INNOVASJONS- OG FORSKINGSPROSJEKT – forprosjekt, 2020

Kva gjekk prosjektet ut på?

Hensikten med prosjektet var å undersøke erfaringar med og vurdere potensialet knytt til ulike digitale rehabiliteringstilbod, basert på erfaringar etter utbrotet av korona våren 2020.

Kva fann me ut?

Etter intervju med sentrale rehabiliteringsklinikkar er konklusjonen at klinikkane har vist stor omstillingsevne og tatt i bruk ny teknologi i fleire delar av forløpet, og ikkje minst i samhandlinga med eksterne aktørar som NAV, arbeidsgjevar og fastlege.

Digitale løysingar kan likevel ikkje erstatte fysiske møte mellom deltakarar (pasientar) og tverrfaglege team, men kan som tillegg forsterke rehabiliteringsforløpet, gjere det meir effektivt og venteleg gi betre resultat om ein greier å utvikle nye tenester og løysingar som styrkar den viktige dialogen mellom deltakar, arbeidsgjevar, verkemiddelapparat og spesialisthelseteneste.

Meir om prosjektet