GÅ I DYBDEN PÅ FORSKNING

Kan vi skreddersy rehabilitering som styrker forventningen om å komme i jobb, og troen på at man kan mestre jobben?

Forskningen er klar: Hvor høye forventninger man har til å komme i jobb, og hvor stor tro man har på  å mestre den, sier mye om hvor lang tid det tar før man faktisk er i jobb. Kan vi bruke disse funnene til å skreddersy rehabiliteringen?

30. september kl. 09.00–11.00 og kl. 13.00–15.00

Digitalt på Teams

Gratis

Vi går i dybden på jobbrelatert mestringstro og forventninger om å komme tilbake i jobb

Forskningen er omfattende og krystallklar: En sykemeldt person sin jobbrelaterte mestringstro og hvor lenge hun eller han forventer å være sykemeldt, sier mye om hvor lang tid det tar før vedkommende faktisk er i jobb.

Hva om vi lager et arbeidsrettet rehabiliteringsprogram med utgangspunkt i denne forskningen?

Som grunnlag for diskusjonene ser vi på resultatene fra Hysnes Helsefort, Diakonhjemmet Sykehus, og i tillegg internasjonal forskning på temaet. Studiene undersøker hvordan ulik grad av forventning om retur til jobb og jobbrelatert mestringstro faktisk påvirker retur til jobb i tiden etter rehabilitering og arbeidsfokusert kognitiv terapi.

PROGRAM

1. Hva sier nasjonale og internasjonale studier om sammenhengen mellom jobbrelatert mestringstro, forventninger og faktisk retur til jobb?

 • Presentasjon ved Thomas Johansen, forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
 • Vi går i dybden: Diskusjon og spørsmål fra møtedeltakerne og rådgiver Guro Lien

Pause

2. Kan vi i arbeidsrettet rehabilitering lage skreddersydde tiltak som skal styrke jobbrelatert mestringstro og forventninger om retur til jobb?

 • Presentasjon ved Thomas Johansen, forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
 • Diskusjon og spørsmål fra møtedeltakerne og rådgiver Guro Lien
BEGREPENE «FORVENTNINGER» OG «JOBBRELATERT MESTRINGSTRO»

«Forventninger» og «jobbrelatert mestringstro» er to helt sentrale begreper i dette dybdemøtet.
Slik kan begrepene forklares:

 

Forventninger: Hvor lenge en person som er sykemeldt forventer å være sykemeldt.

Den sykemeldte sine egne forventninger sier mye om hvor lenge personen faktisk kommer til å være sykemeldt. Det er funnet at pasienter med lave forventninger om å komme tilbake i jobb, bruker lengre tid på å komme tilbake i jobb sammenlignet med pasienter med høye forventninger.

I Hysnes-studien undersøkte de for eksempel hvordan positive, bedrede, reduserte og negative forventninger ga utslag i antall dager deltakerne var i arbeid de ni første månedene etter oppholdet på Hysnes.

 

Jobbrelatert mestringstro: Egen tro på å mestre oppgaver og situasjoner på jobben.

De som har høy mestringstro vil mest sannsynlig lykkes med oppgaven eller situasjonen, mens de som har lav mestringstro vil ha problemer med å mestre oppgaven eller situasjonen.

Hvilke ferdigheter personen selv har, rent objektivt sett, er i denne sammenheng uten betydning. Det avgjørende er om hun eller han selv mener å ha ferdighetene som kreves for å mestre situasjonen, ikke hva andre tror vedkommende er i stand til å prestere. Med andre ord er det den subjektive/personlige, ikke den objektive, mestringstroen som er avgjørende.

Mestringstro er et sentralt teoretisk begrep som opprinnelig kommer fra psykologen Albert Bandura. På norsk sier vi «mestringstro», mens det engelske begrepet er «self-efficacy».

(Kilde: E-studie.no: Mestringstro)

RELEVANT FAGSTOFF

Mer om dybdemøtene om forskning

Høsten 2021 blir det fire dybdemøter om forskning hver fjerde torsdag fra september til november:

 • 2. september: FHI-rapport om effekten av arbeidsrettet rehabilitering v/Chris Jensen
 • 30. september: Hvordan styrke forventningene om jobb og troen på å mestre den? v/Thomas Johansen
 • 28. oktober: Kan ny modell for dialog med arbeidsgiver være nyttig i arbeidsrettet rehabilitering? v/Monica Eftedal
 • 25. november: Vurdering av arbeidsevne i arbeidsrettet rehabilitering v/Irene Øyeflaten

Vi kaller det «dybdemøter» fordi vi ønsker at møtene skal være en arena for å gå i dybden på forskning.

I møtene får du muligheten til å:

 • gå i dybden på forskningsfunn i arbeidsrettet rehabilitering
 • stille spørsmål direkte til forskerne
 • få innspill fra forskerne våre på hva forskningen kan bety for praksis i arbeidsrettet rehabilitering

En forsker fra kompetansetjenesten stiller i hvert møte, i tillegg til en rådgiver som fasiliterer møtet og stiller forskeren kritiske spørsmål.

Dybdemøtene passer for deg som leverer arbeidsrettet rehabilitering, uansett om det er:

 • i regi av spesialisthelsetjenesten
 • i regi av Nav
 • polikliniske tilbud
 • dagtilbud
 • døgntilbud

Med arbeidsrettet rehabilitering mener vi i denne sammenhengen all rehabilitering som har arbeid som hovedmål.

Ja! Det er kun plass til inntil 11 personer i hvert møte. Dette er for å sikre at vi ikke blir for mange, slik at alle som deltar får rom til å stille spørsmål som går i dybden på temaet.

Siden det er begrenset antall plasser, gjelder først-til-mølla-prinsippet.
Du får svar på om du har fått plass senest to dager etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Ja, i etterkant av hvert møte publiserer vi et intervju med den aktuelle forskeren fra kompetansetjenesten.

Rådgiver Stefan Brunvatne

Presentasjon og oppsummering

I etterkant av møtet har forsker Thomas Johansen og rådgiver Guro Lien formidlet de viktigste punktene fra presentasjonen i en fagblogg.

Se Thomas Johansen sin presentasjon fra møtet (pdf)

Les fagblogger:

Forskning: Klar sammenheng mellom forventninger, jobbrelatert mestringstro og retur til jobb

Eksempler på praksis: Hvordan styrke jobbrelatert mestringstro?