette er samfunnsinnovasjon som foregår i et hyperkomplekst system av aktører, strukturer og kulturer. For å oppnå reelle resultater kreves det tid og langsiktig satsing.

Hva sier forskningen om forholdet mellom arbeid og helse, og hva skal til for at vi kan lykkes med å koble de to? Hva sier myndighetene om behovet for en slik kobling? Og hvilke signaler gir bestillerne av dagens helsetjenester om dette?

De kommende månedene ønsker vi å vie et ekstra fokus til den avgjørende koblingen mellom arbeid og helse. Vi vil ukentlig publisere artikler på vår nettside, og skape dialog rundt sosiale medier. Følg med!