Veileder for arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Aktiv i egen prosess

Nasjonalt kompetansesenter mener at det er avgjørende for vellykket rehabilitering at den som deltar i arbeidsrettet rehabilitering, tar ansvar og er aktiv i egen rehabiliteringsprosess. Rehabiliteringen bør derfor fremme dette. Personer i yrkesaktiv alder med mulighet for å delta i arbeidslivet bør sees på som kompetente og autonome aktører i eget liv.

Vi mener at den enkeltes egne erfaringer er like viktige i prosessen tilbake i arbeid som et fagteams vurderinger. Personer som deltar i arbeidsrettet rehabilitering bør derfor kontinuerlig støttes og styrkes i egen ansvarstagning og påvirkningsmyndighet.

Som ledd i dette anbefaler vi at det særlig legges vekt på den enkeltes egne ressurser og ressursene som finnes i vedkommendes omgivelser. Vi mener at ressursfokus vil bidra til å styrke mestringsstrategier og fremme arbeidsdeltakelse på tross av eventuelle begrensninger.

RELEVANTE SAKER OG EKSEMPLER PÅ PRAKSIS