Endring i arbeidsevne: Deltakernes erfaringer fra arbeidsrettet rehabilitering

FORSKNINGSPROSJEKT, 2012-2015

Dette prøvde vi å finne ut

Et sentralt mål med arbeidsrettede rehabiliteringsprogram er å styrke eller bevare deltakernes arbeidsevne. For å kunne tilby hensiktsmessig arbeidsrettet rehabilitering, er det behov for kunnskap om deltakeres erfaringer omkring

  • endring i egen arbeidsevne
  • faktorer under og etter rehabiliteringen som fremmer eller vanskeliggjør styrking av arbeidsevne

I denne studien undersøkte vi erfaringer omkring endring i arbeidsevne blant personer som har deltatt i døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering basert på intervjuer med personer seks måneder etter at de har gjennomført et fire ukers døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsopphold. 

Dette fant vi ut

Rehabiliteringsdeltakere uttrykte at endring i arbeidsevne under og etter rehabiliteringsprogrammet ble påvirket av

  • utvikling i selvforståelse og mestringsstrategier
  • samspill med arbeidsplassen
  • støtte fra aktører utenfor arbeidsplassen
  • av regelverk knyttet til folketrygdordningen 

Hva betyr det for praksis?

Resultatene støtter en flerdimensjonal tilnærming for å bistå sykemeldte med å gjenvinne sin arbeidsevne. Det indikerer at fagpersoner i arbeidsrettet rehabilitering bør vurdere og påvirke flere faktorer samtidig. 

Mer om prosjektet

Prosjektet ble gjennomført ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering og Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo og var en del av et doktorgradsarbeidet til Tore Norendal Braathen.

Chris Jensen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering