INNOVASJONS- OG FORSKINGSPROSJEKT

Dette prosjektet studerer alternative digitale arbeidsretta rehabiliteringsforløp som kan auke kvaliteten på rehabiliteringa.

Føremål
Om prosjektet
Organisering og samarbeid
Finansiering
Kontakt
Føremål

Føremål

I dette forprosjektet er føremålet er å studere alternative digitale rehabiliteringsforløp som kan auke kvaliteten på rehabiliteringa.

Om prosjektet

Om prosjektet

DigRehab er eit forprosjekt der Nasjonal kompetanseteneste for arbeidsretta rehabilitering med som ein av samarbeidspartnarane. Prosjekteigar er Rehabiliteringssenteret AiR klinikk. 

I del 1 har NORCE fått i oppdrag å gjennomføre ei spørjegransking blant dei mest sentrale rehabiliteringsinstitusjonane i landet, for å undersøke erfaringar med og vurderingar av potensiale knytt til ulike digitale behandlingstilbod for ulike målgrupper.

Rapporten frå denne studien vil bli formidla på arbeidoghelse.no når den ligg føre i oktober.

I del 2 skal Rehabiliteringssenteret AiR klinikk undersøke i kva for fasar av rehabiliteringa og i kva for delar av tilbodet ei heilt eller delvis digitalisering har størst effekt. Her bidrar kompetansetenesta med fasilitering av workshopar med klinikarar.

I del 3 vil Rehabiliteringssenteret AiR klinikk vurdere om denne kunnskapen kan bidra til å utvikle nye behandlingstilbod. Også i denne delen bidrar kompetansetenesta med fasilitering.

Organisering og samarbeid

Organisering og samarbeid

DigRehab er eit forprosjekt der Nasjonal kompetanseteneste for arbeidsretta rehabilitering med som ein av samarbeidspartnarane. Prosjekteigar er Rehabiliteringssenteret AiR klinikk.

PROSJEKTEIGAR: Rehabiliteringssenteret AiR klinikk

Kontaktperson: Solveig Svardal

SAMARBEIDSPARTNAR: Nasjonal kompetanseteneste for arbeidsretta rehabilitering

Kontaktperson: Chris Jensen

SAMARBEIDSPARTNAR FORSKING: NORCE

Kontaktperson: Irene Øyeflaten

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom FORREGION Telemark, som er eit samarbeid mellom Norges Forskningsråd og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Meny