FORSKNING

Med STAiR-prosjektet ønsker vi å finne ut hvilket type tilbud som passer best for hvem, slik at de som trenger arbeidsrettet rehabilitering kan få rask og god hjelp til å finne riktig tilbud.

STAiR-prosjektet: Effekt av arbeidsrettet rehabilitering – en sammenlignende klinisk studie med et pragmatisk design og følgeforskning

Vi ønsker å finne ut hva  som hjelper folk tilbake i arbeid og hva som  er effektive og gode tilbud for ulike grupper personer. STAiR-prosjektet er en sammenlignende klinisk studie med en pragmatisk strategi, der vi sammenligner effekten av et etablert 4-ukers døgnbasert rehabiliteringstilbud med et poliklinisk rehabiliteringstilbud.

Ett døgnbasert og ett poliklinisk tilbud

De to programmene vi sammenligner er begge tverrfaglige, komplekse arbeidsrettede tilbud i spesialisthelsetjenesten. Målgruppen er personer med langvarige, sammensatte og uspesifikke muskel- og skjelettplager, og/eller lettere psykiske plager.

Døgnbasert tilbud

Det døgnbaserte tilbudet ved Rehabiliteringssenteret AiR-klinikk har et tverrfaglig team som består av lege, fysioterapeut, idrettspedagog, arbeidskonsulent og samtaleterapeut (psykolog/spesialsykepleier).

Poliklinisk tilbud

Det arbeidsrettede polikliniske tilbudet er et nyopprettet tilbud i 2012 ved Sykehuset Telemark (ARR-poliklinikken). Klinikken er bemannet med et tverrfaglig team bestående av lege, fysioterapeut, arbeidskonsulent og samtaleterapeut (psykolog/spesialsykepleier).

Forskjeller og likheter i tilbudene

Begge institusjonene gjennomfører individuelle kartleggingssamtaler og samarbeider med den enkelte deltaker/pasient om utvikling av en individuell plan for tilbakegang til arbeid. Sammenlignet med det døgnbaserte tilbudet har poliklinikken en sterkere individuell tilpassing av intervensjonen, tettere samarbeid med lokale tilbud og kontakt med arbeidsgiver og Nav. Døgntilbudet har på sin side en sterkere vektlegging av gruppeaktiviteter og fysisk aktivitet, i tillegg til at intervensjonen generelt er mer intensiv enn det polikliniske tilbudet.

Geografisk er det polikliniske tilbudet lokalisert i et byområde, mens døgntilbudet er lokalisert i ei fjellbygd.

Kontrollgruppe

Siden begge intervensjonene som tilbys er tverrfaglige og komplekse, får vi ikke kunnskap om den reelle effekten av intervensjonene sammenlignet med de tilbudene som normalt gis til denne pasientgruppen. For å få en indikasjon på om resultatene for klinikkene avviker fra hva som kan forventes ved et vanlig forløp, eller ”treatment as usual”, vil vi i denne studien også sammenligne andelen som kommer tilbake i jobb med resultatene for en kontrollgruppe trukket fra Nav sitt register.

Mål for prosjektet

Et overordnet mål for prosjektet er å bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for dem som henviser til arbeidsrettet rehabilitering, slik at de med større sikkerhet kan velge den eller de intervensjonen(e) som vil være mest effektiv(e) og kostnadseffektiv(e) for ulike grupper av personer. Hovedutfallsmål i studien er arbeidsdeltakelse målt som andel med stabil arbeidsdeltakelse (dvs. min. 4 uker i arbeid) ved planlagte oppfølgingstidspunkt og forløp inn og ut av arbeid i løpet av 2 år før intervensjon til 5 år etter oppstart intervensjon (registerdata).

Vi vil også undersøke om det er noen grupper av personer som har bedre effekt av det ene eller det andre tilbudet. Sekundære utfallsmål er kostnadseffektivitet, livskvalitet, opplevd helse og arbeidsevne. Prosjektet vil også utforske deltakernes opplevelse av prosessen tilbake i jobb med hensyn på hva som fremmer og hemmer denne.

Inklusjonskriterier

 1. Muskel/skjelettplager eller vanlige psykiske plager som stress, angst og depresjon,  eventuelt en kombinasjon av disse. Personen kan ha andre plager i tillegg når disse er sekundære (f.eks. diabetes, hjerte/kar, mild/moderat KOLS m.m)
 2. Trenger et tilbud ut over det som det lokale hjelpeapparat kan gi
 3. Er i alderen 18-60 år
 4. Har vært sykemeldt minst 6 uker siste 12 måneder relatert til aktuelle helseplager
 5. Har gode norskkunnskaper, og er i stand til å fylle ut et spørreskjema på norsk

Eksklusjonskriterier

 1. Personer med alvorlige psykiske lidelser (f.eks. schizofreni og andre psykotiske lidelser, bipolar lidelse eller personlighetsforstyrrelser)
 2. Personer med en progressiv lidelse som med stor sannsynlighet innebærer en rask reduksjon i arbeidsevne
 3. Tilstander hvor det er medisinsk kontraindikasjon for fysisk aktivitet
 4. Graviditet
 5. Rusavhengighet
 6. Personer som har full uførepensjon
 7. Personer som aldri har hatt et arbeidsforhold

Tidsplan

Prosjektet startet opp januar 2013. Første inklusjon av deltakere var i april 2014. Rekruttering til randomisert del av prosjektet ble avsluttet 2018. Rekruttering til prosjektet fortsetter ut 2021. Målet er å rekruttere totalt 600 personer. Data fra spørreskjemaer og intervjuer vil innhentes på ulike tidspunkter, og vil strekke seg inntil 2 år etter inklusjon i prosjektet. Registerdata fra FD-trygd med mer vil innhentes inntil 5 år etter at siste deltaker er inkludert. Forventet tidspunkt for avslutning av prosjektet er 2027.

Samarbeidspartnere

Prosjektet er initiert av Rehabiliteringssenteret AiR AS, og gjennomføres i et samarbeid mellom Rehabiliteringssenteret AiR (Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering og AiR-klinikk), Sykehuset Telemark HF, Uni Research Helse og Uni Research Rokkansenteret.

Prosjekteier

Svein Kostveit, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Styringsgruppe

 • Svein Kostveit, Rehabiliteringssenteret AiR AS
 • Chris Jensen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
 • Irene Øyeflaten, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
 • Siri Mørch, AiR-klinikk
 • Per Urdahl, Sykehuset Telemark HF
 • Caroline Torskog, Sykehuset Telemark
 • Torill Helene Tveito, Universitetet i Sørøst-Norge, Horten

Prosjektansvarlig

Chris Jensen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Prosjektleder

Monica Eftedal, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Referansegruppe

 • Hege Kersten, Sykehuset Telemark HF
 • Merete Labriola, Marselisborgcenteret region midtjylland, Danmark
 • Ola Vea Gustavsen, brukerrepresentant AiR-klinikk, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Finansiering

Prosjektet er delfinansiert av Helse Sør-Øst og KLP.

En programteoretisk og interaktiv undersøkelse med AiR klinikk og ARR poliklinikk

Prosessevalueringen er en integrert del av STAiR-prosjektet, der målet er å sammenligne effekten av et etablert 4-ukers døgnbasert rehabiliteringstilbud (Rehabiliteringssenteret AiR, klinikk) med et poliklinisk rehabiliteringstilbud (Sykehuset Telemark) i en randomisert klinisk studie (RCT trial) med en pragmatisk strategi.

Formålet med prosessevalueringen er å fange opp forhold som har betydning for innholdet av programmene underveis i prosjektperioden. Forståelse av hva som skjer ved klinikkene, er av betydning for å identifisere ulike mekanismer som kan bidra til forklare hvorfor programmene får de resultatene som skapes. I praksis menes undersøkelse av brukererfaringer, samarbeid innen de tverrfaglige teamene, koordinering og levering av program aktiviteter, samhandling og oppfølging av eksterne parter (fastlege, NAV, arbeidsgiver og bedriftshelsetjeneste).

Prosjektleder Monica Eftedal