Arbeidsdeltakelse og ytelser

Arbeidsdeltakelse og ytelser fra Nav i en 4-års periode etter arbeidsrettet rehabilitering

Prosjektet er avslutta

Publikasjoner

Øyeflaten I, Lie SA, Ihlebaek CM, Eriksen HR. Multiple transitions in sick leave, disability benefits, and return to work. – A 4-year follow-up of patients participating in a work-related rehabilitation program. 2012; BMC Public Health 6;12(1):748 available from: PM:22954254

Øyeflaten I, Lie SA, Ihlebaek CM, Eriksen HR. Prognostic factors for return to work, sickness benefits, and transitions between these states: A 4-year follow-up after work-related rehabilitation. J Occup Rehabil. 2013; DOI: 10.1007/s10926-013-9466-5

Kontakt

For mer informasjon om prosjektet, kontakt Irene Øyeflaten

Om prosjektet

Tilbakegang til arbeid kan være en langvarig prosess med gjentatte perioder på helserelatert ytelse innimellom arbeidsdeltakelse. Tilgang til registerdata fra Nav gjør det mulig å følge brukernes forløp over tid. Kunnskap om forløpet tilbake i arbeid kan være av betydning for å tilpasse tiltak og oppfølging etter arbeidsrettet rehabilitering.

Vi undersøkte hvordan tidligere brukere av arbeidsrettet rehabilitering (ARR) skifter mellom å være tilbake i arbeid og å motta helserelaterte ytelser i etterkant av et ARR-opphold. Vi ønsket også å undersøke om det var forskjeller i overgangene mellom arbeid og ytelse for ulike aldersgrupper, kvinner og menn, diagnose, yrke og sykmeldingslengde før rehabilitering. Registerdata fra Nav vedrørende helserelatert ytelse etter ARR ble koblet med informasjon om demografi fra pasientjournaler. 584 personer deltok i prosjektet.

Viktige funn i studien var at tilbakegang til arbeid etter lengre sykefravær og rehabiliteringsintervensjoner kan være en kompleks og langvarig prosess. Vi fant også at arbeidsdeltakelse og ytelsessituasjon varierte med kjønn, diagnoser, yrker og sykmeldingslengde før rehabiliteringen. Følgende grupper hadde lavere sannsynlighet for å være i arbeid og høyere sannsynlighet for å bli fullt uførepensjonerte i løpet av oppfølgingsperioden.

  • Kvinner
  • De med andre diagnoser enn muskelskjelett eller psykisk diagnose
  • De med manuelt arbeid
  • De med lang sykmeldingslengde før intervensjon

Kunnskap om denne prosessen, og om hvordan ulike grupper skifter mellom det å være i arbeid og å motta ulike trygdeytelser over tid, er viktig for de som skal følge opp den sykmeldte. Hvis noen grupper er mer sårbare enn andre for å falle ut av arbeid, eller hvis de bruker lengre tid på å komme tilbake i arbeid etter sykmelding, kan det være viktig å sette inn særskilte tiltak for disse gruppene.

Status

Prosjektet er avsluttet. Lenke til publikasjoner i prosjektet finner du her:

Øyeflaten I, Lie SA, Ihlebaek CM, Eriksen HR. Multiple transitions in sick leave, disability benefits, and return to work. – A 4-year follow-up of patients participating in a work-related rehabilitation program. 2012; BMC Public Health 6;12(1):748 available from: PM:22954254

Øyeflaten I, Lie SA, Ihlebaek CM, Eriksen HR. Prognostic factors for return to work, sickness benefits, and transitions between these states: A 4-year follow-up after work-related rehabilitation. J Occup Rehabil. 2013; DOI: 10.1007/s10926-013-9466-5

Prosjektgruppe

Irene Øyeflaten, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Hege R. Eriksen og Stein Atle Lie, Uni Helse, Bergen

Camilla M. Ihlebæk, Norgens miljø- og biovitenskaplige universitet, Ås