Ungt utenforskap: Ulike tilnærminger ved ulike Nav-kontorer

Illustrasjonsfoto: Mostphotos

En ny studie viser at det er lokale forskjeller på hvordan Nav-kontorene jobber med ungt utenforskap. Noen jobber mest forebyggende, mens andre legger vekt på oppfølging av unge som allerede har falt utenfor skole eller jobb.

Av Lill-Katrin Nyhus
Seniorrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Ungdom er en prioritert målgruppe for Nav. Denne studien tar sikte på å undersøke hvordan ulike Nav- kontorer jobber med unge. I en ny studie er ledere ved 18 ulike Nav-kontorer intervjuet. Studien viser at Nav-lederne tolker deres oppgaver og mandat i innsatsen opp mot ungdom ulikt. Analysene skiller mellom en proaktiv tilnærming – det å være i forkant og jobbe forebyggende, versus en reaktiv tilnærming – det å ha tiltak og oppfølging etter at ungdommen har «falt utenfor» skole eller jobb eller selv har meldt seg på Nav.

Dobling av unge uføre

Det er tidligere vist at utenforskap som ung voksen gir økt risiko for forverret helse, arbeidsledighet og dårligere økonomi senere i livet. Andelen unge under 30 år som mottar uføretrygd har doblet seg de siste ti årene. Dette har medført en forsterket satsning på unge som står utenfor arbeidslivet. De er en prioritert målgruppe for Navs arbeid. Regjeringen ønsker nå å forskriftsfeste en forsterket ungdomsinnsats – en ungdomsgaranti, for å inkludere flere unge i arbeidsliv og utdanning.

Forskjeller mellom NAV-kontorene

Analysene av intervjuene i studien viser forskjeller mellom kontorene på fire ulike dimensjoner:

  • Hvem som defineres som målgruppe
  • Hvordan NAV kommer i kontakt med ungdommene
  • Ansvarsområde og samarbeid med andre tjenester
  • Forebygging

På bakgrunn av disse funnene har forskerne delt Nav-kontorene inn i to kategorier: De som har en proaktiv tilnærming, og de som har en reaktiv tilnærming.

Noen forebygger, noen følger opp – og noen gjør begge deler

En proaktiv tilnærming er her definert som det å være i forkant av uønskede hendelser på skole eller arbeid. Nav skal dermed jobbe oppsøkende og forebyggende og forsøke å nå ungdommene før de blir avhengige av tjenester og ytelser fra Nav. Nav-kontorer som har denne tilnærmingen inkluderer unge under 18 år i sin målgruppe. Fem kontorer i studien, altså rundt 30 %, hadde denne tilnærmingen.

En reaktiv tilnærming defineres her som å iverksette tiltak etter at uønskede hendelser har oppstått, for eksempel frafall fra skolen. Målgruppen er ungdom over 18 år som hovedsakelig selv melder seg til Nav og har behov for en ytelse. Nav-lederne som har denne tilnærmingen mener Nav i liten grad skal jobbe forebyggende grunnet ressurser, samt at det ikke faller inn under Navs ansvarsområder. Samtidig oppgis det at det ofte oppleves «for sent» når Nav kommer inn i saken når ungdommen har blitt 18 år, og begrepet «repareringsstadiet» blir brukt. Sju kontorer, altså rundt 40 %, hadde denne tilnærmingen.

Analysene av intervjuene viste at seks av Nav-kontorene i studien, altså litt over 30 %, hadde både en reaktiv og en proaktiv tilnærming. Det ble definert som en hybrid tilnærming. Dette innebærer at kontorene for eksempel jobber proaktivt med målgruppa og retter seg mot unge under 18 år og driver oppsøkende virksomhet, men at de samtidig jobber reaktivt i samarbeid med andre lokale tjenestetilbud. I intervjuene kommer det frem at enkelte av Nav-lederne forsøker å dreie tilnærmingen til å være mer proaktiv i sitt kontor og sin kommune.

– En tydeliggjøring av Navs rolle trengs

Forfatteren av artikkelen viser til det spennet Nav rommer ved at det både har en kommunal del og en statlig forvaltningsdel som skal balanseres i oppfølgingsarbeidet. Mens det proaktive, forebyggende arbeidet kan ses på som sosialfaglig tilnærming, representerer den reaktive tilnærmingen det statlige, byråkratiske, som er mer målstyrt.

I kommunen sine oppgaver er det en plikt å bidra til å forebygge sosiale problemer, som det står beskrevet i lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsetaten (Sosialtjenesteloven, 2009, § 12). Slik denne studien viser er det likevel en forskjell i hvordan Nav-lederne og Nav-kontorene oppfyller dette, noe som kan være en konsekvens av at det er ulikt hvordan den statlige og den kommunale delen i Nav prioriteres og vektes.

Forfatteren av studien argumenterer avslutningsvis for at en tydeliggjøring av Navs rolle vil være viktig for å sikre at unge mennesker får likt tilbud om tjenester og oppfølging uavhengig av hvor i landet de bor.

Les hele artikkelen >

Kilde:
Thøgersen, M. (2023). NAV-kontorets rolle i å motvirke ungt utenforskap – proaktive og reaktive tilnærminger. Tidsskrift for velferdsforskning, vol. 26, utg. 2.