Regionale forskjeller i utenforskap

FORSKNINGSPROSJEKT
– Store regionale forskjeller i utenforskap:

Å forstå forskjellene i utenforskap, og bidra til læring av de gode eksemplene, vil være nøkkelen til å kunne redusere utenforskap og sikre bærekraftige velferdstjenester i framtiden.

Over 20 % av alle arbeidsdyktige i Norge faller av ulike årsaker utenfor arbeidslivet, og tallet er økende. Dette rokker ved grunnlaget for velferdssamfunnet vårt i en tid der vi samtidig registrerer at forsørgebyrden øker og inntektene fra olje går ned. Det er store regionale forskjeller, og Vestfold og Telemark er verst stilt. Å forstå disse forskjellene, og bidra til læring av de gode eksemplene, vil være nøkkelen til å kunne redusere utenforskap og sikre bærekraftige velferdstjenester i framtiden.

Hva vil prosjektet bidra til?

Kommuner og regioner (som nå står i startgropen for å lage egne planer mot utenforskap) vil få et bedre beslutningsgrunnlag for sine planer. Tiltaksapparatet (eks NAV) vil kunne målrette miksen av tiltak bedre, og helsetjenestene vil i større grad være i stand til å behandle rett pasient til rett tid på rett sted. Den nødvendige og vanskelige samhandlingen mellom helse, arbeid og utdanning, gjennom hele utenforskapsforløpet, vil kunne få større effekt.

For feltet arbeidsrettet rehabilitering vil denne kunnskapen bety at tilbyderne kan rette tjenestene inn mot områder hvor de trengs mest og mot pasientgrupper som har best nytte av tilbudet. Dette vil gi bedre resultater både for klinikker og for samfunnet som betaler for slike tjenester.

Hva skal gjøres?

Det skal gjennomføres analyser basert på registerdata fra SSB for å vise utvikling i størrelsen på og drivere for utenforskapet over tid i ulike områder og samtidig få fram informasjon om sammensetningen av utenforskapet. Denne kartleggingen er interessant i seg selv og vil fylle et kunnskapshull.

Dernest skal det gjennomføres workshop med casekommuner i Vestfold og Telemark, som peker seg ut fordi de enten har svært lav eller svært høy grad av utenforskap. Sammen med representant fra kommunen, kommunehelsetjeneste, NAV og tilbydere av arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten vil vi utforske mulige forklaringer som er knyttet særlig opp mot sammenheng med tiltak og innsats, samhandling, samt stedets kultur- og identitet.

Mål

Forprosjektet er en forberedelse til senere hovedprosjekt, nasjonalt eller regionalt, avhengig av innretning på kommende utlysninger.

Det langsiktige overordnede målet for et planlagt hovedprosjekt er:

Redusere omfanget av utenforskap, gjennom å kartlegge og analysere regionale variasjoner i utenforskap og utvikle kunnskapsbaserte strategier og tiltak på lokalt og regionalt nivå.

Kvalifiseringsprosjektets mål og delmål::

Hovedmål:
Utvikle en søknad om et hovedprosjekt for å finne måter å redusere utenforskap gjennom kunnskapsbaserte lokale / regionale strategier.

Delmål:

  • (M1): Beskrive regionale forskjeller i utenforskap
  • (M2): Utvikle forklaringsmodeller for regionale forskjeller i utenforskap

Sentrale problemstillinger i prosjektet er:

  • Hva er de regionale forskjellene i utenforskap?
  • Hva kan være årsaker til regionale variasjoner?

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom

  • Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (prosjektledelse)
  • Telemarksforskning
  • Nordlandsforskning

Prosjektets totalramme er på NOK 600.000, hvor Regionale forskningsfond (RFF) Vestfold og Telemark bidrar med NOK 300.000, og resten er samarbeidspartnernes egeninnsats.

01.08.2021 – 31.03.2022

Prosjektleiar
Solveig Svardal

RELEVANTE ARTIKLER