Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering (ofte forkortet ARR) i spesialisthelsetjenesten er et tilbud som skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som kan være til hinder for deltakelse i arbeidslivet.

Arbeidsrettet rehabilitering tilbys i dag både som dag- og døgntilbud på institusjoner og som polikliniske tilbud på sykehus. Arbeidsrettet rehabilitering er det eneste rehabiliteringstilbudet i Norge som alltid har arbeid som hovedmål.

Tidligere var arbeidsrettet rehabilitering et tilbud primært for sykmeldte. I 2009 ble tilbudet utvidet også til personer med redusert arbeidsevne og behov for arbeidsrettet bistand (NOU 2012:6).

Arbeidsrettet rehabilitering er et diagnoseuavhengig tilbud.

I tråd med LEON-prinsippet (laveste effektive omsorgsnivå) skal arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten være et tilbud utover vanlig oppfølging i primærhelsetjenesten. Før henvisning til arbeidsrettet rehabilitering skal den sykmeldte være tilstrekkelig utredet for å fastsette om hun/han har behov for et spesialisert tilbud, og for å avkrefte at det er medisinske eller helsemessige forhold som er til hinder for rehabilitering (Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, Helsedirektoratet).

Arbeidsrettet rehabilitering har ikke som formål å kurere sykdom. Arbeidsrettet rehabilitering skal fremme arbeidsdeltakelse på tross av helseplager og sykdom.

Hovedmålet med arbeidsrettet rehabilitering er retur til arbeid.