Kognitive tiltak innen arbeidsrettet rehabilitering: Undersøkelse av kvalitet og effekt

FORSKNINGSPROSJEKT, 2014-2018

Dette prøvde vi å finne ut

Kognitive evner som hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon og planlegging er avgjørende for å prestere godt i arbeidslivet.

Formålet med prosjektet var å undersøke

Lær mer om sammenhengen mellom kognitiv fungering og psykiske plager

Dette fant vi ut

 • Oppmerksomheten er den av de kognitive funksjonene som bedres mest gjennom arbeidsrettet rehabilitering.
 • Deltakerne opplevde bedring i psykisk helse (angst, depresjon og helseplager), arbeidsevne og smerteplager 3 og 12 måneder etter arbeidsrettet rehabilitering.
 • Deltakerne som gjorde det best på oppmerksomhetstester tre måneder etter, hadde større sjans for å være i jobb ett år etter rehabiliteringen, enn de som ikke hadde bedre oppmerksomhetsevne tre måneder etter.

Vi fant også ut at

 • De som jobber 50% eller mer i året etter rehabilitering får bedret sin oppmerksomhet mer enn de som jobber 50% eller mindre
 • De som er sykemeldte og som har god arbeidshukommelse, har lavere sykefravær ett år etter
 • De som får arbeidsavklaringspenger (AAP) og som gjennom rehabiliteringen får bedret oppmerksomheten, har lavere sykefravær ett år etter

Hva betyr funnene for praksis?

Våre observasjoner viser at det så langt er lite fokus på å måle og trene opp oppmerksomheten i arbeidsrettet rehabilitering.

Slik kan du få mer fokus på oppmerksomhet i rehabiliteringen:

 • Kartlegg eller mål oppmerksomhetsevnen ved oppstart
 • Legg inn aktiviteter som krever eller trener oppmerksomhet:
  • Øvelser i oppmerksomt nærvær/mindfulness
  • Databasert trening av oppmerksomheten med veiledning fra kliniker
  • Tilpasset fysisk aktivitet som friluftsliv, uteaktivitet, svømming, gymsalaktiviteter, styrke- og kondisjonstrening med og uten apparater
 • Legg inn tiltak som fører til at deltakeren lærer mer om og blir mer bevisst på sin egen oppmerksomhetsevne, slik som:
  • Samtaler og undervisning basert på prinsipper fra jobbfokusert kognitiv terapi, psykoedukasjon og oppmerksomt nærvær
  • Undervisning om smerte

Mer om prosjektet

Arbeidslivet krever god kognitiv og emosjonell fungering for å møte krav til selvstendig arbeid, sosiale og emosjonelle ferdigheter, arbeidstempo, fleksibilitet og mestring av ulike roller.

Kognitive evner som hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon og planlegging er avgjørende for å prestere godt i arbeidslivet. Det er påvist at fysisk aktivitet, som vanligvis er et viktig tiltak i et arbeidsretta rehabiliteringsprogram, bedrer kognitiv fungering som oppmerksomhet, arbeidshukommelse, planlegging og psykologisk fleksibilitet. Dette er funksjoner som er viktige i arbeidslivet, enten man utfører fysisk krevende arbeid eller sitter på kontor.

Få studier har systematisk undersøkt sammenhengen mellom kognitiv fungering og arbeidsdeltagelse på personer som deltar i arbeidsretta rehabilitering (ARR) i Norge. Målet med en kognitive tilnærming innen ARR er bedring av funksjonsnivå, arbeidsevne, oppmerksomhet og konsentrasjon, hukommelse, økt oppmerksomt nærvær, bevissthet på egen kropp og følelser, bedre mestring av stress og smerter både hjemme og i arbeid.

Kognitive tiltak i ARR-intervensjonen er anerkjent som viktige tiltak for å få personer tilbake i arbeid, men kunnskapen om effekten av og kvaliteten på disse tiltakene er ikke systematisk belyst i forskningen. Dersom dette ikke undersøkes systematisk fra et kognitivt psykologisk perspektiv kan det vanskelig utvikles bedre klinisk praksis.

Solide og standardiserte metoder innen kognitiv psykologi vil anvendes, noe som sikrer god kartlegging av kognitiv fungering hos brukere innen ARR. Behandlingssuksessen innen ARR kan være avhengig av en bedring i kognitiv fungering for en mest mulig bærekraftig tilbakeføring til arbeid.

Formålet med prosjektet er å undersøke i hvilken grad et ARR-opphold gir endring i kognitiv fungering og psykisk helse (angst, depresjon, helseplager), og i hvilken grad endring i kognitiv fungering kan predikere tilbakeføring til arbeid. Dersom kvaliteten på og effekten av kognitive tiltak ikke undersøkes systematisk, kan det være vanskelig å bedre eksisterende tiltak som gis og implementere nye empirisk baserte kognitive tiltak i intervensjonen for å bedre arbeidsevnen.

Bedre kunnskap om kognitiv fungering innen ARR vil hjelpe forskere, praktikere, arbeidsgivere, Nav og andre myndighetspersoner å forstå sammenhengen mellom arbeid og helseplager.

Prosjekteier
Chris Jensen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Prosjektansvarlig
Chris Jensen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Prosjektleder
Thomas Johansen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Styringsgruppe
Chris Jensen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering; Hege R. Eriksen, Uni helse, Bergen; Dag Øystein Andersen, Stiftelsen CatoSenteret; Anette Wolff, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter; Lena Klasson, Valnesfjord Helsesportssenter; Ola Vea Gustavsen, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og brukerrepresentant, Rehabiliteringssenteret AiR; Anne Mari Hansen, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Velferdsviter i arbeids- og velferdsfag, Høgskolen i Østfold.

Arbeidsgruppe
Thomas Johansen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering; Irene Øyeflaten, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering; Anders Bergkvist, Valnesfjord Helsesportssenter; Ann Marit Flokenes, Valnesfjord Helsesportssenter; Erik Storli, Stiftelsen CatoSenteret; Inge Holsen, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter; Winand Dittrich, FOM Universitetet i Frankfurt am Main, Tyskland.

Prosjektet er initiert av Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, og gjennomføres i samarbeid med Valnesfjord Helsesportssenter, Stiftelsen CatoSenteret, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Idrettens Helsesenter, Uni Helse, Bergen og FOM Universitetet, Frankfurt am Main, Tyskland.

Prosjektet er finansiert av Forsøksmidler Arbeid og Velferd (Nav) og Helse Nord RHF.

Prosjektleder Thomas Johansen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

RELEVANTE SAKER

ARTIKLER OG RAPPORTER