Utprøving og videreutvikling av verktøy for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne basert på ICF-kjernesett

Prosjektet er avsluttet

Sluttrapport

«Johansen, T., & Bugodt, N. (2014). Utprøving og videreutvikling av verktøy for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne basert på ICF-kjernesett. Sluttrapport FARVE (Forsøksmidler Arbeid og Velferd). Rauland: Rehabiliteringssenteret AiR.»

Se ICF-basert spørreskjema for arbeidsrettet rehabilitering (PDF)

Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF)

Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF) er både et begrepsapparat og et kodeverk, og utfyller diagnoseklassifikasjonen ICD-10 ved at hovedvekten legges på funksjonsevne, aktiviteter og samspill med miljøfaktorer. ICF er særlig egnet til å beskrive funksjoner etter dimensjonene kroppsstruktur, kroppsfunksjon, aktiviteter, deltakelse og miljøfaktorer. Hovedvekten legges ikke på sykdom og diagnose, men på den enkeltes funksjonsevne relatert til deltakelse i arbeidsliv, sosiale aktiviteter og mestring av daglige gjøremål. ICF er et felles fagspråk som er egnet i tverrfaglig individrettet arbeid, tverretatlig og internasjonal virksomhet.

Kontakt

For mer informasjon om prosjektet, kontakt Thomas Johansen

Prosjektperiode 2012

Prosjektet er en utprøving og videreutvikling av et ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne hos personer med langvarige, sammensatte lidelser i muskel/skjelettapparatet og/eller lettere psykiske lidelser, og som er sykemeldt og/eller i ferd med å falle ut av arbeidslivet. ICF-kjernesettet består av et utdrag av kategorier fra ICF-rammeverket og er utviklet av det Islandske Rehabiliteringsfondet (VIRK) og Rehabiliteringssenteret AiR ved AiR-klinikk og Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering. 20 brukere av arbeidsrettet rehabilitering ble rekruttert. Prosjektet representerer en ny tilnærming til metode- og fagutvikling samt forskning innen arbeidsrettet rehabilitering. En god vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne foretatt ved AiR-klinikk i et ICF-perspektiv vil være nyttig faglig dokumentasjon å legge ved i en sluttrapport til Nav og kan være nyttig i det videre arbeidet med personer på forskjellige stadier i et sykemeldingsforløp. Prosjektet stimulerer til samhandling mellom Rehabiliteringssenteret AiR og Nav, og i neste omgang mellom Nav og andre leverandører av arbeidsrettet rehabilitering.

Prosjektperiode 2013

Prosjektet er en oppfølging av arbeidet som har pågått i 2012. En evaluering og videreutvikling av ICF-kjernesettet er foretatt av prosjektets ressursgruppe og arbeidsgruppe, VIRK og Nav-kontorer i Telemark. Prosjektperioden i 2013 blir en videre utprøving av det videreutviklede ICF-kjernesettet på personer med langvarige, sammensatte lidelser i muskel/skjelettapparatet og/eller lettere psykiske lidelser, og som er sykemeldt og/eller i ferd med å falle ut av arbeidslivet. Brukere fra Nav-kontorer i Telemark som deltar i et 4-ukers arbeidsrettet rehabiliteringsopphold ved AiR-klinikk blir rekruttert. En rapport som inneholder en beskrivelse av ICF-kjernesett vurderingen legges ved sluttrapporten som sendes til brukerens lokale Nav-kontor. AiR, brukeren og det aktuelle Nav-kontoret arbeider sammen etter at brukeren har avsluttet oppholdet ved AiR-klinikk for å evaluere eventuelle tiltak basert på ICF-kjernesett vurderingen og for å diskutere hvordan ICF-kjernesettet kan videreutvikles slik at det bedre støtter Navs arbeidsevnevurdering. Samarbeidet settes i en konkret sammenheng ved at vi kobler sammen tverrfaglig vurderinger i spesialisthelsetjenesten med kompetansen til veiledere ved Nav-kontorene og brukerens tanker og innspill om egen tilbakeføring til arbeid. Det kan øke mulighetene for at brukeren kommer raskere tilbake i arbeid etter et opphold ved AiR-klinikk.

Erfaringene med prosjektet

I et nylig avsluttet prosjekt har Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering sammen med AiR–klinikk prøvd ut ICF som kartleggingsverktøy i klinisk praksis for å vurderer funksjonsnivå og arbeidsevne til deltakerne på programmet arbeidsrettet rehabilitering.

Målet med prosjektet var å prøve ut et ICF-basert kjernesett (ICF – Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse, WHO) for arbeidsrettet rehabilitering som grunnlag for et felles fagspråk for de ulike aktørene som arbeider med tilbakeføring til arbeid, samt å støtte Nav sitt arbeid med oppfølging av sykmeldte. I løpet av prosjektperioden utviklet arbeidsgruppa også et selvrapportert ICF-basert spørreskjema og en ICF-basert rapport for tverrfaglige team.

Thomas Johansen, deltaker i arbeidsgruppa og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, sier erfaringene med å bruke slike ICF-baserte kartleggingsverktøy er godt egna til å beskrive deltakernes ressurser og hindringer for å komme tilbake til arbeid.

Utprøving av ICF i klinisk praksis er gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Rehabiliteringssenteret AiR, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, Det Islandske Rehabiliteringsfondet (VIRK) og Nav Telemark i 2012 og 2013.

For de som ønsker å se nærmere på, eventuelt ta i bruk ICF-basert kjernesett, spørreskjema og rapport er disse fritt tilgjengelig for klinikere og forskere innen arbeidsrettet rehabiliering.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom Rehabiliteringssenteret AiR ved AiR-klinikk og Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, Islandske Rehabiliteringsfondet (VIRK) og Nav Telemark. Prosjektet startet i januar 2012 og avsluttets i desember 2013.

Arbeidsgruppe

  • forsker Thomas Johansen – Prosjektleder, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
  • fysioterapeut Nina Bugodt, AiR-klinikk
  • fysioterapeut Tor Olav Blikom Haugo, AiR-klinikk
  • sykepleier Gunn Margareth Naaden, AiR-klinikk
  • idrettspedagog Magnus Østvoll, AiR-klinikk
  • lege Kari Storetvedt, AiR-klinikk
  • arbeidskonsulent Bjørg Inger Flatland, AiR-klinikk
  • veileder Hilde Rinden, Nav Tokke
  • leder, Ása Dóra Konráðsdóttir, VIRK

Prosjektperiode og finansiering

Prosjektperiode 2012 – 2013

Ekstern finansiering

2012: kr. 150.000 fra Nav, Forsøksmidler Arbeid og Velferd (FARVE)

2013: kr. 220.000 fra Nav, Forsøksmidler Arbeid og Velferd (FARVE)

Presentasjoner

Posterpresentasjon: International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF): A collaboration project using a core set for occupational rehabilitation to assess functioning and work ability. Prekonferanse – Arbeid og helse – Åpen arena, Oslo, 15. januar 2013.

Innlegg: ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet rehabilitering. Nav-Telemark, 24. oktober 2012.

Innlegg: ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet rehabilitering. Fjernundervisning for Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering, 23. oktober 2012.

Posterpresentasjon: International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF): A collaboration project using a core set for occupational rehabilitation to assess functioning and work ability. 2. Nordiske konferanse i arbeidsrettet rehabilitering, Grenå, Danmark, 13. september 2012.

Innlegg: ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet rehabilitering. Nav Vest-Telemark, 30. august 2012.

Innlegg: Arbeidsevnevurderinger – ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet rehabilitering. Norsk Fysioterapeutforbund Fagdager, 15. juni 2012.

Meny