Her skal kommunen ta mer ansvar for de sykmeldte

Astrid Kvaal
Fastlegene i kommunen tar nettkurs, sykmeldte og sjefene deres skal på samlinger og tverrfaglige team fra sykehuset kan bestilles. Forskere skal nå se hvordan en liten telemarkskommune selv kan ta mer ansvar for å redusere langtidssykefravær.

Av Bjørn Kvaal

 

Folk i Vinje blir sjeldnere sykmeldt enn befolkningen i landet for øvrig. Andre kvartal 2018 var legemeldt sykefravær (samme periode i 2017 i parentes) dette:

Vinje: 3,7 % (4,7 %)

Norge: 5,0 % (5,2 %)

(Kilde: Nav)

Mangler noen ganger gode rutiner

– Vinje har 3700 innbyggere. Derfor er den nokså oversiktlig. Det gir gode forutsetninger for kommunikasjon mellom blant annet fastlege, friskliv og Nav. Vi har også god kjennskap til lokalt arbeidsliv, sier Astrid Marie Kvaal, faglig rådgiver i helse- og omsorgstjenesten i Vinje kommune.

Likevel har de utfordringer rundt langtidssykmeldinger. Folk kan bli gående sykmeldte over lengre tid uten at de får rett oppfølging i tide. Dette har kostnader for den enkelte, for bedriften de jobber i og for samfunnet.

Skal følges av forskere i tre år

Kommunen har nå blitt én av åtte kommuner som inngår i Forskningsrådets Forkommune-satsing. Dette er en satsing på forskning og innovasjon i kommunene.

Astrid Kvaal
Astrid Marie Kvaal i helse- og omsorgstjenesten i Vinje kommune ser fram til å bli fulgt av forskere i tre år, når kommunen nå skal ta mer ansvar for sykmeldte. (Foto: Privat)

Dette er Forkommune-prosjektet i Vinje:

Innen 2021 skal arbeidsdeltakelsen for sykmeldte som står i fare for å bli langtidssykmeldte styrkes. Arbeidstaker, arbeidsgiver, bedriftshelsetjenesten, Nav, spesialisthelsetjenesten, fastleger og andre helseaktører i kommunen skal sammen bidra til å sikre kvalifisert oppfølging på et tidligere tidspunkt enn i dag. Dessuten skal effekten av nye samarbeidsformer dokumenteres.

Prosjektet skal gjennomføres sammen med Universitetet Sørøst-Norge og Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering. I prosjektet vil Vinje kommune samarbeide med kommunene Bamble og Norddal.

Prosjektet skal pågå 2019-2021. Tildelingen fra Forskningsrådet er på syv millioner kroner.

Ba innbyggerne om klare råd

Lokalt har Vinje helsefaglig og sosialfaglig kompetanse som noen ganger er tilstrekkelig for å gi de som kan bli langtidssykemeldte god oppfølging. Andre ganger trenger de bistand fra og samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Men rutiner, samarbeid, utredninger og kompetanse fungerer ikke alltid godt nok når det trengs, sier de som blir direkte berørt av sykmeldinger og ansatte i hjelpeapparatet.

Derfor har Vinje kommune bedt mange som blir berørt av sykmelding om å si sin mening om hva som skal til for å komme tidligere i posisjon for å bistå sykmeldte, og å forebygge sykefravær. Dette er noe av det som er tatt opp og som tas med videre i Forkommune-prosjektet:

  • Hvordan sikre tidlig identifisering av innbyggere som står i fare for langtidsfravær?
  • Hva er optimalt innhold og organisering av tjenestene?
  • Hva skal til for å sikre god kommunikasjon og sømløse overganger?
  • Hvordan sikre at den sykemeldte er i «førersetet»?
  • Hvem trenger en koordinator? Hvilken rolle, funksjon og kompetanse bør en koordinator ha?

Kommunen svarer med konkrete tiltak

Nå har Vinje kommune startet opp flere tiltak:

  • Leger får bedre metoder

Det er laget et samtaleverktøy for fastlegene. Slik kan de bli flinkere til å fange opp personer som står i fare for langtidsfravær. Verktøyet er utviklet sammen med forsker Irene Øyeflaten ved Nasjonal kompetansesjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

Kartlegging skal raskere sluse brukerne til rett behandlingsnivå, for eksempel til lokalt lavterskeltilbud eller spesialisert tverrfaglig vurdering.

Alle fastlegene i Vinje gjennomfører denne høsten også nettkurset Arbeid i rehabilitering.

  • Sykmeldte på kurs

Opptur arbeid og helse er et samarbeid mellom Vinje Frisklivssentral, avdeling for psykisk helse/rus i kommunen og Nav. Kurset består av gruppesamlinger over en periode på 11 uker. Her er det kognitive tilnærminger, undervisning og målsetting for å komme i arbeid. Deltakerne kan melde seg på selv, og arbeidsgivere, fastlege eller andre kan oppmuntre til deltakelse. Kurset forplikter til samarbeid med arbeidsgiver og eventuelt Nav.

  • Sykehuset kommer til Vinje

Etter henvisning fra fastlege kommer ambulant team ved Poliklinikk for arbeidsrettet rehabilitering ved Sykehuset Telemark i Porsgrunn til Vinje. I stedet for at den sykemeldte må reise opptil 15 mil til poliklinisk vurdering, gjennomføres nå kartlegging og vurdering i Vinje i samarbeid med lokale aktører som Nav, fysioterapeut og andre helsetjenester.

Den sykmeldte får en individuell koordinator og følges opp lokalt i 12 uker. Dialog med arbeidsgiver og konkrete arbeidsrettede tiltak står sentralt. I noen tilfeller kan kartleggingen resultere i døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering.

Nav i Vinje er tidligere kåret til Årets Nav-kontor.

God på graderte sykemeldinger

Vinje kommune som helhet (altså alle innbyggerne i Vinje kommune) har samme andel graderte sykefraværstilfeller (27,2 %) som Telemark (26,4 %) og landet (26,7% ).

– Nav arbeider for at flest mulig sykefraværsmeldinger skal være graderte. Dette er viktig for at personene skal beholde kontakten med arbeidslivet og komme raskere tilbake i arbeid, Linn Farstad, rådgiver statistikk og analyse i Nav Telemark.

Roser kommunen

Nav-leder i Vinje, Gerd Kard Skaalen, mener forklaringen på at innbyggerne i Vinje ligger bedre an enn landsgjennomsnittet når det gjelder sykemeldinger, kan i stor grad forklares med at Vinje kommune er kommunens største arbeidsgiver.

– Kommunen som arbeidsgiver er «på» og har tett oppfølging av medarbeidere som blir sykmeldte. Men det er mye verdiskaping i å få enda flere til å stå i jobb. Forkommune-prosjektet i Vinje er derfor viktig og interessant, sier Skaalen.

Forskere skal følge prosjektet

De deltakende kommunene Vinje, Bamble og Norddal skal knyttes sammen i et læringsnettverk, slik at de kan lære av hverandre.

Det vil være utviklingsarbeid i kommunene og følgeforskning som gjennomføres samtidig og i etterkant, for å støtte opp om utviklingsarbeidet og evaluere prosess og resultat.