Utprøving og videreutvikling av verktøy for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne basert på ICF-kjernesett

FORSKNINGSPROSJEKT, 2011-2013

Dette prøvde vi å få til

Formålet med dette prosjektet var:

 • å prøve ut et ICF-basert kartleggings- og kommunikasjonsverktøy i arbeidsrettet rehabilitering
 • å prøve ut ICF som et grunnlag for et felles fagspråk for de ulike aktørene som arbeider med tilbakeføring til arbeid
 • å prøve ut om ICF kan støtte Nav i arbeidet med oppfølging av sykemeldte

Dette fikk vi til

 • Vi utviklet et ICF-spørreskjema tilpasset arbeidsrettet rehabilitering, basert på kjernesettet
 • Vi utviklet en ICF-rapport som ble brukt i arbeidsrettet rehabilitering, i kommunikasjonen med Nav

Dette fant vi ut

 • ICF-kjernesettet i sin opprinnelige form er ikke egnet som kartleggings- og kommunikasjonsverktøy i arbeidsrettet rehabilitering. Det trenger tilpasning før det kan brukes.
 • Vi fant ut i samarbeid med Nav at ICF-spørreskjema og rapport er nyttige i arbeidsrettet rehabilitering fordi de er godt egnet til å
  • beskrive deltakernes ressurser og hindringer for å komme tilbake i arbeid
  • vurdere funksjonsnivå og arbeidsevne

Hva betyr det for praksis?

ICF-basert spørreskjema og rapport kan med fordel brukes i både arbeidsrettet rehabilitering og i oppfølgingen fra Nav.

Hvis du velger å ta det i bruk i arbeidsrettet rehabilitering, anbefaler vi å:

 1. Få en oversikt over kategoriene i ICF-kjernesettet. Det er disse kategoriene spørreskjemaet er basert på.
 2. La hver deltaker fylle ut ICF-spørreskjemaet.
 3. Skrive en ICF-basert rapport for hver deltaker. Rapporten kan fungere som et innspill til, og som en forbedring av, sluttrapporten/epikrisen. Rapporten bør sendes til Nav.

Mer om ICF og hvordan det kan brukes i praksis

 • ICF er forkortelse for internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse og er et sett med begrep og koder som er utviklet av Verdens Helseorganisasjon.
 • ICF legger vekt på funksjon framfor sykdom og diagnose. Ved hjelp av ICF kan du vurdere hvordan en person fungerer i
  • arbeidslivet
  • sosiale aktiviteter
  • daglige gjøremål
 • ICF er et felles fagspråk som passer til å evaluere og kartlegge en persons arbeidsrelaterte funksjon.

Et kjernesett er et utvalg av ICF-kategorier som er satt sammen for å passe til en bestemt diagnosegruppe.

Hovedkategoriene i ICF-kjernesettet for arbeidsrettet rehabilitering er

 • Kroppsfunksjoner, for eksempel
  • motivasjon for å komme tilbake i arbeid
  • temperament og personlighet
 • Aktiviteter og deltakelse, for eksempel
  • utføre daglige rutiner
  • mestre påkjenninger og andre psykiske krav
 • Miljøfaktorer, for eksempel
  • nærmeste familie
  • holdninger i samfunnet

Last ned ICF-kjernesett

Spørreskjemaet kartlegger hvordan en person fungerer i arbeidslivet, sosiale aktiviteter og daglige gjøremål. Hvert spørsmål i skjemaet er basert på en kategori i ICF-kjernesettet.

Eksempel:

 • Kategori i kjernesettet: Motivasjon for å komme tilbake i arbeid.
 • Spørsmål: I løpet av de siste 4 ukene, i hvilken grad har du vært motivert for å komme tilbake i arbeid?

Last ned ICF-basert spørreskjema (pdf)

Rapporten oppsummerer resultatene fra spørreskjemaet og observasjonene det tverrfaglige teamet har gjort. Den gir dermed en systematisk og helhetlig vurdering av hver enkelt person sin funksjons- og arbeidsevne, basert på alle kategoriene i ICF.

Last ned mal for ICF-rapport (word)

Ved oppstart

Alle deltakere fyller ut ICF-spørreskjemaet, enten alene eller sammen med en kliniker. Resultatene gir et et bilde av deltakerens funksjon og arbeidsevne, og kan brukes som et utgangspunkt når deltakeren og det tverrfaglige teamet skal sette mål for rehabiliteringen.

Ved avslutning

 1. Alle deltakere fyller ut ICF-spørreskjemaet, enten alene eller sammen med en kliniker.
 2. Send ferdig utfylt ICF-spørreskjema og -rapport til deltakerens Nav-kontor.

Eksempel på bruk i klinisk praksis

Slik ble rapporten og spørreskjemaet brukt i samarbeidet mellom Rehabiliteringssenteret AiR klinikk og Nav:

Rapporten og spørreskjemaet ble sendt til brukerens lokale NAV-kontor etter ARR-oppholdet. Resultatene fra spørreskjemaet ga nyttig informasjon om hvilke endringer i funksjons- og arbeidsevne brukeren opplevde fra ankomst til avreise.

Rapporten inneholdt en detaljert vurdering av funksjons- og arbeidsevne basert på ICF spørreskjema og observasjoner gjort av det tverrfaglige teamet.

Så langt som mulig ble rapporten strukturert i henhold til Navs arbeidsevnevurdering når det gjelder terminologi og innhold.

Rapporten sammenfatter hvilke opplysninger om funksjons- og arbeidsevne Rehabiliteringssenteret AiR klinikk fikk fra arbeidsgiver, fastlege og NAV før oppholdet. Den gir deretter en beskrivelse av målene brukeren og det tverrfaglige teamet har satt for oppholdet, samt en oppsummering av funksjons- og arbeidsevne basert på selvopplevd endring i funksjon fra det ICF-baserte spørreskjemaet.

Ressurser og hindringer for å komme tilbake i arbeid gitt krav og forventninger i jobben blir også redegjort for. Hvilke mål som blir satt etter oppholdet blir synliggjort og hvilke oppgaver de ulike aktørene har i oppfølgingsarbeidet (bruker, Nav, fastlege, arbeidsgiver og Rehabiliteringssenteret AiR klinikk).

ICF-rapporten og ICF-spørreskjemaet ga veilederen ved det lokale Nav- kontoret et godt grunnlag for å vurdere tiltak som var hensiktsmessige for en raskere og mer bærekraftig tilbakeføring til arbeid for brukeren, og videre faglig støtte om funksjons- og arbeidsevnevurderinger i oppfølgingsarbeidet med brukeren.

En ICF-basert rapport er nyttig da den gir en kort og konkret oppsummering av funksjons- og arbeidsevne samt konkretiserer veien videre for brukeren.

Innholdet i rapporten, basert på begrepsmodellen i ICF, var et innspill til, og forbedring av, daværende epikrise/sluttrapport ved Rehabiliteringssenteret AiR klinikk, for å sette mer fokus på funksjon i forhold til krav og forventninger i brukerens arbeid.

Mer om prosjektet

Dette var et samarbeidsprosjekt mellom

 • Rehabiliteringssenteret AiR
 • Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
 • Det Islandske Rehabiliteringsfondet (VIRK)
 • Nav Telemark

Prosjektleder Thomas Johansen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering