Utprøving og videreutvikling av verktøy for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne basert på ICF-kjernesett

Prosjektet er avsluttet

Sluttrapport

«Johansen, T., & Bugodt, N. (2014). Utprøving og videreutvikling av verktøy for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne basert på ICF-kjernesett. Sluttrapport FARVE (Forsøksmidler Arbeid og Velferd). Rauland: Rehabiliteringssenteret AiR.»

Publikasjoner

«Johansen, T., & Bugodt, N. (2014). Utprøving og videreutvikling av verktøy for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne basert på ICF-kjernesett. Sluttrapport FARVE (Forsøksmidler Arbeid og Velferd). Rauland: Rehabiliteringssenteret AiR.»

Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF)

Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF) er både et begrepsapparat og et kodeverk, og utfyller diagnoseklassifikasjonen ICD-10 ved at hovedvekten legges på funksjonsevne, aktiviteter og samspill med miljøfaktorer. ICF er særlig egnet til å beskrive funksjoner etter dimensjonene kroppsstruktur, kroppsfunksjon, aktiviteter, deltakelse og miljøfaktorer. Hovedvekten legges ikke på sykdom og diagnose, men på den enkeltes funksjonsevne relatert til deltakelse i arbeidsliv, sosiale aktiviteter og mestring av daglige gjøremål. ICF er et felles fagspråk som er egnet i tverrfaglig individrettet arbeid, tverretatlig og internasjonal virksomhet.

Kontakt

For mer informasjon om prosjektet, kontakt Thomas Johansen

Prosjektperiode 2012

Prosjektet er en utprøving og videreutvikling av et ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne hos personer med langvarige, sammensatte lidelser i muskel/skjelettapparatet og/eller lettere psykiske lidelser, og som er sykemeldt og/eller i ferd med å falle ut av arbeidslivet. ICF-kjernesettet består av et utdrag av kategorier fra ICF-rammeverket og er utviklet av det Islandske Rehabiliteringsfondet (VIRK) og Rehabiliteringssenteret AiR ved AiR-klinikk og Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering. 20 brukere av arbeidsrettet rehabilitering ble rekruttert. Prosjektet representerer en ny tilnærming til metode- og fagutvikling samt forskning innen arbeidsrettet rehabilitering. En god vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne foretatt ved AiR-klinikk i et ICF-perspektiv vil være nyttig faglig dokumentasjon å legge ved i en sluttrapport til Nav og kan være nyttig i det videre arbeidet med personer på forskjellige stadier i et sykemeldingsforløp. Prosjektet stimulerer til samhandling mellom Rehabiliteringssenteret AiR og Nav, og i neste omgang mellom Nav og andre leverandører av arbeidsrettet rehabilitering.

Prosjektperiode 2013

Prosjektet er en oppfølging av arbeidet som har pågått i 2012. En evaluering og videreutvikling av ICF-kjernesettet er foretatt av prosjektets ressursgruppe og arbeidsgruppe, VIRK og Nav-kontorer i Telemark. Prosjektperioden i 2013 blir en videre utprøving av det videreutviklede ICF-kjernesettet på personer med langvarige, sammensatte lidelser i muskel/skjelettapparatet og/eller lettere psykiske lidelser, og som er sykemeldt og/eller i ferd med å falle ut av arbeidslivet. Brukere fra Nav-kontorer i Telemark som deltar i et 4-ukers arbeidsrettet rehabiliteringsopphold ved AiR-klinikk blir rekruttert. En rapport som inneholder en beskrivelse av ICF-kjernesett vurderingen legges ved sluttrapporten som sendes til brukerens lokale Nav-kontor. AiR, brukeren og det aktuelle Nav-kontoret arbeider sammen etter at brukeren har avsluttet oppholdet ved AiR-klinikk for å evaluere eventuelle tiltak basert på ICF-kjernesett vurderingen og for å diskutere hvordan ICF-kjernesettet kan videreutvikles slik at det bedre støtter Navs arbeidsevnevurdering. Samarbeidet settes i en konkret sammenheng ved at vi kobler sammen tverrfaglig vurderinger i spesialisthelsetjenesten med kompetansen til veiledere ved Nav-kontorene og brukerens tanker og innspill om egen tilbakeføring til arbeid. Det kan øke mulighetene for at brukeren kommer raskere tilbake i arbeid etter et opphold ved AiR-klinikk.

Erfaringene med prosjektet

I et nylig avsluttet prosjekt har Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering sammen med AiR–klinikk prøvd ut ICF som kartleggingsverktøy i klinisk praksis for å vurderer funksjonsnivå og arbeidsevne til deltakerne på programmet arbeidsrettet rehabilitering.

Målet med prosjektet var å prøve ut et ICF-basert kjernesett (ICF – Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse, WHO) for arbeidsrettet rehabilitering som grunnlag for et felles fagspråk for de ulike aktørene som arbeider med tilbakeføring til arbeid, samt å støtte Nav sitt arbeid med oppfølging av sykmeldte. I løpet av prosjektperioden utviklet arbeidsgruppa også et selvrapportert ICF-basert spørreskjema og en ICF-basert rapport for tverrfaglige team.

Thomas Johansen, deltaker i arbeidsgruppa og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, sier erfaringene med å bruke slike ICF-baserte kartleggingsverktøy er godt egna til å beskrive deltakernes ressurser og hindringer for å komme tilbake til arbeid.

Utprøving av ICF i klinisk praksis er gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Rehabiliteringssenteret AiR, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, Det Islandske Rehabiliteringsfondet (VIRK) og Nav Telemark i 2012 og 2013.

For de som ønsker å se nærmere på, eventuelt ta i bruk ICF-basert kjernesett, spørreskjema og rapport er disse fritt tilgjengelig for klinikere og forskere innen arbeidsrettet rehabiliering.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom Rehabiliteringssenteret AiR ved AiR-klinikk og Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, Islandske Rehabiliteringsfondet (VIRK) og Nav Telemark. Prosjektet startet i januar 2012 og avsluttets i desember 2013.

Arbeidsgruppe

  • forsker Thomas Johansen – Prosjektleder, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
  • fysioterapeut Nina Bugodt, AiR-klinikk
  • fysioterapeut Tor Olav Blikom Haugo, AiR-klinikk
  • sykepleier Gunn Margareth Naaden, AiR-klinikk
  • idrettspedagog Magnus Østvoll, AiR-klinikk
  • lege Kari Storetvedt, AiR-klinikk
  • arbeidskonsulent Bjørg Inger Flatland, AiR-klinikk
  • veileder Hilde Rinden, Nav Tokke
  • leder, Ása Dóra Konráðsdóttir, VIRK

Prosjektperiode og finansiering

Prosjektperiode 2012 – 2013

Ekstern finansiering

2012: kr. 150.000 fra Nav, Forsøksmidler Arbeid og Velferd (FARVE)

2013: kr. 220.000 fra Nav, Forsøksmidler Arbeid og Velferd (FARVE)

Presentasjoner

Posterpresentasjon: International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF): A collaboration project using a core set for occupational rehabilitation to assess functioning and work ability. Prekonferanse – Arbeid og helse – Åpen arena, Oslo, 15. januar 2013.

Innlegg: ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet rehabilitering. Nav-Telemark, 24. oktober 2012.

Innlegg: ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet rehabilitering. Fjernundervisning for Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering, 23. oktober 2012.

Posterpresentasjon: International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF): A collaboration project using a core set for occupational rehabilitation to assess functioning and work ability. 2. Nordiske konferanse i arbeidsrettet rehabilitering, Grenå, Danmark, 13. september 2012.

Innlegg: ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet rehabilitering. Nav Vest-Telemark, 30. august 2012.

Innlegg: Arbeidsevnevurderinger – ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet rehabilitering. Norsk Fysioterapeutforbund Fagdager, 15. juni 2012.

Meny