Regionale dybdemøter om praksis i arbeidsrettet rehabilitering

REGIONALE DYBDEMØTER

Gå i dybden på praksis

Har dere faglige problemstillinger dere ønsker å gå i dybden på? Bli med i en digital møterekke der dere kan diskutere slike problemstillinger med andre som jobber med arbeidsrettet rehabilitering i regionen.

Regionale dybdemøter om praksis i arbeidsrettet rehabilitering

Vi kaller det «dybdemøter» fordi vi ønsker at møtene skal være en arena for å gå i dybden på praksis, med mulighet for å presentere, diskutere og få respons på praksis på en grundig måte. Målet med møtene er å utvikle praksis gjennom erfaringsutveksling.

I møtene får dere som jobber på tverrfaglige team muligheten til å

 • Gå i dybden på faglige problemstillinger gjennom å diskutere dem med andre tverrfaglige team i din region
 • Reflektere over egen praksis, og oppdage mulige justeringer, forbedringer og alternative måter å løse ting på

To rådgivere/forskere fra kompetansetjenesten leder møtene, og stiller spørsmål rundt praksis.

Da det er et hovedpoeng at dere skal få mest mulig ut av dybdemøtene, vil dere selv være med på å bestemme hvilke problemstillinger vi skal diskutere i hvert møte.

Møtene er for deg som jobber på et tverrfaglig team i arbeidsrettet rehabilitering, uansett om dere tilbyr arbeidsrettet rehabilitering som

 • poliklinisk tilbud
 • dagtilbud
 • døgntilbud

Med arbeidsrettet rehabilitering mener vi i denne sammenhengen all rehabilitering som har arbeid som hovedmål.

Du møter folk fra tverrfaglige team på inntil tre andre institusjoner i din helseregion, enten disse tilbyr arbeidsrettet rehabilitering som dagtilbud, døgntilbud eller poliklinisk tilbud. Til sammen blir dere altså inntil fire institusjoner, og det er de samme institusjonene som deltar hver gang.

Grunnen til at vi begrenser antall institusjoner som deltar i møtene til fire, er at vi ønsker at alle skal få mulighet til å bli godt kjent med praksisen og teamene på de andre institusjonene som deltar.

 • Hver region møtes seks ganger i løpet av vinteren/våren 2021.
 • Hvert møte tar maks 2,5 timer.

Under ser du hvilke datoer som gjelder for din region.

Region Vest

Tirsdager
kl. 09.00 – 11.30

 • 12. januar
 • 9. februar
 • 9. mars
 • 13. april
 • 11. mai
 • 8. juni

Region Sør-Øst

Torsdager
kl. 09.00 – 11.30

 • 14. januar
 • 11. februar
 • 11. mars
 • 15. april
 • 6. mai
 • 10. juni

Region Nord

Onsdager
kl. 10.00 – 12.30

 • 20. januar
 • 17. februar
 • 17. mars
 • 21. april
 • 19. mai
 • 16. juni

Region Midt

Torsdager
kl. 09.00 – 11.30

 • 21. januar
 • 18. februar
 • 18. mars
 • 22. april
 • 20. mai
 • 17. juni

Møtene er gratis, siden det å holde oppe et fagnettverk i arbeidsrettet rehabilitering er en viktig del av vårt oppdrag.

Ja! Det er bare plass til fire institusjoner/klinikker fra hver region.

Siden det i denne omgangen bare er plass til fire institusjoner fra hver region, gjelder først-til-mølla-prinsippet.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre en fordeling mellom døgn-, dag- og polikliniske tilbud.

Slik kan du få plass:

1. Meld på klinikken din under
Når du melder deg på, gjør du det på vegne av institusjonen/klinikken. Flere personer fra samme institusjon/klinikk vil kunne delta.

For størst mulig utbytte av møtene, anbefaler vi

 • at to til tre personer fra tverrfaglig(e) team i institusjonen/klinikken deltar på hvert møte
 • at det er de samme personene som deltar på hvert møte

2. Vent på bekreftelse fra oss
Du får svar på om du har fått plass senest to dager etter at påmeldingsfristen har gått ut.

3. Legg møtene inn i kalenderen – påmeldingen forplikter
Påmeldingen er forpliktende, og det er viktig at dere setter av tid til alle de seks møtene i kalenderen, og sørger for at (minst én av) dere kan delta på hvert av møtene.

Påmeldingsfrist: 16. desember 2020.
(Institusjonene/klinikkene som har meldt seg på innen fristen, og som har fått plass, har fått en bekreftelse på det.)

Nei. Du og teamet trenger ikke forberede dere til møtene. Det er heller ikke noe krav om etterarbeid. Vårt håp er imidlertid at alle møtene vil gi tankestoff som hver institusjon vil ønske å jobbe videre med på egenhånd, med mål om praksisforbedring.

Alle møtene foregår digitalt på Teams. (Gi beskjed om Teams på grunn av for eksempel intern sikkerhet og brannmurer fungerer dårlig for dere, så vil vi se om det kan finnes andre løsninger.)

Dere kan selv velge om dere vil sitte på hver deres skjerm eller om dere fra samme institusjon/klinikk ønsker å sitte på samme skjerm.

Vi kommer til å ta kortere pauser underveis i møtene. Alle møtene varer i maksimalt to og en halv time.

Rådgiver Stefan Brunvatne