Anbefaling

Kompetansesenteret anbefaler at den kognitive tilnærmingen i arbeidsrettet rehabilitering er arbeidsfokusert.

Vekt på funksjon framfor diagnose
Arbeidsfokusert kognitiv tilnærming knytter rehabiliteringen spesifikt til arbeidsfunksjon og arbeidsdeltakelse. Målet er å fremme arbeidsdeltakelse gjennom å endre negative tankemønstre, antakelser og tolkninger knyttet til arbeidsdeltakelse i positiv og konstruktiv retning.

Mange deltakere med plager er opptatt av at de må bli helt friske før det igjen kan være aktuelt med arbeidsdeltakelse. I arbeidsfokusert kognitiv tilnærming vektlegges hvilken funksjon deltakeren har, på tross av plagene.

Mange deltakere er opptatt av hva som feiler dem, og om det finnes medisinsk behandling. I arbeidsfokusert kognitiv tilnærming er det et mål å endre dette fokuset, og hjelpe deltakeren til i stedet å fokusere på hvilke ressurser og muligheter vedkommende har her og nå, uavhengig av eventuell medisinsk behandling.

Deltakere i arbeidsrettet rehabilitering kjennetegnes av et sammensatt symptombilde. Plagene er ofte diffuse, og årsakene sammensatte. Dette underbygger at fagteamet i samtaler med deltakeren bør fokusere på funksjon framfor diagnoser.

Identifisering og tematisering av smerterelatert frykt
Smerterelatert frykt for arbeid og sykdomsforståelse er viktige prediktorer for retur til arbeid (Øyeflaten m.fl. 2008). Smerterelatert frykt er et komplekst fenomen formet i kryssfeltet mellom internt og eksternt stress, konkurrerende mål og psykososiale faktorer på jobb og i dagligliv. Smerterelatert frykt er knyttet til kognitive prosesser og unngåelsesatferd, f.eks. unngåelse av arbeidsplassen.

Vi anbefaler at fagteamet identifiserer og tematiserer eventuell uhensiktsmessig unngåelsesatferd hos deltakere.

Samforståelse med deltakeren
Fagteamet bør tilstrebe å få samforståelse med deltakeren om hva som skal til for å nå målet om arbeidsdeltakelse. Dette kan gjøres ved sammen å definere mål for rehabiliteringen som fagteamet og deltakeren skal jobbe mot. I rehabiliteringsmålene kan endring av tanker, følelser og atferd som hindrer arbeidsdeltakelse, inngå.

Fagteamet bør tilstrebe å sette seg inn i hvordan deltakeren forstår sin situasjon, sine helseplager, hva deltakeren opplever som hinder for arbeidsdeltakelse, samt hvilke mestringsstrategier deltakeren har (Eftedal m.fl. 2017). Å få kjennskap til dette er viktig for å kunne hjelpe deltakeren til å finne alternative måter å forholde seg til helseplager på, se muligheter for arbeidsdeltakelse og til å utvikle hensiktsmessige mestringsstrategier.

Allianse
Flere faktorer enn det metodiske innholdet kan forventes å virke inn på effekten av kognitiv tilnærming. Det er vist at effekt av psykologisk behandling også påvirkes av forholdet mellom terapeut og pasient i form av opplevd allianse. Den terapeutiske alliansen bygges i hovedsak gjennom tre elementer: 1) gjensidig enighet og forståelse av mål, 2) gjensidig enighet om hvilke oppgaver og tiltak som må til for å oppnå målene, 3) følelsesmessige bånd mellom partene (tillit, aksept og fortrolighet) (Bordin 1979). Vi anbefaler at det i rehabiliteringsarbeidet legges vekt på å skape slike allianser.

Valgt metode
Vi anbefaler at rehabiliteringsinstitusjonen/-klinikken gjør et tydelig valg på hvilken metode innen kognitiv tilnærming den ønsker å bruke, og at alle fagpersonene anvender metoden. Dette krever at alle fagpersonene har eller gis tilstrekkelig kompetanse innen metoden. Vi vurderer at en tydelig definert tilnærmingsmetode gjennomført i alle deler av programmet bidrar til at deltakeren ser sammenhengen mellom de ulike intervensjonene. På den måten kan deltakernes engasjement i og motivasjon for de ulike delene av rehabiliteringsprogrammet styrkes.

Gjennomføring av arbeidsfokusert kognitiv tilnærming i rehabiliteringsprogrammet
Arbeidsfokusert kognitiv tilnærming kan gjennomføres i en kombinasjon av individuelle samtaler, gruppesamlinger og undervisning.

Arbeidsfokusert kognitiv tilnærming
Formål

Arbeidsfokusert kognitiv tilnærming

Forskning