Arbeid som integrert del av framtida si helseteneste for sjukleg overvektige

Prosjektet er avslutta

Last ned sluttrapport

Hovudmålsetting er å undersøkje om tilføring av arbeidsintervensjon i livsstilstilbodet ved Muritunet vil bidra til endring i arbeidsdeltaking utover den endring som livsstilstilbodet medfører

Om prosjektet

I Noreg har det lenge vore tradisjon å sjå på livsstilsendring hjå sjukleg overvektige som ei helseretta tilnærming der arbeidsdimensjonen tidvis har vore fråværande. Hovudfokuset har stort sett vore på fysisk aktivitet, kosthald og ernæring og livskvalitet/meistring. Arbeidsretta rehabilitering er på den andre sida eit stort område der kunnskapen om effektive intervensjonar som kan redusere sjukefråværet og uføre er mangelfull. (Helse og omsorgskomiteen, innstilling 212 S, 2009-2010). Tross samanhengen mellom sjukleg overvekt og fråvær frå arbeidslivet så har det vore gjort svært få studiar med intervensjon arbeid og livsstilsendring. I denne studien ønskjer vi å rette fokuset mot desse to områda som har ein gjensidig påverknad på kvarandre, og der ein ser etter endring i løpet av eit år på områda sjukefråvær, arbeidsevne og arbeidskapasitet og fysisk og mental helse hjå sjukleg overvektige.

Studien er ein randomisert, samanliknande studie der ein ser på endring av arbeidsdeltaking gjennom eit års oppfølging av sjukleg overvektige i livsstilstilbodet ved Muritunet. Data vert samla inn gjennom både ein kvantitativ og kvalitativ tilnærming.

Livsstilstilbodet inneheld mellom anna:

 • Kartleggingssamtalar med fagpersonell
 • Oppfølging av primærkontakt under opphalda
 • Ulike formar for fysisk aktivitet individuelt og i grupper med fokus på bevegelsesglede (basseng, styrketrening på trimrom og aktivitet i gymsal, turar i friluft, eigentrening)
 • Utvikling av målsettingsplan i gruppe
 • Undervisnings- og dialoggrupper for å fremje eigenomsorg og livsstilsendring
 • Praktisk og teoretisk tilnærming innanfor kosthald og ernæring

Hovudelement i arbeidsdimensjonen:

 1. Tilbod om karrierevegleiing.
 2. Rettleiing i jobbsøkeprosessen frå a til å.
 3. Arbeidsutprøving. Ei praktisk utprøving der deltakaren skal ha varierte arbeidsoppgåver og kor utprøving foregår i vekselverknad med rettleiing.
 4. Kontakt med arbeidsplass i forhold til eksisterande eller ny arbeidsgjevar.
 5. Kontakt med navrettleiar og fastlege. Føremålet er å oppretthalde/vidareføre ein samla strategi

Kontakt

Wivi Andersen

Organisering

Studien vert gjennomført av Muritunet i samarbeid med forskingsinstitusjonane St.Olavs ved Regionalt Senter for Sjukleg Overvekt (RSSO) og AiR, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK-ARR). Muritunet er prosjekteigar.

Styringsgruppe:

 • Muritunet ved Arne Sandnes, Heidi Toreli Sylte og Viktor Valdal
 • NK-ARR ved Chris Jensen
 • RSSO ved Baard Kulseng

Prosjektleiar: Anita Dyb Linge, Muritunet

Status og resultater

Prosjekter er avsluttet i 2018 og rapport kan hentes på nav.no

Ambisjonen med studiet har vært å se på omfanget av endringer i livsstil og arbeidsdeltakelse i løpet av et år, samt hva disse endringen består i og hvordan de oppleves. Studien har derfor hatt både kvalitative og kvantitative tilnærminger. Fokuset har vært på endringer i sykefravær, arbeidsevne, arbeidskapasitet, livskvalitet og fysisk og mental helse. Datainnsamling har foregått gjennom egenrapporterte skjemaer, tester, kliniske undersøkelser og intervju. Deltakerne ble kontaktet på forhånd av oppholdet og spurt om de ønsket å delta i studien. På bakgrunn av muntlig samtykke, ble deltakerne randomisert, dvs. fordelt gjennom loddtrekning til enten ren livstilsintervensjonen eller livstilsintervensjon med arbeidsintervensjon i tillegg. Randomiseringen ble foretatt av NTNU.

Datagrunnlaget i den kvantitativ delen av studien er basert på selvrapportering av spørreskjema og resultat fra fysiske tester. Tester er valgt ut for å gi objektive funn på deltakernes fysiske kapasitet. Spørreskjemaene har kartlagt deltakernes mestringstro i forhold til evne til å møte jobbkrav, få endret eller tilrettelagt arbeidsoppgaver og kunne kommunisere til kollegaer og overordnet som kan påvirke arbeidsevne og arbeidsdeltagelse. Resultatene fra det kvantitative datamaterialet viste at deltakerne som i tillegg til livsstilstilbudet fikk en arbeidsintervensjon, hadde en større helsemessig gevinst enn de som ikke hadde arbeidsintervensjon.

Den kvalitative studien ble utført av Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK-ARR). For å kunne si noe mer om hva som hemmer og fremmer arbeidsdeltakelse, ble det gjennomført en intervju-undersøkelse blant deltakerne. Intervjuene har hatt som mål å undersøke deltakernes erfaringer med hva som fremmer og hemmer prosessen tilbake til arbeid i forhold til egen helse, situasjonen privat, jobb og arbeidsplass, samt annet som kan påvirke prosessen. Undersøkelsen viste at det å oppleve manglende anerkjennelse, føle egen helse som hindring og det å føle seg annerledes, virker hemmende på arbeidsdeltakelsen. Det som fremmer arbeidsdeltakelse er å kjenne seg anerkjent gjennom å bli sett og få hjelp, det å erfare at det nytter å gjøre endringer gjennom å oppleve forbedringer i fysisk og psykisk helse, samt å få selvtillit gjennom å få ny kunnskap og mestringsopplevelser.

Kunnskapsbidraget fra studien er at arbeidsintervensjon kan ha positiv betydning for livstilsbehandling av sykelig overvektige.

Finansiering

FARVE midler (NAV)

Meny