Utprøving og validering av norsk versjon av Work Role Functioning Questionnaire (WRFQ)

Prosjektet er avslutta

Last ned norsk versjon av Work Role Functioning Questionnaire (WRFQ) (pdf) 

Dette er en norsk versjon av WRFQ som er oversatt fra engelsk og pretestet. Validering av skjema pågår i 2020.

Publikasjoner

Johansen T., Lund T., Jensen C. m.fl. (2018) Cross-cultural adaptation of the Work Role Functioning Questionnaire 2.0 to Norwegian and Danish

Om prosjektet

Det er et behov for mer presise spørreskjemaer som kartlegger hvordan personer som rapporterer helseplager fungerer i arbeid. Work Role Functioning Questionnaire (WRFQ) er et spørreskjema utviklet og validert i USA. WRFQ måler i hvilken grad personer møter kravene på arbeidsplassen gitt deres fysiske helse og emosjonelle tilstand. Skjemaet er derfor egnet til å evaluere arbeidsrettede intervensjoner med formål om å bedre personers fungering i arbeid og produktivitet på arbeid, samt følge over tid hvordan personer fungerer i arbeid etter å ha gjennomført arbeidsrettede tiltak (på arbeidsplass eller i spesialisthelsetjenesten). Spørreskjemaet består av 27 opprinnelige spørsmål, samt fem spørsmål lagt til etter valideringsarbeid i Nederland. Videre er det identifisert fem faktorer; arbeidstidskrav, prestasjonskrav, fysiske krav, mentale og sosiale krav og fleksibilitetskrav. Før spørreskjemaet kan anvendes i forskningssammenheng og klinisk praksis må skjemaets måleegenskaper undersøkes og skjemaet tilpasses norske forhold. Formålet med dette prosjektet er å prøve ut og undersøke validiteten til en norsk versjon av spørreskjemaet. En mer presis kartlegging av hvordan forholdet mellom personers fysiske helse, emosjonelle tilstand og fungering i arbeid påvirker arbeidsdeltagelsen kan bedre vår forståelse av mekanismene som holder personer i arbeid/sikrer bærekraftig tilbakegang til arbeid.

Kontakt

For mer informasjon om prosjektet, kontakt Thomas Johansen

Prosjektperiode

Prosjektperiode er 2013 – 2019

Arbeidsgruppe

Thomas Johansen, Tore Norendal Braathen, Monica Eftedal, Irene Øyeflaten, Chris Jensen og Håvard Jakobsen Ofte; Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

Meny