Formål

Kognitiv tilnærming er en av kjernekomponentene i et arbeidsrettet rehabiliteringsprogram. Med kognitiv tilnærming menes her evidensbaserte metoder som anvender prinsipper og tiltak fra psykologisk behandling, som kognitiv atferdsterapi, arbeidsfokusert kognitiv terapi, aksept- og forpliktelsesterapi, oppmerksomhetsbasert stressmestring og metakognitiv terapi (Aasdahl m.fl. 2018), i tillegg til psykoedukasjon, motiverende intervju og veiledning (Wagner & McMahon 2004; Miller & Rose 2009; Berge & Repål 2015). Kognitive tilnærminger har som mål å stimulere til endring i deltakernes tanker, følelser, atferd og kognitiv fungering (oppmerksomhet, fleksibilitet og motivasjon).

Forskningen peker i retning av at arbeidsfokuserte metoder, som arbeidsfokusert kognitiv terapi, har bedre effekt på retur til jobb enn metoder som ikke har arbeidsfokus. Flere studier har sammenlignet arbeidsfokusert kognitiv terapi og tradisjonell kognitiv terapi og funnet bedre effekt på retur til jobb når arbeidsfokus er en systematisk og integrert del av den kognitive terapien (Blonk m.fl. 2006; Brenninkmeijer m.fl. 2019; Kröger m.fl. 2015; Lagerveld m.fl. 2012; Reme m.fl. 2015; van der Klink m.fl. 2003).

Anvendelse av arbeidsfokusert kognitiv tilnærming i arbeidsrettet rehabilitering skal bidra til å

  • identifisere hvordan uhensiktsmessige tanker, følelser og atferd hindrer arbeidsdeltakelse
  • identifisere faktorer på jobb som påvirker psykisk og fysisk helse
  • styrke deltakernes tro på å kunne fungere bedre i arbeid
  • øke mestring og kontroll av helseplager for å bedre funksjons- og arbeidsevne
  • styrke kognitiv fungering for å øke mentale ressurser og mental kapasitet (Johansen m.fl. 2016).
Fysisk aktivitet, trening og friluftsliv
Forskning