Mottak av ytelser og veier til arbeid og utdanning for unge som søker arbeidsrettet bistand

Unge under 30 år som søkte arbeidsrettet bistand fra NAV i 2014, ble fulgt med registerdata fram til 2019. Formålet var å se på hvilke livsoppholdsytelser de mottok, samt hvilke veier de fulgte mot arbeid og utdanning eller annen aktivitet eller ytelse.

Alt i alt gikk det bra med de fleste unge som søkte arbeidsrettet bistand – nær to av tre var i jobb eller høyere utdanning etter fem år og ikke lenger registrert hos NAV. 

  • Hver tredje ungdom fulgte en vei med relativt rask overgang til jobb. Disse oppnådde for en stor del en stabil arbeidstilknytning.
  • Ved slutten av femårsperioden var så mange i jobb:
    • 64 % av de som fikk dagpenger
    • 40 % av de som fikk tiltakspenger, overgangsstønad og sosialhjelp
    • 25 % av de som fikk kvalifiseringsstønad
    • 18 % av de som fikk arbeidsavklaringspenger (AAP)

Den største utfordringen for NAV ser ut til å være unge som vurderes til å ha nedsatt arbeidsevne. Av dem som tilhørte denne gruppen fra starten, fulgte 7 av 10 veier preget av langvarig mottak av AAP og/eller uføretrygd og liten overgang til arbeid. Generelt var andelen som fulgte disse to veiene størst blant dem under 20 år, kvinner, enslige forsørgere, norskfødte og unge med bare grunnskole eller ukjent selvrapportert utdanning.

Mottak av ytelser og veier til arbeid og utdanning for unge som søker arbeidsrettet bistand, Jon Petter Nossen og Audun Gjerde, Arbeid og velferd 2/2022

Les hele rapporten:
Mottak av ytelser og veier til arbeid og utdanning for unge som søker arbeidsrettet bistand