Rapport: Unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning (NEET).

Det mest oppsiktsvekkande funnet i denne rapporten, som summerer opp litteratur om NEETs (Not in Education, Employment, or Training) er kor sentrale relasjonelle utfordringar er, og korleis brotne relasjonar og manglande tilhøyrigheit ser ut til å spele ei rolle for fleire av risikofaktorane for å havne i gruppa NEET: låg sosioøkonomisk status og familiebakgrunn, dårleg psykisk helse, psykososiale problem og fråfall frå skule og utdanning.

Gode relasjonar, samhandling og fleksible individuelle løysingar er også nøkkelen til å hjelpe unge tilbake til jobb og utdanning.

Rapporten er bygd opp rundt tre hovudproblemstillingar:

  1. Kven er dei unge i NEET-kategorien?
  2. Kvifor oppstår og korleis opplever dei unge den fråkoplingsprosessen dei har vore gjennom?
  3. Kvifor har ikkje systemet fanga dei unge og deira behov opp?

Det første spørsmålet er svara på ved hjelp av ei litteraturoppsummering basert på registerdata eller spørjeskjema. Den andre delen byggjer på litteratur basert på intervju med unge for å få deira opplevingar, og til slutt blir dei to stilt saman for å finne svakheiter ved systemet, slik at det er mogleg å peike på kva som kan gjerast.

NORCE Helse står bak rapporten, etter oppdrag frå KS, som kunnskapsgrunnlag for Partnerskap for radikal innovasjon.

Les heile rapporten (pdf):
Unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning (NEET). En analyse av unge i NEET-kategorien. Fyhn, T., Radlick, R. L. og Sveinsdottir, V. (2021). Rapport 2-2021, NORCE Helse.