Hvordan fungerer ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP)?

FORSKNINGSPROSJEKT, 2014 – 2015

Dette prøvde vi å finne ut

Målet med prosjektet var å fremskaffe et mest mulig helhetlig bilde av hvordan AAPordningen fungerer, og basert på dette foreslå forbedringer. 

Vi gjennomførte over hundre intervju med ulike aktører (NAVkontor, brukere, NAVforvaltning, tiltaksbedrifter, arbeidsgivere og leger), og fikk svar på spørreskjemaundersøkelser fra 1790 NAV veiledere/fagledere og fra åtti attføringsbedrifter.

Dette fant vi ut

Det helhetlige bildet er komplekst og består av mange detaljer. Les rapporten her:  

Et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF og Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering. 2015; Sintef Rapport A26778  

Hva betyr det for praksis?

Vi kom fram til flere tydelige anbefalinger:

  • insentivene til å arbeide må forsterkes i AAPordningen. 
  • arbeidsevnevurderinger (AEV) bør ikke utarbeides for alle som i dag
  • koblingen mellom arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplan må bli bedre
  • regelverket må praktiseres strengere særlig når det gjelder unge brukere uten alvorlig sykdom
  • legeerklæringen må tilpasses bedre for å bli et mer effektivt verktøy
  • egenerklæringen bør i mange tilfeller byttes ut med en samtale med brukeren.
  • på dialogmøte to i sykmeldingsperioden, må det særlig avklares om den sykmeldte skal tilbake til samme arbeidsgiver, avklares mot annet arbeid eller om de trenger andre tiltak.

Mer om prosjektet

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering gjennomførte prosjektet sammen med SINTEF.

Prosjektet var finansiert med midler fra FARVE (Forsøksmidler Arbeid og velferd i NAV). 

Chris Jensen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering