Hvordan fungerer ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP)?

Prosjektet er avslutta

Publikasjoner

Sammendrag av sluttrapporten

Målet med prosjektet har vært å fremskaffe et mest mulig helhetlig bilde av hvordan AAP‐ ordningen fungerer, og basert på dette foreslå forbedringer. Vi har gjennomført over hundre intervju med ulike aktører (NAV‐kontor, brukere, NAV‐forvaltning, tiltaksbedrifter, arbeidsgivere og leger), og fått svar på spørreskjemaundersøkelser fra 1790 NAV‐ veiledere/fagledere og fra åtti attføringsbedrifter. Det helhetlige bildet er komplekst og består av mange detaljer. Vi har tydelige anbefalinger. Arbeidsevnevurderinger (AEV) bør ikke utarbeides for alle som i dag, koblingen mellom AEV og aktivitetsplan må bli bedre, regelverket må praktiseres strengere særlig når det gjelder unge brukere uten alvorlig sykdom, legeerklæringen må tilpasses bedre for å bli et mer effektivt verktøy og egenerklæringen bør i mange tilfeller byttes ut med en samtale med brukeren. På dialogmøte to i sykmeldingsperioden, må det særlig avklares om den sykmeldte skal tilbake til samme arbeidsgiver, avklares mot annet arbeid eller om de trenger andre tiltak. Insentivene til å arbeide må forsterkes i AAP‐ordningen.

Kontakt

For mer informasjon om prosjektet, kontakt Chris Jensen

Arbeidsgruppe

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering gjennomførte sammen med SINTEF et forskningsprosjekt om ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP). Disse satt i arbeidsgruppen:

Solveig Ose Osborg Ose og Roland Mandal, SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Chris Jensen, Tore Norendal Braathen og Håvard Ofte Jakobsen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Varighet og finansiering

Prosjektperiode: 1.1.2014-11.1.2015.

Prosjektet er finansiert med midler fra FARVE (Forsøksmidler Arbeid og velferd).

Meny