UTVIKLINGSPROSJEKT

I JobbHelse utvikler vi et nytt tilbud som skal få ARR-kompetansen tidligere inn i sykefraværet og arbeidsgiveren tettere koblet på rehabiliteringsarbeidet. Prosjektet er en videreføring av resultatene fra DIP-prosjektet og Jobbmotor.

Sist oppdatert: 17.10.2018

Hvordan setter vi arbeidsgiver og arbeidstaker i stand til å gjennomføre rehabiliteringsarbeidet sammen?

Målgrupper

  • Arbeidstakere som har et arbeidsforhold
  • Arbeidsgivere som ønsker å redusere sykefravær
  • ARR-institusjoner som vil komme tidligere inn i sykefraværet og ha arbeidsgiveren som deltaker i rehabiliteringen

Arbeidstakere som har en arbeidsgiver

Lovpålagte hendelser i sykefraværsløpet

4 uker sykemeldt som prediktor for langtids sykefravær

Tjenestedesign

BIDRAGSYTERE

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter,
Rehabiliteringssenteret AiR – Klinikk

PROSJEKTEIER

Toril Dale

PROSJEKTLEDER

Yngvil Wendelbo

PROSJEKTMEDARBEIDER

Guro Lien

Arbeidsavtalen er grunnlaget for dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

For å holde fokus på arbeid og ikke på sykdom, bruker arbeidsgiver og arbeidstaker arbeidsavtalen som grunnlag for alle formelle samtaler og dialogmøter gjennom hele arbeidsforholdet.

Diagnosen til arbeidstakeren er en privatsak, men arbeidsavtalen er en formell avtale som kan «reforhandles» ved sykefravær. ARR-tilbud ved 4 uker sykemeldt inngår som en del av arbeidsavtalen.

En samtale om arbeid – ikke om sykdom

Dialog og oppfølgingsplan
I Jobbmotor utviklet vi et dialogverktøy som legger til rette for dialogen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, hvor begges perspektiver kommer med og hvor dialogen fasiliteres mot en felles plan med ansvarsfordeling og milepæler.

Ett verktøy for alle jobbsamtaler
Arbeidsgiver og arbeidstaker bruker ett og samme verktøy i alle formelle samtaler og lovpålagte dialogmøter.

Verktøyet tar utgangspunkt i arbeidsavtalen og stillingsbeskrivelsen uavhengig av om arbeidstakeren er sykmeldt eller frisk. Verktøyet følger arbeidstaker i alle samtaler som har med arbeid å gjøre.

Innholdet til elektronisk oppfølging av sykefravær

Alle dialogene lagres og gir ARR-teamet og andre samhandlingsaktører oversikt over hva som er diskutert og prøvd ut. Alle dialogene resulterer i en plan som hele tiden er i progress. Planen gir innholdet som skal legges inn i elektronisk oppfølging av sykefravær.

Verktøyet finnes i papirformat og er under testing.

Dialog og oppfølgingsplan

I Jobbmotor utviklet vi et dialogverktøy som legger til rette for dialogen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, hvor begges perspektiver kommer med og hvor dialogen fasiliteres mot en felles plan med ansvarsfordeling og milepæler. Planen kan erstatte oppfølgingsplanen til Nav.

En samtale om arbeid – ikke sykdom

Verktøyet tar utgangspunkt i arbeidsavtalen og stillingsbeskrivelsen uavhengig av om arbeidstakeren er sykmeldt eller frisk og følger alle samtaler som har med arbeid å gjøre.

Verktøyet i papirutgave

Status på verktøyet så langt er en prototype i papir som er testet i medarbeidersamtaler og i samtaler der arbeidstaker er sykemeldt.