Kjennetegn ved de som er tilbake i arbeid eller på ytelse 3 år etter arbeidsrettet rehabilitering

Prosjektet er avsluttet

Publikasjoner

Øyeflaten I, Midtgarden IJ, Maeland S, Eriksen HR, Magnussen LH. Functioning, coping and work status three years after participating in an interdisciplinary, occupational rehabilitation program. Scand J Public health 04/2014; DOI:10.1177/1403494814528291

Haugli L, Maeland S, Magnussen LH. What facilitates return to work? Patients’ experiences 3 years after occupational rehabilitation. J Occup Rehabil 2011 Dec;21(4):573-81.

Oppsummering

De som var tilbake i arbeid, rapportere bedre funksjonsevne og mestring enn de som var på helserelatert ytelse.  Disse assosiasjonene var viktigere enn helseplager og gjaldt også for de som var delvis tilbake i arbeid.

Viktige deltakererfaringer fra rehabiliteringsoppholdet for de var tilbake i arbeid var økt bevisstgjøring av egen identitet, verdier og ressurser. De opplevde også at det å bli sett og tatt på alvor av fagpersonene og at støtte fra andre deltakere, arbeidsgiver og Nav hadde påvirket prosessen tilbake i arbeid på en positiv måte.

Hensikten med dette prosjektet var å undersøke om det var forskjeller i funksjonsevne og i erfaringer fra et arbeidsrettet rehabiliteringsopphold (ARR), for de som var tilbake i arbeid og de som mottok en helserelatert ytelse 3 år etter avsluttet ARR. Dette ble undersøkt med spørreskjemaer og kvalitative intervjuer.

For personer som har vært lenge på helserelaterte ytelser kan det synes som om delvis tilbakegang i arbeid er et godt utfallsmål, hvis alternativet er full uførhet. Fokus på egne ressurser, muligheter og mestring er viktige elementer i prosessen tilbake i arbeid.

Kontakt

Irene Øyeflaten