Norfunk-prosjektet – En multisenterstudie

Prosjektet er avslutta

Publikasjoner

Strupstad, John Henry. «Uspesifikke smertetilstander satt i en biospykososial sammenheng» og «Forskjeller mellom Hernes Institutt og Attføringssenteret i Rauland, to institusjoner innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR). Utvikling av subjektiv helse, egenopplevd funksjon og frykt for smerter like før, like etter og 3 måneder etter behandling. En kvantitativ studie.» Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Masteroppgave 2010, Fakultet for samfunnvitenskap og teknologiledelse.

John H. Strupstad, Camilla Ihlebæk, Irene Øyeflaten og Geir Arild Espnes. Arbeidsrettet rehabilitering i Norge – en komparativ studie av Hernes Institutt og Rehabiliteringssenteret AiR. Utposten nr 3, 2011 (Fulltekst).

Rasmussen, Britta M. Arbeidsdeltakelse og prediktorer for sykefravær ett år etter et institusjonsbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram for langtidssykmeldte personer. Universitetet i Bergen, Masteroppgave i helsefag, Seksjon for fysioterapivitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske fag, 2012.

Om prosjektet

Vi ønsket å undersøke om selvrapportert funksjonsevne, arbeidsbeskrivelse, subjektive helseplager og smerterelatert frykt har betydning for tilbakegang til arbeid 3 år etter arbeidsrettet rehabilitering. Et mål med prosjektet er også å beskrive og sammenligne brukere ved noen av de største rehabiliteringsinstitusjonene i Norge som gir tilbud om arbeidsrettet rehabilitering. Disse institusjonene er AiR-klinikk, Hernes institutt, Muritunet Senter for mestring og rehabilitering, Valnesfjord Helsesportssenter, Bakke Senter for mestring og rehabilitering, Hauglandsenteret, Catosenteret og Hokksund Rehabiliteringssenter.

Kontakt

For mer informasjon om prosjektet, kontakt Irene Øyeflaten

Metode

Designet er en longitudinell oppfølgingsstudie, og alle som får innvilget opphold ved en av de deltagende institusjonene vil få tilbud om å delta i prosjektet. De som deltar skal fylle ut 4 standardiserte spørreskjemaer som kartlegger funksjonsevne og helseplager relatert til jobb.

Forventet resultat

Dette prosjektet kan gi større innsikt i hvem som er brukere av arbeidsrettet rehabilitering, og om det er markante ulikheter mellom brukerne av de ulike institusjonene. Videre vil prosjektet bidra til å dekke behov for dokumentasjon av effekten av behandlingen ved de ulike steder, og kan gi et viktig fundament for videre effektstudier med randomiserte, kontrollerte metoder. Prosjektet vil også utprøve standardiserte målemetoder/instrumenter prediktive verdi i forhold til å komme tilbake i arbeid.

Godkjenninger

Det er søkt om innhenting av trygdedata om sykefravær og yrkesaktivitet fra NAV i en oppfølgingsperiode på inntil 10 år etter arbeidsrettet rehabilitering.

Det foreligger nødvendig klarering fra Regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK) og fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering i Rauland og Uni Helse.

Prosjektperiode

Prosjektperiode: 1.1.2007 – 2016

Prosjektgruppe

Irene Øyeflaten og Tore Braathen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Hege R. Eriksen, Jon Opsahl og Kyrre Breivik, Uni Helse, Bergen

Stein Atle Lie, Universitetet I Bergen

Camilla M. Ihlebæk, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet, Ås

Søren Brage, Arbeids- og Velferdsdirektoratet.