HelseSamArbeid – Helsefremmande samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking

INNOVASJONS- OG FORSKINGSPROSJEKT

Personar med samansette helseutfordringar knytt til muskel- og skjelettplagar og lettare psykiske lidingar er den største pasientgruppa hjå fastlegen. Pasientgruppa utgjer om lag 60% av dei med langvarig sjukefråver og som er uføre i Noreg. Dette inneber store kostnadar for individet og samfunnet. Innovasjonsidéen i vårt prosjekt er å utvikle eit saumlaust tenestetilbod for å hindre fråfall og utanforskap.

I kva grad og på kva måtar kan kommunen i samarbeid med NAV, arbeidsgjevar, bedriftshelseteneste og spesialisthelseteneste tilby integrerte tenester som styrkar arbeidsdeltaking for sjukemelde med fare for langtidsfråver?
Mål og målgrupper
Om prosjektet
Organisering og samarbeid
Finansiering
Prosjektperiode
Kontakt
Mål og målgrupper

Delmål

  1. Vi har gjennomført og dokumentert prosjektet med god forankring, leiing og kommunikasjon.
  2. Vi har tatt i bruk ei systematisk kartlegging for at den sjukemelde får rett tiltak til rett tid, og vi har kunnskap om verknadane
  3. Vi har utvikla koordinerte tjenester med involvering av arbeidsgjevar i alle fasar av oppfølginga
  4. Vi har dokumentert sjukemelde og involverte aktørar sine erfaringar om prosessen, tenestekvalitet og endringar i arbeidsdeltaking
  5. Vi har lagt til rette for kunnskapsutveksling, læring og formidling.

Målgrupper

  • Sjukemelde
Om prosjektet

Eit saumlast tenestetilbod for dei som står i fare for langtidsfråver frå arbeidslivet

Personar med samansette helseutfordringar knytt til muskel- og skjelettplagar og lettare psykiske lidingar er den største pasientgruppa hjå fastlegen. Pasientgruppa utgjer om lag 60% av dei med langvarig sjukefråver og som er uføre i Noreg. Dette inneber store kostnadar for individet og samfunnet. Innovasjonsidéen i vårt prosjekt er å utvikle eit saumlaust tenestetilbod for å hindre fråfall og utanforskap. Vinje kommune har i samarbeid med brukarar, kommunale helsetenester, NAV, arbeidsgjevarar og spesialisthelsetenesta alt starta utviklinga av ein ny modell for tverrfagleg og koordinert innsats for kommunen sine innbyggarar som står i fare for langtidsfråver frå arbeidslivet. Ein føresetnad for å få til dette er å tidleg identifisere sjukemelde som står i fare for langtidsfråver, og utvikling og utprøving av kartleggingsverktøy som kan tilvise sjukemelde til rett tiltak til rett tid er første del av prosjektet. Neste steg vert å utvikle koordinerte tenester med involvering og dialog med arbeidsgjevar og arbeidstakar. I samsvar med ynskje om brukarmedverknad i utlysinga, skal den sjukemelde i alle fasar av oppfølginga medverke aktivt til og ha kontroll over eigen rehabiliteringsprosess. Dokumentasjon av erfaringar med og verknader av denne tenesteutviklinga sikrar at vidare utvikling av tenestene kan finne stad.

Kunnskapsutveksling

Det er ein føresetnad for å lykkast med dette at prosjektet legg til rette for kunnskapsutveksling og læring mellom innbyggarar, fagpersonar, NAV og spesialisthelsetenester, kompetansemiljø, arbeidsgjevarar i næringslivet og deira BHT for å auke kompetanse om arbeidsinkludering.

Gjennom deltaking på regionale og nasjonale samlingar og konferansar, vil vi legge til rette kunnskaps- og erfaringsoverføring frå kommunane som har teke del i prosjektet.

Overordna problemstilling

Den overordna problemstillinga i prosjektet er: I kva grad og på kva måtar kan kommunen i samarbeid med NAV, arbeidsgjevar, bedriftshelseteneste og spesialisthelseteneste tilby integrerte tenester som styrkar arbeidsdeltaking for sjukemelde med fare for langtidsfråvær?

Resultata frå forprosjektet vert tekne med vidare

Vinje kommune (3700 innbyggjarar) har i Kommunedelplan for helse og omsorg (2017-2030) politisk forankring for å satse på tiltak som bidreg til meistring og deltaking og styrka samordning av tenester. I forprosjektet Helsefremmande samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking finansiert av FORKOMMUNE i 2017-2018 er dette ytterlegare forankra ved at innbyggarar, arbeidsgjevarrepresentantar, lokale helsetenester, NAV og spesialisthelsetenesta innan arbeidsretta rehabilitering har jobba med tenesteutviklinga frå eit innbyggarperspektiv. Her vart kritiske punkt ved noverande praksis identifisert. Det vart føreslått ei tidlegare og meir målretta oppfølging av sjukemelde enn i dag. Behov for kartleggingsverktøy, særleg for fastlegar, og tydelegare involvering av arbeidsgjevar i oppfølginga vart vektlagd. Vidare at den sjukemelde skal kunne velge sin individuelle koordinator, som er lett tilgjengeleg, er spesialist på «systemet», koordinerer involverte aktørar og har ansvar for å halde rehabiliteringsplanen oppdatert. Det vart føreslått å etablere eit team av fagpersonar rundt den sjukemelde når det er vurdert som tenleg, samt digitale løysingar som gjer det mogeleg å betre kommunikasjonen og ha eit felles planverktøy.

Kompetanseoverføring mellom kommunane

I prosjektet samarbeider Vinje og Bamble kommune (14100 innbyggarar) i Telemark, og Norddal kommune (1700 innbyggarar) i Møre og Romsdal. Kommunane knytast saman i eit læringsnettverk, slik at kommunane lærer av kvarandre sine erfaringar og styrkar kompetanse og kvalitet i tenestene. Ny kunnskap og nye løysingar vil delast mellom kommunar, forskingsmiljø, næringsliv og innbyggarar. Både Bamble og Norddal har over fleire år jobba med sjukefråversoppfølging og rehabiliteringstilbod. Skilnadar i geografi og storleik mellom kommunane kan gi ulike utfordringar for tenestene, men dei kan likevel lære av kvarandre. Alle kommunane har også eit etablert samarbeid med eit arbeidsretta rehabiliteringstilbod i spesialisthelsetenesta. Desse vil i prosjektet bidra med viktig kompetanseoverføring. Prosjektet legg til rette for lokal innovasjon i Vinje og i partnarkommunar gjennom å prøve ut nye former for oppfølging og samarbeid, slik at rehabilitering i større grad kan skje lokalt og i samarbeid med arbeidsgjevar. Eit tettare og meir strukturert samarbeid mellom involverte aktørar skal bidra til å sikre kvalifisert oppfølging av sjukemelde personar med særlege behov på eit tidlegare tidspunkt enn i dag.

Organisering og samarbeid

KOMMUNANE SOM ER MED

Vinje kommune v/prosjektkoordinator Astrid Marie Kvaal
Bamble kommune
Norddal kommune

ADMINISTRATIV LEIAR

Kari Dalen, Helse-og omsorgssjef i Vinje kommune

PROSJEKTLEIAR

Torill Helene Tveito, professor ved Fakultet for Helse-og sosialvitskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

PROSJEKTKOORDINATOR FOU-AKTIVITET

Irene Øyeflaten, forskar på Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

FORSKARTEAMET

Torill Helene Tveito, Fakultet for helse- og sosialvitskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Irene Øyeflaten, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
Chris Jensen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
Heidi Haukelien, senter for omsorgsforskning ved Universitetet i Sørøst-Norge
Tore Norendal Braathen, Universitetet i Sørøst-Norge

Prosjektperiode

2019-2022

Kontakt

FOU-koordinator
Irene Øyeflaten,  Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Prosjektleiar
Torill Helene Tveito, professor ved Fakultet for Helse-og sosialvitskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Meny