Hørselstap og arbeidsliv

Prosjektet er avslutta

Oppsummeringer og nyhetssaker

Les oppsummering
Les nyhetssak «Mange hørselshemmede velger deltidsjobb framfor tilrettelegging»

Formål

Formålet med prosjektet er å undersøke hva slags tilknytning personer med nedsatt hørsel har til arbeidslivet og hvilken belastning de opplever å ha i forbindelse med arbeid.

Prosjektets andre formål er å identifisere barrierer og suksesskriterier for langvarig deltakelse i arbeidslivet sett fra både arbeidsgivers og arbeidstakers ståsted.

I de fleste jobber står kommunikasjon sentralt for å løse konkrete arbeidsoppgaver, samarbeide internt og eksternt, motta nødvendig informasjon og være en del av et sosialt fellesskap. En stor del av denne kommunikasjonen foregår muntlig. Nedsatt hørsel er først og fremst et hinder for slik muntlig kommunikasjon.

Bakgrunn

Bruk av høreapparat kan forsterke lyder, men gir ikke normal hørsel, og en hverdag hvor man stadig må anstrenge seg for å delta, kan gi ulike helseutfordringer som dårlig søvnkvalitet, nakke- og ryggproblemer og utmattelse.

Økt kunnskap om disse faktorene vil hjelpe fagfolk, tjenesteytere, arbeidsgivere og andre aktører å forstå hva det vil si å ha et hørselstap og være aktiv deltaker i arbeidslivet og gjennom det kunne vurdere bedre målretting av tjenestene med deltakelse over tid som mål.

Det er gjort få studier i Norge som undersøker type og grad av deltakelse i arbeidslivet for personer med nedsatt hørsel. Svenske studier viser at det er en sammenheng mellom hørselsvansker og helseutfordringer som nevnt over (Hasson et al, 2011; Coniavitis Gellerstedt & Danermark, 2004). Danske studier viser at mange hørselshemmede opplever en slitasje over tid som gjør dem spesielt utsatt for å falle ut av arbeidslivet (Christensen, 2006; Clausen, 2003).

Målsettingen om like muligheter for deltakelse i arbeidslivet for alle forutsetter i en del tilfeller individuelle tiltak. Tjenestetilbudet til hørselshemmede har gjennom lang tid blitt beskrevet som utilstrekkelig og fragmentert (Sosial- og helsedirektoratet, 2007). Skal det kunne utvikles gode og målrettede tjenester, trenger vi god kunnskap om behovene til de som skal nyttiggjøre seg tjenestene.

Gjennomføring

Prosjektet gjennomføres ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering og Institutt for samfunnsmedisin, NTNU og er et doktorgradsarbeid for perioden 2015 – 2018.

Samarbeidspartnere og finansiering

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Hørselshemmedes Landsforbund og er finansiert av ExtraStiftelsen.

Kontakt

For mer informasjon om prosjektet, kontakt Chris Jensen

Meny