Det har i flere år vært en økning i antall unge som mottar uføretrygd i Norge. Årsaken til dette er kompleks, og skyldes flere faktorer:  

  • Flere barn presterer svakt i grunnskolen og mange fullfører ikke videregående utdanning.  
  • Det er sterkere søkelys på psykisk helse og økt diagnostisering av psykiske lidelser blant barn og unge som sliter på skolen.  
  • Psykiske plager og lidelser blir i økende grad brukt som forklaring på problemer i skolen, familien eller andre områder. Dette kan forsterke utfordringen for den enkelte.
  • Innføring av arbeidsavklaringspenger gjør det enklere å få tilgang til helserelaterte trygdeytelser for unge uten arbeidserfaring. 

Denne studien tar for seg utvikling i psykisk helse blant unge, psykiske diagnoser blant unge generelt og unge uføre spesielt, samt veien til uføretrygd for unge og betydningen av diagnostisering for senere deltakelse i skole og arbeidsliv. 

Rapporten er delt inn i fem frittstående deler: 

  1. Psykiske helseproblemer blant unge – en litteraturgjennomgang  
  2. Utvikling i psykiske diagnoser blant unge 
  3. Psykiske diagnoser blant unge uføre  
  4. Unge uføre og veien til uføretrygd  
  5. Bidrar medikalisering av barn og unge til utstøtning fra skole og arbeidsliv?  

Oslo Economics og Frischsenteret har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. 
Oslo Economics: Susanna Sten-Gahmberg, Ragnhild Haugli Bråten og Erik Magnus Sæther (prosjektleder) 
Frischsenteret: Ole Røgeberg, Simen Markussen og Knut Røed. 

Les rapporten:
Psykisk helse og uførhet blant unge (pdf)