DYBDEMØTER

Gå i dybden på praksis

Har du og kollegaene dine faglige diskusjoner som dere aldri får satt av tid til å gå ordentlig inn i? Dybdemøtene gir mulighet til å løfte blikket og sammen reflektere over egen praksis i en hektisk hverdag.

Dybdemøter om praksis i arbeidsrettet rehabilitering

Høsten 2021 tilbyr vi dybdemøter hvor to representanter fra Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering gjennomfører digitale møter med én og én organisasjon. Sammen reflekterer vi over praksis.

Vi tilbyr dybdemøter på tre ulike datorekker: tirsdager, onsdager og torsdager.

Det er plass til én organisasjon i hver datorekke – du kan gjerne ta med fagpersoner fra flere team eller avdelinger i samme organisasjon.

 • Vi møtes fire ganger i løpet av høsten
 • Hvert møte varer i inntil 2 timer

Ved hjelp av påmeldingsskjemaet oppgir du hvilken ukedag/datorekke som passer for deg og din organisasjon. Vi vil forsøke å fordele ukedagene slik at de passer for alle påmeldte organisasjoner – så langt det er praktisk mulig.

Datorekke 1: Tirsdager 

kl. 09.00–11.00

 • 7. september
 • 5. oktober
 • 2. november
 • 30. november

Datorekke 2: Onsdager
FULLT

kl. 09.00–11.00

 • 8. september
 • 6. oktober
 • 3. november
 • 1. desember

Datorekke 3: Torsdager

kl. 09.00–11.00

 • 9. september
 • 7. oktober
 • 4. november
 • 2. desember

Møtene vil være «uformelle», men tydelig ledet av oss. Vi vil til enhver tid følge energien i diskusjonen, med mål om å få til praksisrefleksjon med stort engasjement og god energi. Hvert møte vil vare i inntil to timer.

Et vanlig møte kan se slik ut:

 1. Velkommen
 2. En rådgiver ved kompetansetjenesten introduserer dagens problemstilling og fasiliterer diskusjonen ved å stille spørsmål som tar oss dypere inn i temaet.
 3. Pause
 4. Diskusjonen fortsetter
 5. Avslutning

Vi kaller det «dybdemøter» fordi vi ønsker at møtene skal være en arena for å gå i dybden på praksis, med mulighet for å diskutere og utveksle erfaring om praksis på en grundig måte.

Målet med møtene er å utvikle praksis gjennom erfaringsutveksling og refleksjon.

I møtene får du og kollegaene dine muligheten til å

 • gå i dybden på faglige problemstillinger gjennom å diskutere dem med andre på teamet, avdelingen eller i organisasjonen
 • selv velge hvilke problemstillinger som diskuteres i hvert av de fire møtene
 • reflektere over egen praksis, og oppdage mulige justeringer, forbedringer og alternative måter å løse ting på

To rådgivere/forskere fra kompetansetjenesten fasiliterer møtene, og stiller spørsmål rundt praksis.

Møtene er for team, avdelinger og organisasjoner som leverer arbeidsrettet rehabilitering.

Dybdemøtene passer uansett om din organisasjon leverer arbeidsrettet rehabilitering:

 • i regi av spesialisthelsetjenesten
 • i regi av Nav
 • polikliniske tilbud
 • dagtilbud
 • døgntilbud

Med arbeidsrettet rehabilitering mener vi i denne sammenhengen all rehabilitering som har arbeid som hovedmål.

Du og dine kollegaer velger selv hvilke faglige problemstillinger dere vil gå i dybden på. Dersom dere ønsker det, kan kompetansetjenesten også foreslå temaer.

Møtene er gratis, siden det å holde oppe et fagnettverk i arbeidsrettet rehabilitering er en viktig del av vårt oppdrag.

Ja! De tre organisasjonene som melder seg på først, er garantert plass. Dette fordi vi har satt opp tre møterekker med plass til én organisasjon i hver.

Om interessen skulle bli stor, vil vi se på muligheten for å utvide tilbudet med flere parallelle møterekker.

Siden det denne høsten er plass et begrenset antall organisasjoner, gjelder først-til-mølla-prinsippet.

Slik kan du og din organisasjon få plass:

1. Meld på organisasjonen din
Når du melder deg på, gjør du det på vegne av organisasjonen. Hvor mange som deltar, er opp til hver enkelt organisasjon. Vår erfaring er at dybdemøtene fungerer med alt fra 2 til 15 deltakere fra hver organisasjon.

2. Vent på bekreftelse fra oss
Du får svar på om din organisasjon har fått plass kort tid etter at påmeldingsfristen har gått ut.

3. Legg møtene inn i kalenderen – påmeldingen forplikter
Påmeldingen er forpliktende, og det er viktig at du setter av tid til alle fire møtene i kalenderen, og sørger for at minst to personer fra din organisasjon kan delta på hvert av møtene.

Påmeldingsfristen var 26. august. Påmeldingen er stengt.

Hovedpenget med dybdemøtene om praksis i arbeidsrettet rehabilitering er å få til gode diskusjoner og refleksjoner som går i dybden på praksis. Rådgivere og forskere fra kompetansetjenesten stiller først og fremst som fasilitatorer og møteledere, som stiller spørsmål som er relevante for praksis.

Ønsker du faglig input fra oss? Meld deg på et dybdemøte om forskning

Kompetansetjenesten lager ikke referat som sendes ut etter møtene. Ønsker du referat fra møtene, kan det være lurt å velge én person i din organisasjon som  har ansvar for at dette blir gjort.

Dette er valgfritt. Vår erfaring, og det klinikerne som har deltatt selv sier, er at utbyttet blir størst om du og teamet/avdelingen/organisasjonen setter av tid til å

 • diskutere problemstillingen internt i forkant av møtet
 • formidle hovedpunktene fra diskusjonen internt i etterkant

Men dette er ikke noe krav. Det er fullt mulig å delta i dybdemøtene om praksis uten for- og etterarbeid.

 • Alle møtene foregår digitalt på Teams. (Gi beskjed om Teams på grunn av for eksempel intern sikkerhet og brannmurer fungerer dårlig for dere, så vil vi se om det kan finnes andre løsninger.)
 • Dere velger selv om dere vil sitte sammen med andre eller foran hver deres skjerm. Vår erfaring er at å sitte ved hver sin skjerm er det som fungerer best. Det gir best lyd og gjør det lettest å se hverandre.

Rådgiver Stefan Brunvatne