Hva er arbeidsrettet rehabilitering?

Arbeidsrettet rehabilitering skal hjelpe folk med helseproblemer tilbake til arbeid

Arbeidsrettet rehabilitering skal bidra til at personer med helseproblemer tilbake til arbeid. Det er en kombinasjon av tiltak rettet både mot helse og arbeid hvor deltakerne selv bidrar aktivt. Tiltakene gis samtidig over en bestemt tidsperiode. Rehabiliteringen kan innebære kartlegging, undervisning, aktivitet og veiledning. Det er en prosess som ofte involverer arbeidsgiver, fastlege, annet helsepersonell og Nav.

Definisjon:

Arbeidsretta rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler med deltakelse i arbeidslivet som definert hovedmål. En kombinasjon av helserelaterte og arbeidsrelaterte tiltak vil som oftest være påkrevd. I disse prosessene samarbeider flere aktører om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i arbeidslivet Arbeidsdeltakelse kan innebære at personen blir i stand til å beholde det arbeidsforholdet som han eller hun har, eller blir i stand til å skaffe arbeid.

Definisjonen er basert på Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator (Helse- og omsorgsdepartementet 2011), og vektlegger prosess- og samarbeidsperspektivet i rehabiliteringen, samt at arbeidsdeltakelse er det sentrale målet.

(Braathen, Tore Norendal & Tellnes, Gunnar (2014). Hva virker i arbeidsrettet rehabilitering?, I: Gunnar Tellnes & Bjørgulf Claussen (red.),  Folketrygdens framtid: Hvor går Nav?  Kapittel 9.  s 115)

ARR-veilederen (pdf)

Mer litteratur om arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering er også en egen tiltakskategori i Nav.