HelseSamArbeid – Helsefremmande samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking

INNOVASJONS- OG FORSKINGSPROSJEKT

I HelseSamArbeid vil vi finne gode løsninger på samhandling mellom helse og arbeid tidlig i sykefraværsforløpene. For å få dette til må vi involvere fastleger, kommuner, NAV og arbeidsgivere.

Om prosjektet

I HelseSamArbeid vil vi finne gode løsninger på samhandling mellom helse og arbeid tidlig i sykefraværsforløpene. For å få dette til må vi involvere fastlegene, kommuner, NAV og arbeidsgivere. Vi vil sette fastlegene i stand til å vurdere behov for arbeidsrettede lokale tiltak helt i starten av sykemeldingen gjennom bruk av relevante verktøy. Det vil også være et mål å få henvist sykemeldte pasienter til arbeidsrettede tilbud i spesialisthelsetjenesten for avklaring, behandling eller rehabilitering langt tidligere enn det skjer i dag. Det krever at fastleger, andre kommunale aktører og NAV identifiserer sykemeldte med sammensatte utfordringer og risiko for langtidssykefravær på et tidlig tidspunkt.  Sammen med forskere fra USN og de tre kommunene Vinje, Bamble og Fjord, prøver vi ut løsninger på disse utfordringene.

Vi forventer aktivitet i prosjektet til 2023 og håper da å formidle resultater fra følgeforskning og ikke minst erfaringene som kommunene har gjort seg.

Kunnskapsutveksling

Det er ein føresetnad for å lykkast med dette at prosjektet legg til rette for kunnskapsutveksling og læring mellom innbyggarar, fagpersonar, NAV og spesialisthelsetenester, kompetansemiljø, arbeidsgjevarar i næringslivet og deira BHT for å auke kompetanse om arbeidsinkludering.

Gjennom deltaking på regionale og nasjonale samlingar og konferansar, vil vi legge til rette kunnskaps- og erfaringsoverføring frå kommunane som har teke del i prosjektet.

Overordna problemstilling

Den overordna problemstillinga i prosjektet er: I kva grad og på kva måtar kan kommunen i samarbeid med NAV, arbeidsgjevar, bedriftshelseteneste og spesialisthelseteneste tilby integrerte tenester som styrkar arbeidsdeltaking for sjukemelde med fare for langtidsfråvær?

Resultata frå forprosjektet vert tekne med vidare

Vinje kommune (3700 innbyggjarar) har i Kommunedelplan for helse og omsorg (2017-2030) politisk forankring for å satse på tiltak som bidreg til meistring og deltaking og styrka samordning av tenester. I forprosjektet Helsefremmande samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking finansiert av FORKOMMUNE i 2017-2018 er dette ytterlegare forankra ved at innbyggarar, arbeidsgjevarrepresentantar, lokale helsetenester, NAV og spesialisthelsetenesta innan arbeidsretta rehabilitering har jobba med tenesteutviklinga frå eit innbyggarperspektiv. Her vart kritiske punkt ved noverande praksis identifisert. Det vart føreslått ei tidlegare og meir målretta oppfølging av sjukemelde enn i dag. Behov for kartleggingsverktøy, særleg for fastlegar, og tydelegare involvering av arbeidsgjevar i oppfølginga vart vektlagd. Vidare at den sjukemelde skal kunne velge sin individuelle koordinator, som er lett tilgjengeleg, er spesialist på «systemet», koordinerer involverte aktørar og har ansvar for å halde rehabiliteringsplanen oppdatert. Det vart føreslått å etablere eit team av fagpersonar rundt den sjukemelde når det er vurdert som tenleg, samt digitale løysingar som gjer det mogeleg å betre kommunikasjonen og ha eit felles planverktøy.

Kompetanseoverføring mellom kommunane

I prosjektet samarbeider Vinje og Bamble kommune i Telemark, og Fjord kommune i Møre og Romsdal. Kommunane knytast saman i eit læringsnettverk, slik at kommunane lærer av kvarandre sine erfaringar og styrkar kompetanse og kvalitet i tenestene. Ny kunnskap og nye løysingar vil delast mellom kommunar, forskingsmiljø, næringsliv og innbyggarar. Både Bamble og Norddal har over fleire år jobba med sjukefråversoppfølging og rehabiliteringstilbod. Skilnadar i geografi og storleik mellom kommunane kan gi ulike utfordringar for tenestene, men dei kan likevel lære av kvarandre. Alle kommunane har også eit etablert samarbeid med eit arbeidsretta rehabiliteringstilbod i spesialisthelsetenesta. Desse vil i prosjektet bidra med viktig kompetanseoverføring. Prosjektet legg til rette for lokal innovasjon i Vinje og i partnarkommunar gjennom å prøve ut nye former for oppfølging og samarbeid, slik at rehabilitering i større grad kan skje lokalt og i samarbeid med arbeidsgjevar. Eit tettare og meir strukturert samarbeid mellom involverte aktørar skal bidra til å sikre kvalifisert oppfølging av sjukemelde personar med særlege behov på eit tidlegare tidspunkt enn i dag.

KOMMUNANE SOM ER MED

  • Vinje kommune v/prosjektkoordinator Astrid Marie Kvaal
  • Bamble kommune
  • Fjord kommune

ADMINISTRATIV LEIAR

  • Kari Dalen, Helse-og omsorgssjef i Vinje kommune

PROSJEKTLEIAR

  • Torill Helene Tveito, professor ved Fakultet for Helse-og sosialvitskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

FORSKARTEAMET

  • Torill Helene Tveito, Fakultet for helse- og sosialvitskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
  • Chris Jensen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
  • Heidi Haukelien, Senter for omsorgsforskning ved Universitetet i Sørøst-Norge
  • Tore Norendal Braathen, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Randi Brendbekken, Sykehuset Innlandet

2019-2024


Chris jensen,  Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering