Endring i arbeidsevne: Deltakernes erfaringer fra arbeidsrettet rehabilitering

Prosjektet er avslutta

Publikasjoner

Braathen TN, Eftedal M, Tellnes G, Haugli L. Work inclusion: self-perceived change in work ability among persons in occupational rehabilitation. 2015; Society, Health & Vulnerability Volume 6, Issue 1

Om prosjektet

Et sentralt mål med arbeidsrettede rehabiliteringsprogram er å styrke eller bevare deltakernes arbeidsevne. Det er likevel begrenset kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til økt arbeidsevne og arbeidsdeltakelse. For å kunne tilby hensiktsmessig arbeidsrettet rehabilitering, er det behov for kunnskap om deltakeres erfaringer omkring endring i egen arbeidsevne, og faktorer som fremmer eller vanskeliggjør styrking av arbeidsevne i forbindelse med rehabiliteringen. I denne studien undersøker vi erfaringer omkring endring i arbeidsevne blant personer som har deltatt i døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering. Vi intervjuer personer seks måneder etter at de har gjennomført et fire ukers døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsopphold.

Kontakt

For mer informasjon om prosjektet, kontakt Chris Jensen

Arbeidsgruppe

Tore Norendal Braathen, Liv Haugli og Monica Eftedal, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering. Gunnar Tellnes, Universitetet i Oslo.

Meny