Kvalitetsregister for arbeidsrettet rehabilitering

NKARR etablerer i løpet av 2017 et samtykkebasert kvalitetsregister for arbeidsrettet rehabilitering (KAR). Kvalitetsregisteret har konsesjon fra Datatilsynet og har som overordnet formål å bidra til utvikling innen arbeidsrettet rehabilitering og til å heve kvaliteten på de leverte tjenestene i hele utrednings- og behandlingsforløpet. Dette gjøres ved å samle og dokumentere resultater av ARR på endring i arbeidsdeltagelse og selvvurdert arbeidsevne fra deltakere på rehabiliteringsinstitusjoner i alle helseregionene.

Innhold

Registeret skal bestå av opplysninger om personer som gjennomfører ARR i den enkelte rehabiliteringsinstitusjon og vil inneholde informasjon om forhold ved arbeid, arbeidsevne, behandling, helse og økonomiske stønadsordninger. Opplysningene hentes inn ved at samtykkende deltakere besvarer spørreskjema ved fire tidspunkt, rett før- og rett etter rehabilitering og ved 6 og 12 måneder etter endt rehabilitering.

Det er utviklet et sett spørsmål til hver av registreringstidspunktene (mellom 2 og 15 spørsmål) som implementeres i klinikkenes egne spørreskjema. Svar på spørreskjema skal senere kobles mot data fra NAV og benyttes til å følge endringer i arbeidsdeltakelse og økonomiske stønadsordninger i 12 måneder etter ARR.

Registeret vil også inneholde bakgrunnsinformasjon om rehabiliteringsinstitusjonene som antall pasienter per aktuelt år, snittalder pasienter, ventetid og type og varighet på rehabilitering som gjennomføres. Informasjonen om rehabiliteringsinstitusjonen registreres én gang per år og når det skjer signifikante endringer i disse opplysningene.

Oppbevaring av data

Spørreskjemadata innhentes således i den enkelte rehabiliteringsinstitusjon og en designert fagperson ved institusjonen registrerer og overfører data til det elektroniske «Nettskjema» (Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT), Universitetet i Oslo (UiO)), hvor det lagres som eget prosjektområde på sikker server ved «Tjeneste for Sensitive Data» (TSD).

Hvordan kan klinikken bruke egne data?

Registerdata innsamlet fra egen rehabiliteringsinstitusjon kan tilbakeføres og stilles til rådighet for anvendelse i den enkelte institusjons eget kvalitets- og utviklingsarbeid. Rehabiliteringsinstitusjonen kan også sammenligne egne resultater med gjennomsnittet av de andre deltakende institusjoner. Registerdata vil også bli stilt til forskning på tvers av institusjoner.

Styringsgruppe

Innsamling av data på rehabiliteringsinstitusjonene gjennomføres og utprøves i samarbeid med en styringsgruppe bestående av representanter fra fem behandlingsinstitusjoner i en startfase. Disse er Muritunet, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Valnesfjord Helsesportssenter, Hernes Institutt og Rehabiliteringssenteret AiR. I slutten av 2017 vil deltakelse og bruk av kvalitetsregisteret bli tilbudt andre rehabiliteringsinstitusjoner. Mer informasjon vil bli gitt når det er klart.

Spørreskjemaer til fri avbenyttelse

Spørreskjemaene er til fri avbenyttelse av alle, uavhengig om man ønsker å delta i kvalitetsregisteret. Ønsker man skjemaene tilsendt kan man kontakte forsker Harald Vikne ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering; harald.vikne@arbeidoghelse.no